Ett viktigt steg i rätt riktning

Pressmeddelande
2015-06-30
Viltstrategin – ett viktigt steg i rätt riktning
Naturvårdsverket har idag presenterat en viltstrategi. Svenska Jägareförbundet
anser att huvuddragen i strategin är bra.
– Naturligtvis dyker det alltid upp frågor när ett verk presenterar så omfattande
förändringar. Men om verket behåller den ambition som präglat detta arbete
och lyssnar till de aktörer som har stor kunskap i frågorna finns det goda
förutsättningar att viltstrategin verkligen kan utveckla viltförvaltningen i
Sverige, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Naturvårdsverkets viltstrategi ska skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. Syftet har varit att
väga samman alla intressen kring vilt. Strategin landar i fem olika punkter.
 Främja brukandet av vilt som resurs
 Förebygga skador och andra problem som viltet orsakar
 Skapa en tydlig och förutsägbar förvaltning
 Bygga viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap
 Samarbeta aktivt med andra länder.
– Många förslag är riktigt bra. Men det finns också saker som vi är lite undrande kring. Verket vill
modernisera jaktlagstiftningen och se över finansieringen. Exakt vad detta innebär kan vi inte
överblicka idag. Vi förutsätter dock att Naturvårdsverket bjuder in oss i det fortsatta arbetet.
– Jag ser det som mycket positivt att verket vill ta på sig ett uppdrag om att främja brukandet av
vilt. Detta har vi efterlyst under lång tid. Men detta är inte klart bara för att Naturvårdverket vill
ta på sig uppgifter. Nu måste regeringen överväga såväl viltstrategi, som finansiering och
ansvarsförhållanden samt därefter fatta beslut.
– Den ekonomiska finansieringen är avgörande för att detta ska bli bra. Vi ser inte att man ska
använda jägarnas medel från Viltvårdsfonden för att finansiera detta.
– Däremot upptäcker vi att många av våra förslag de senaste åren finns med. Framför allt vill
verket nu ta steget från förvaltning av enskilda arter till samförvaltning av allt vilt, det är riktigt
bra. Det är dock viktigt att inte glömma bort att vi redan idag har en bra viltförvaltning. Man bör
ta tillvara allt det som är bra idag.
Svenska Jägareförbundet kommer nu att granska Viltstrategin för att på bästa sätt kunna bidra
till en klok och förutsägbar viltförvaltning och delta i arbetet med att omsätta detta till handling.
För mer information kontakta:
Bo Sköld, generalsekreterare, Svenska Jägareförbundets, 072-541 59 64
Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 73
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda
viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen
att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige