Avsaknad av tillit till sjukvården av döende föräldrar och psykisk

Översättning av abstract till EAPC Glasgow 2010
Avsaknad av tillit till sjukvården av döende föräldrar och
psykisk ohälsa hos efterlevande tonårsdöttrar
Tove Bylund Grenklo, Ulrika Kreicbergs, Gunnar Steineck, Unnur Valdimarsdóttir, Carl-Johan Fürst
Bakgrund och syfte: Det finns faktorer i vården av döende cancersjuka patienter som kan
bidra till att öka närståendes risk för psykisk ohälsa på lång sikt. Syftet var att undersöka
sambandet mellan en undvikbar och påverkbar vårdrelaterad företeelse, nämligen avsaknad av
tillit till vården, och psykisk ohälsa hos döttrar som under tonåren miste en förälder i cancer.
Metod: Data samlades i denna nationella, populationsbaserade studie in med hjälp av en
anonym studiespecifik enkät som validerats ansikte mot ansikte. Deltagarna fick svara på
frågan ”Kunde du lita på att din förälder fick bästa möjliga sjukvård den sista veckan han
eller hon var i livet”. Möjliga svarsalternativ var ”inte aktuellt, min förälder hade ingen
sjukvård”, ”nej, inte alls”, ”ja, lite”, ja, måttligt” och ”ja, mycket”. Bedömningen gjordes sex
till nio år efter dödsfallet. Vid detta tillfälle bedömde de efterlevande döttrarna sin psykiska
hälsa. Huvudstudien inkluderar både söner och döttrar som mist samt en grupp jämnåriga som
inte förlorat en förälder. Här presenteras preliminära analyser av hittills inkomna enkäter från
efterlevande döttrar.
Resultat: Datainsamling pågår. Än så länge har 317 (75%) av 419 inkluderade döttrar svarat
på enkäten. Vi fann en ökad risk för måttlig till svår depression mätt med PHQ-9, hos döttrar
som svarat ”nej, inte alls” eller ”ja, lite” jämfört med de som svarat ”ja, måttligt” eller ”ja,
mycket” på frågan om de kunnat lita på sjukvården under förälderns sista levnadsvecka. En
fördubblad risk hittades även på ångestrelaterade symtom den senaste månaden, såsom att
oftare än en gång i veckan inte kunnat sluta oroa sig eller kontrollera sin oro, ha haft
vredesutbrott samt att ha vaknat på natten med ångest eller en obehaglig känsla.
Slutsats: Den preliminära analysen visar på ett samband mellan avsaknad av tillit till att den
döende föräldern fått bästa möjliga sjukvård och en ökad psykisk ohälsa flera år efter
dödsfallet, hos döttrar som under tonåren miste en förälder i cancer.
Studien är finansierad av Cancerfonden