Omhändertagande av skärande, stickande material

advertisement
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson
2015-08-05
Omhändertagande av skärande,
stickande material och hantering av
smittförande gods
Kils kommun har avtal med Ragnzells om omhändertagande av riskavfall,
skärande/stickande sprutspetsar och liknande sjukvårdsavfall, emballerade i
plåtburkar.
HANTERING AV SKÄRANDE OCH STICKANDE MATERIAL
Riskavfallsburkarl, beställs från OneMed, på respektive arbetsplats. I denna
nedläggs skärande, stickande material. Det gör ingenting om det kommer plast
med. Miljöfarligt avfall såsom kvicksilvertermometrar får inte läggas i
riskavfallsburken, inte heller kasserade läkemedel.
Riskavfallsburkarna förvaras på varje arbetsplats och levereras till Resursenheten
under maj månad varje år. Detta efter påminnelse från MAS, som informerar ut till
varje enhet. Hämtning och borttransport av Ragnzell sker 1 gång/år efter
meddelande från MAS. Packning och märkning sker av Ragnzells, likaså
upprättande av transportdokument i samband med transporten.
STICKFRIA KANYLER
För att undvika stickskador vid insulingivning används alltid stickfria
insulinkanyler. Dessa läggs i mjölkkartong eller Petflaska innan de kasseras.
HANTERING AV SMITTFÖRANDE GODS
Till smittförande gods räknas medicintekniska produkter som används av personer
med diarréer, blodsmitta eller multiresistenta bakterier. Felaktig hantering av
dessa produkter kan innebära risk för spridning av smitta.
På särskilt boende ansvarar personalen för rengöring och desinfektion enligt
gällande riktlinjer för de hjälpmedel som bedöms kunna innebära risk för
spridning av smitta. Detta gäller alla hjälpmedel som ska återlämnas till
Sida 1 av 2
arbetsterapin/sjukgymnastiken. Därefter tas kontakt med Rehab för hämtning av
hjälpmedlen.
Då en brukare i eget boende ska återlämna hjälpmedel som av sjuksköterska
bedöms kunna sprida smitta tar vederbörande sjuksköterska kontakt med Rehab
och informerar om detta. Någon från Rehab åker ut för hämtning av hjälpmedlen
och använder då skyddsförkläde och handskar vid kontakt med det smittade
godset. Dessa paketeras i slutet emballage t ex svarta sopsäckar, innan de lämnar
vårdtagarens bostad. Därefter transporteras de till hjälpmedelstvätten där de
rengörs samt desinfekteras enligt gällande rutin. Vid behov desinficeras även de
ytor som har kommit i kontakt med det smittade godset. Bilen torkas också
eventuellt ur efter transporten.
OBS! Information om att smitta förekommer, ska alltid framgå då
återlämning sker.
Textilier kasseras eventuellt eller tvättas i så hög temperatur att man är säker på att
eventuella bakterier eller sporer avdödats.
Efter rengöring sker desinficering med VIRKON eller Perform 2 % beroende på
vilken smitta det rör sig om i det aktuella fallet.
Sida 2 av 2
Download