I PA-nytt nr 15 2007 (2007-06-11) skriver

Åke Pålshammar
Sjukgymnastutbildningen, KI, ht 2009
Följande är exempel på skrivningsfrågor som kan komma på avsnittet
UTVECKLINGSPSYKOLOGI:
1. Ge exempel på någon forskning som visar på att det lilla barnet är kompetent:
”The competent newborn” eller ”the amazing newborn” som de ibland har
kallats.
2. Vad menas med longitudinell metod. Ge exempel på något man studerat med
den metoden.
3. Hur förändras tänkandet, dvs den kognitiva funktionen och intelligensen över
ålder enligt Piaget?
4. Vad menas med attachment? Hur kan man mäta och studera något sådant?
5. Vad behövs för en s k secure attachment (trygg anknytning)? På vilket sätt
påverkas barnet senare av att ha en trygg anknytning jämfört med att ha en
otrygg sådan?
6. Kanske för att inte föräldrar ska känna att det är omöjligt att nå upp till vad
anknytningsforskningen visar är viktiga egenskaper för en förälder som vill ha
ett tryggt anknytet barn har begreppet ”good enough mothering” lanserats.
Försök förklara begreppets innebörd.
7. Vad lägger man in i det moderna begreppet temperament inom
utvecklingspsykologin? Ge även tre exempel på temperament (eller
temperamentsegenskaper, som man även kallar dem).
8. Inom temperamentsforskningen talar man om ”goodness of fit”, ”easy child”
och ”difficult child” ? Vad menar man med dessa termer?
Tips på fördjupningsbok inom området anknytning:
Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson: Anknytning i
praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin.
Natur & Kultur, 2008