här! - Miljösamverkan Stockholms län

Tematräff
1 (3)
Minnesanteckningar och områden för
samsyn från tematräffen om mobila
anläggningar och evenemang 12 mars 2013
Tid och plats:
Tisdag 2013-03-12 kl. 08:50 – 12:00. Tekniska nämndhuset, Stockholm.
Krav på personaltoalett
Krav på att separat personaltoalett ska finnas bör ställas. Dock kan flexibla lösningar
accepteras. Exempelvis kan det vara ok att låna en personaltoalett på en restaurang,
använda en separat bajamaja eller använda toaletten hemma (så länge ingen hemma är
magsjuk).
Personaltoalett bör finnas inom bekvämt avstånd från verksamheten för att minska
risken att någon annan, närmare toalett, används.
Vid olika typer av evenemang bör arrangören förse livsmedelspersonal med en
hygienisk personaltoalett.
Om en verksamhet endast hanterar förpackade livsmedel kan undantag från krav på
separat personaltoalett göras.
Krav på möjlighet till handtvätt
Krav på möjlighet till handtvätt bör alltid ställas, förutom vid hantering av förpackade
livsmedel samt vid hantering av t.ex. godisremmar där ingen fysisk beröring av
livsmedlen sker.
Vid hantering av oförpackade livsmedel bör rinnande varmt vatten för handtvätt
krävas. Dock kan flexibla lösningar accepteras. Exempelvis kan det vara ok att ha med
sig varmt vatten i en termos.
Krav på avloppslösningar
Enligt livsmedelslagstiftningen kan endast krav på avlägsnande av avloppsvatten från
verksamheten krävas. Hur avloppsvattnet tas om hand om regleras enligt miljöbalken.
Mobila verksamheter som står på en fast plats brukar oftast vara påkopplade på det
kommunala VA-nätet.
Vid evenemang bör en gemensam avloppslösning finnas som ordnas av arrangören.
Krav på bakgrundslokal
Krav på bakgrundslokal bör ställas om det är brist på beredningsutrymmen eller
utrustning i den befintliga verksamheten. Detta beror på vilken hantering som sker i
verksamheten.
Att ha varulager och diskmöjligheter hemma kan vara ok om ändamålsenliga rutiner
finns.
Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: [email protected]. www.miljosamverkanstockholm.se.
Krav på vattendunkar och provtagning av dricksvatten
Det är viktigt att verksamheten har ändamålsenliga rutiner för rengöring av
tankar/dunkar för dricksvatten.
Dricksvatten bör inte bli stående i dunkar under en för lång tid. Byte av vatten bör ske
dagligen. Dunkarna bör också skyddas och inte stå i direkt solljus.
Dricksvatten bör tas från en kontrollerad dricksvattenanläggning.
Vid evenemang där ett tillfälligt distributionsnät av dricksvatten upprättas är det
viktigt att ha kontroll på att vattnet inte blir stillastående.
Verifiering av rengöringsrutiner kan genomföras med hjälp av provtagning av vattnet.
Detta beror på vad vattnet är till för, t.ex. endast handtvätt eller beredning av
livsmedel. Vatten som ska användas till handtvätt omfattas inte av kraven på
provtagning enligt dricksvattenföreskrifterna.
Registrering av tidsbegränsade verksamheter
Livsmedelsverkets vägledning om godkännande och registrering bör användas vid
bedömning av om en tidsbegränsad verksamhet ska registreras eller inte. Viktigt att
tänka på är att man i den tid som verksamheten bedrivs även bör räkna in tid för
förberedelser och beredning av livsmedel inför evenemanget.
Om verksamheten på egen begäran skickar in en anmälan om registrering så kan
verksamheten registreras oavsett om de omfattas av krav på registrering eller inte.
Registrering av arrangören till ett evenemang kan vara aktuellt om de ansvarar för
dricksvattensystem och avfallslösningar eller har en egen livsmedelsverksamhet.
Hantering av anläggningar som inte är registrerade
ID-handling eller registreringsbevis kan enligt 20 § livsmedelslagen krävas för att
undersöka om verksamheten omfattas av kraven på registrering eller inte. Om
verksamheten omfattas av kraven på registrering så kan ett registreringsbeslut utfärdas
av den egna kommunen. Vid behov kan kontakt med verksamhetens hemkommun
upprättas så att registrering av verksamheten kan ske där.
Om en verksamhet från den egna kommunen omfattas av kraven på registrering, men
inte är registrerade, så bör en åtalsanmälan göras.
Det finns EU-krav på att livsmedelsföretag som bedriver verksamhet inom EU ska
vara registrerade. Av 12 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien framgår vilka uppgifter som ska finnas i en registrering, bl.a.
personnummer, organisationsnummer eller samordningsnummer. Ett utländskt företag
som inte är registrerat i sitt hemland och som ska bedriva verksamhet i Sverige får
alltså skaffa sig ett samordningsnummer innan en eventuell registrering hos en svensk
kontrollmyndighet.
Hantering av avvikelser i tidsbegränsade verksamheter
Beroende på hur allvarlig avvikelsen är så bör sanktioner utfärdas. Förbud som riktats
mot en verksamhet gäller oavsett vilken kommun verksamheten befinner sig i.
Det är viktigt att följa upp avvikelser tätt inpå det första besöket.
Vid mindre avvikelser räcker det med att meddela hemkommunen via t.ex. en
kontrollrapport.
En annan kontrollmyndighet har inte möjlighet att upphäva hemkommunens beslut
om föreläggande/förbud.
Miljösamverkan Stockholms län
2 (3)
Information till hemkommunen om genomförd kontroll
Kontroll på verksamheter som inte är registrerade i den egna kommunen bör alltid
meddelas hemkommunen via kopia på kontrollrapport, tjänsteanteckning eller
telefonsamtal.
Ett önskemål om en gemensam portal för kontroll av mobila verksamheter finns.
Fakturering av livsmedelskontroll
De verksamheter som är registrerade i den egna kommunen faktureras via årlig
kontrollavgift.
Ingen avgift tas ut för kontroll av verksamheter som inte är registrerade i den egna
kommunen.
Extra offentlig kontroll för verksamheter som inte är registrerade i den egna
kommunen kan tas ut om allvarliga brister noteras.
Hantering av misstänkta matförgiftningar på evenemang
Om anmälan om misstänkt matförgiftning inkommer i samband med ett evenemang
bör kontakt med arrangören av evenemanget upprättas för att ta reda på vilka
verksamheter som funnits på plats.
Ta alltid kontakt med Smittskydd Stockholm som kan hjälpa till med utredningen.
Förslag på framtida projekt inom Miljösamverkan
•
•
Upprätta gemensamt informationsmaterial för mobila verksamheter och
evenemang som kan användas av alla kommuner.
Gemensam checklista/lathund för kontroll.
Sandra Keskisarja, Norrtälje kommun antecknade
Deltagare:
Ann-Charlotte Englund, Botkyrka kommun
Ann-Sofie Gimdalen, Botkyrka kommun
Anna-Lena Storfeldt, Botkyrka kommun
Peter Svoboda, Botkyrka kommun
Alexandra Bernvetter, Danderyds kommun
Natalja Olsson, Danderyds kommun
Zifa Hohwü-Christensen, Huddinge kommun
Katarina Wallin, Huddinge kommun
Dunia Daoud, Nacka kommun
Jenny Eriksson, Nacka kommun
Lina Svärd, Nacka kommun
Fredrik Axelsson, Norrtälje kommun
Linda Engberg, Norrtälje kommun
Sandra Keskisarja, Norrtälje kommun
Carl-Johan Kindgren, Nykvarns kommun
Jenny Edlund, Sigtuna kommun
Hanna Rosenqvist, Solna stad
Lena Björklund-Stoehr, Stockholms stad
Linda Karlsson, Stockholms stad
Eva Ringborg, Stockholms stad
Robert Wedin, Stockholms stad
Miljösamverkan Stockholms län
Monika Gyllengahm, Sundbybergs stad
Izabela Valnell, Sundbybergs stad
Karin Öyen, Södertälje kommun
Maja Berggren, Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Malin Eriksson, Södra Roslagens miljö och
hälsoskyddskontor
Eva Joram, Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor
Lena Lidö, Vallentuna kommun
Katrin Rundén, Värmdö kommun
Sofia Nöjd, Österåkers kommun
3 (3)