Hygieniska krav och råd för frisersalong

advertisement
Hygieniska krav och råd för frisersalong
Lokalens utformning
Hygieniska lokaler bör inte användas till annan verksamhet, t.ex. bostad.
Lokalens storlek
Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 m,
men helst 2,70 m. Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2.
Ventilation
Lokalen bör ha en godtagbar ventilation.
Vid nyetablering krävs vanligen mekanisk
ventilation. Uteluftsflödet bör vara minst 7
liter/sekund och person som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Temperaturen i
lokalen bör inte avvika från riktvärdet för
bostadstemperatur som är 20-24°C.
Lätt rengörbara ytor
Väggar, golv, tak och inredning bör vara
lätta att rengöra. Mjuka mattor och heltäckningsmattor är olämpliga att ha i behandlingsutrymmet.
Städutrymme
Det bör finnas ett ventilerat städutrymme
med utslagsvask samt tillgång till varmt och
kallt vatten. Krokar för upphängning av
städutrustning bör finnas.
Handtvätt
Arbetslokalen bör ha tvättställ med varmt
och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar. I verksamheter av mindre omfattning kan det accepteras att handtvätt
görs vid diskbänken där redskap rengörs
under förutsättning att den har dubbla hoar.
Personaltoalett
Det bör finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ. Flytande tvål och engångshanddukar måste finnas. Toaletten kan
också användas som kundtoalett om det inte
finns fler än fyra behandlingsplatser.
Rengöring av redskap
Det bör finnas en separat diskbänk med ho
för rengöring av redskap och ett separat utrymme för eventuell steriliseringsutrustning.
Personalkläder
Det bör finnas ett utrymme för åtskild förvaring av arbetskläder och privata kläder.
Viktigt med god hygien
Genom god hygien förhindrar man att olika
former av smitta överförs. Vid hårvårdsbehandlingar är det främst huvudlöss och hudinfektioner, t ex svamp, som avses.
Handhygien
Tvätta händerna noggrant före och efter varje kund. Använd gärna handdesinfektionsmedel efter handtvätt.
Arbetskläder
Använd ändamålsenliga personalkläder som
är lätta att tvätta och inte används för privat
bruk. Kortärmat är att föredra.
Arbetsredskap
Saxar, trimsaxar, kammar etc. bör rengöras
efter varje kund. Vid misstanke om blödning
ska redskapen rengöras och desinficeras
med medel som är effektiva mot både bakterier och virus.
Kosmetiska och hygieniska produkter
Smink, salvor m.m. som används vid behandlingen får inte förorenas. Använd engångsspatlar och kasta bort överbliven rest
av produkten.
Husdjur
Inga husdjur bör vistas i lokalen.
Avfall
Stickande och skärande avfall ska märkas
och emballeras väl, lämpligen i sluten behållare med lock.
Information om håltagning / piercing
Om håltagning av hud ska utföras måste
detta som regel anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vissa undantag finns, t ex
för öronhåltagning med Blomdahlsmetoden.
Håltagning av hud innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av
hud punkteras. För att minimera hälsoriskerna är det viktigt att ha goda rutiner när
det gäller hygien. Det handlar om god handhygien och desinfekterade och/eller sterila
redskap. Den som utför håltagning ska vara
frisk och får inte ha infektioner eller sår på
händerna.
Behandla endast frisk hud och desinficera
huden före håltagning. Håltagningsstift och
läksmycken ska vara sterila. Skyddshandskar
av engångstyp bör alltid användas om det
finns risk för kontakt med blod.
Informera kunderna, gärna genom tydliga
anslag, om risken för nickelallergi och om
hur hålen ska skötas för att undvika infektion
(skriftlig info lämnas till kunden).
Egenkontroll
I miljöbalken finns krav på egenkontroll för
den som bedriver verksamhet som kan innebära risk för människors hälsa. Frisersalonger räknas till dessa verksamheter. I
egenkontrollen ska det finnas uppgifter om
ansvar, risker, rutiner mm.
Följande punkter är de viktigaste av de som
bör ingå i egenkontrollen. Det kan även ingå
fler punkter.
 En förteckning över vem eller vilka som
är ansvariga för verksamheten eller verksamhetens olika delar.
 Rutiner för rengöring och städning.
 Rutiner för rengöring och eventuell
smittrening av redskap och instrument.
 Rutiner för underhåll av inredning och
utrustning.
 Rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor
(t ex eksem) ska behandlas.
 En förteckning på de kemikalier (rengöringsmedel, schampo, färg o dyl.) som
används. Förteckningen ska omfatta
namn på och innehåll i de olika kemikalierna.
Samtliga rutiner ska finnas nedskrivna och
förvaras i lokalen.
Alla kontroller som görs ska dokumenteras
och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.
Läs mer
Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Handbok från Socialstyrelsen (2006) ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet – piercing, tatuering,
fotvård, massage m.m.”
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Observera att informationen inte är heltäckande.
Februari 2011
Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
Tel: 090-16 16 97
Fax: 090-14 04 80
E-post: [email protected]
Postadress: 901 84 Umeå
Hemsida: www.umea.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards