Fredagen den 1 augusti till söndagen den 3 augusti

advertisement
Rönningens Kör och Ridklubb
Järlåsa Uppland
Organisationsnummer 817605-3380
Årsberättelse
för
Rönningens Kör och Ridklubb
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
1 januari -31 december 2016
Styrelsen
Carina Lindahl
Katarina Rönngren
Thomas Öberg
Mayron Söder
Geir Pedersen
Monica Hanning
Annika Thuresson
Ordförande (2016)
Ledarmot, vice ordförande, utb. ansvarig (2016)
Ledarmot, kassör (2018)
Ledarmot, sekreterare (2016)
Ledamot, (2016)
Ledarmot, (2018)
Suppleant, (1 år 2016)
Postmottagare har varit Carina Lindahl förutom ärenden från bank som skickas direkt
till Thomas Öberg.
I tur att avgå ur styrelsen vid kommande årsmöte är
Carina Lindahl, Katarina Rönngren, Mayron Söder, Geir Pedersen, Annika
Thuresson
Ett år kvar
Kvar under 2017 är Thomas Öberg, Monica Hanning.
Revisorer
Revisorer har varit Ulrika Grönqvist och Inger Börjesson, revisorssuppleanter har
varit Jeanette Stake och Sheri Moradi. Sammankallande är Ulrika Grönqvist.
Valberedning
Valberedningen har varit Cecilia Svärd, Annelie Andersson och Annelie Borg Bishop,
Annelie Andersson har varit sammankallande.
Medlemsantal
Den 31 december var medlemsantalet 53 personer varav 18 är under 21 år.
Sponsorer
Vi tackar alla sponsorer under 2016. Vi har på RKRKs hemsida skyltat med vad de
erbjuder och även på FB
1
Rönningens Kör och Ridklubb
Utbildning
En kurs i Grönt kort. Mayron och Thomas har varit på webbutbildning. Även interna
funktionärsutbildningar har genomförts. Styrelsen har fått intern utbildning i hur
hemsidan fungerar.
Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 21 februari 2016 i Vansjös byggdegård, det bjöds på
mat. Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda styrelsemöten.
Övrigt arbete
Thomas Öberg och Mayron Söder har varit ansvarig för club online/hemsidan.
Monica Hanning och Maria Larsson har varit ansvarig för LOK stöd. Facebook har
styrelsen haft ett gemensamt åtagande på. Tävlingsdatabasen och equipe har
Thomas administrerat. RKRK har under 2016 fortsatt sitt samarbete med Julmyra
Horse.
Distans
Klubben fick ställa in Rönningeritten i år för det var för få anmälda.
Monica Hanning och Mayron Söder deltog vid den årliga arrangörsträffen i Nässjö
inom distans. RKRK fick den önskade tävlingen + unghästfinalen och datumet för
tävlingen 7/10-2017.
Hoppning:
Under året har klubben haft regelbundna hoppträningar. RKRK har även anordnat
två pay and Jump, en hoppclinic med Nina och Matilda Norling. En lokal hopptävling
för häst anordnades inder våren med bra deltagande. Funktionärsmöten inför
tävlingen.
Dressyr
Träningar i markarbete har genomförts under året RKRK var arrangör för
allsvenskans tävling i hästdressyr DIV III. Även en pay and ride genomfördes.
Övriga aktiviteter
Vi har haft föreläsning av Anna Lindblom, örter till hästen och även mental träning av
Matilda Norling. Klubben har gjort en resa med Eckerö. Vi har även haft en städdag
vid klubbhuset och deltagit i Häst i Heby, där gjorde vi ett samarbete med Vansjö
byggdegård.
Ekonomi:
Försäljning av Bingolotter. Rönningeritten, Lokal hoppning häst, hästdressyr DIV III
gav ekonomiskt överskott. Försäljning av New Body. Vi sålde även en del
klubbkläder i år.
Enligt årsmötet 2016 är medlemsavgiften för 2017 satt till: junior t o m 18 år 150:-,
senior 350:- familj 700 kr.
2
Rönningens Kör och Ridklubb
Disponeringsförslag
Styrelsen föreslår följande resultatdisposition:
Årets resultat
1862,67 kr
Balanserad vinst
85230,36 kr
Balanseras i ny räkning
87093,23 kr
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt så kommer balans- och
resultaträkning att finnas tillgänglig på årsmötet.
Uppsala den 2/2-2017
Carina Lindahl
Katarina Rönngren
Ordförande
Vice ordförande
Thomas Öberg
Mayron Söder
Kassör
Sekreterare
Monica Hanning
Maria Larsson
Ledamot
Ledamot
Geir Pedersen
Annika Thuresson
JHC representant
Suppleant
3
Download