Så genomför FMV upphandling
Rolf Höglund
Affärsrådgivare
Marknad&Inköp
FF-arenadag Marinsystem 2015-02-06
Så genomför FMV upphandling
Marknad & Inköp (M&I)
Offentlig upphandling
Kategoristyrning
Arenadag M&I
FMV Organisation
Styrelse
Internrevision
GD
ÖD
Myndighetsgemensamma
uppgifter
System- och
produktionsledning
Anskaffning
och logistik
Förråd, service
och verkstäder
Staber
Test och
evaluering
GRIPEN
Strategiska
projekt
Marknad och
inköp
Marknad och inköp
Chef Anna Clara Törnvall Wittgren
Marknad och inköp
M&I-stab
Joakim Holmgren
Inköp militära
system
Inköp varor och
tjänster
Affärsstrategi och
metodstöd
Catharina Hallström
Ingrid Nilsson
Ann-Sofie Lillberg
Offentlig upphandling…
… inte enbart LOU eller LUFS.
Bra affärer!
Genom hela livscykeln!
Offentlig upphandling
Vad är bra affärer?
Resultatet av processen är att FMV kan leverera
rätt lösningar till FM till;
Rätt pris
Rätt kvalitet/kvantitet
Rätt tid och plats
Upphandlingen måste ske enligt gällande lagar
och regler.
Lagar: LOU, LUFS, Offentlighet & Sekretess
Intern styrning: VO och andra styrande dokument
Offentlig upphandling
De fyra friheterna för varor, personer, tjänster
och kapital
Gemenskapsrättsliga principer
EU-direktiv (upphandlings-, rättsmedels- och
försvarsupphandlingsdirektiv)
Nationell lagstiftning (LOU, LUFS)
Gränsdragning LOU - LUFS
FMV omfattas av båda lagarna
LOU – klassiska direktivet (allmänna direktivet)
LUFS – sektorsdirektiv för försvars- och
säkerhetsupphandling
LUFS – innehåller vissa lättnader
Förhandlat förfarande med annonsering normalförfarande över
tröskelvärdena
Ramavtal upp till sju år
Fler möjligheter direktupphandla
Hur skapar vi konkurrens och bra affärer?
Upphandlingsplan (samordna upphandlingar
etc.)
Skapa ramavtal för återkommande behov
Planera upphandlingarna i god tid (en
konkurrensupphandling tar normalt mellan 4-6
månader att genomföra + tilldelningstid)
Informationsinhämtning via RFI (Request for
information). OBS inte reglerat i LOU eller LUFS.
Så genomför FMV upphandling i konkurrens?
Anskaffningsuppdrag + Upphandlingsstrategi skapar
Förfrågningsunderlag (Anbudsinfordran), som annonseras hos
www.e-avrop.com
Möjligt att under tid fram till att anbud skall vara inkommit ställa
frågor. Frågorna och svar publiceras!
Viktigt att anbud kvitterar ställda krav i förfrågningsunderlaget.
Krav/frågor som inte besvarats eller besvarats felaktigt gör att anbud
måste förkastas.
Inkomna anbud utvärderas och tilldelningsbeslut (inkl.
utvärderingsprotokoll) fattas om vilket (vilka) anbud som antas.
Kontrakt tecknas, information om tilldelningsbeslut till inte valda
anbudsgivare. I samband med detta inträder en s.k. avtalsspärr.
Vad är kategoristyrning?
På FMV kallar vi Category
Management för Kategoristyrning
En ledningsprincip som går ut på att förstå den egna
organisationens inköpsbehov över tid, hur marknaden ser
ut och vilka strategier organisationen ska tillämpa för att
få ut så mycket så möjligt av sina inköp.
IT-varor och tjänster
Fastighetsdrift och service
Verksamhetsnära varor och tjänster
Externa resurser och tjänster
Mer om kategoristyrning vid M&I arenadag 10 feb
Slut
Arenadag Marknad & Inköp 10 feb. kl 13-16
Utvärderingsmodeller
Kravformulering
Kategoristyrning
E-upphandling
Tack för ert intresse!