Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och

Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Grunduppgifter
Projektägare:
Organisationsnummer: Startat och
registrerat år:
Projektets namn:
Postadress:
Adress till webbplats:
Namn kontaktperson:
E-mail kontaktperson:
Telefon/mobil kontaktperson:
Firmatecknare:
Plusgiro/bankgiro projektägare:
Telefon:
Information om projektägarens medlemmar (gäller inte myndigheter)
Åldersgrupp:
Från
till
år
Antal kvinnor:
Antal män:
Projektägarens viktigaste aktiviteter under föregående år
Projektägarens mål och syfte (gäller inte myndigheter)
Projektägarens geografiska verksamhetsområde
Hela landet
Länet
Flera län, ange vilka:
En eller flera kommuner/stadsdelar i länet, ange vilken eller vilka:
Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Hur finansieras projektägarens ordinarie verksamhet
huvudsakligen? (Gäller inte myndigheter)
Medlemsavgifter
Egna medel
Projektbidrag
Förenings/organisationsbidrag
Annat sätt, ange vilket
Samarbete
Finns det samarbete med kommun/stadsdel/annan myndighet/frivilligorganisationer?
Ja
Nej
Om ja, ange med vilka:
Namn och telefon på referensperson inom respektive samarbetsorganisation:
Följande dokument bifogas denna ansökan
Projektägarens stadgar/styrdokument
Protokoll från årsmöte för föregående år
Protokoll från nämndsammanträde där ansökan föredrogs
Verksamhetsberättelse/årsredovisning för föregående år
Projektplan för det projekt som ansökan gäller
Var vänlig och skicka inga andra dokument utöver de som efterfrågas.
Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Projektplan
Grunduppgifter
Planerad start:
Planerat avslut:
Bidrag som söks från Länsstyrelsen:
kronor
Planeras verksamheten fortsätta efter avslutad projektperiod?
Ja
Nej
Om ja, hur har ni tänkt att den ska finansieras?
Om ni söker/ska söka ekonomiskt bidrag för projektet även från andra
myndigheter, fonder eller stiftelser, var god och ange
Myndigheten/fondens/stiftelsens Kontaktperson (namn och
namn:
telefon):
Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Vilken summa
söker ni?
Mall för projektplan
(hela projektplanen ska inte vara längre än fem A4-sidor)
Bakgrund (max en halv sida)



Varför vill ni genomföra projektet?
Vilket behov ser ni som fick er att planera det här projektet?
Vilka kunskaper/erfarenheter/resurser/intressen/kontakter har ni - som verksamhet som gör att ni vill och att ni bedömer att ni kan genomföra projektet?
Syfte (max fyra rader)


Vad ska projektet leda till på sikt?
För vem? Det vill säga - vem ska få det bättre tack vare projektet och på vilket sätt?
Mål (max fyra rader)

Vad vill ni uppnå - konkret - med projektet? Med andra ord, när projektet är klart,
genomfört, vad ska ha förändrats?
Målgrupp (max tre rader)

Vilka vänder sig projektet till, direkt?
Exempel:
Om projektet går ut på att genomföra ett seminarie med föräldrar för att förändra deras
attityder mot sina döttrar, är målgruppen för själva projektet inte döttrarna utan
föräldrarna.
Metod (max en och en halv sida)

Vad ska ni göra och hur ska ni göra det?
Tidsplan


När ska ni starta och när ska det vara klart?
Om det är möjligt kan man här också skriva tidsplan för etappmål.
Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Exempel:
April - maj: skaffa lokal och anställa seminarieledare
Juni - juli: rekrytera seminariedeltagare, skicka inbjudan, mm.
Augusti - oktober: genomföra seminarier
November - december: utvärdera projektet och planera hur vi går vidare.
(Observera att ovanstående bara är ett exempel!)
Resurser och budget

Vad behövs för att genomföra projektet och hur ska det ordnas/finansieras?
Observera att en budget är en ekonomisk planering över vad projektet kommer att kosta
och hur man planerar att finansiera det.
Exempel på hur man skriver upp en budget:
UTGIFTER
Lokal x antal gånger i månad á … kr
Arvode seminarieledare x antal timmar á… kr
Studiematerial
Telefon och porto
Timlön projektledare x antal timmar á … kr
Utvärdering
=
=
=
xxx kr
xxx kr
xxx kr
xxx kr
xxx kr
xxx kr
Summa:
XXXX kr.
INKOMSTER
Egna resurser (lokal)
Bidrag från studieförbund(studiematerial)
Ansökt bidrag från Länsstyrelsen
xxx kr
xxx kr
xxx kr
Summa:
XXXX kr.
Summan av utgifter och inkomster ska vara samma.
(Observera att ovanstående bara är ett exempel!)
Utvärdering och uppföljning (max sex rader)

Hur ska ni ta reda på om ni har lyckats uppnå det som ni har skrivit under rubriken
”mål” i projektplanen?
Observera att här handlar det inte om att visa att man har genomfört projektet, utan om
Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
att se om man lyckades uppnå det man ville uppnå med projektet.
Om projektets mål är otydligt kan ni få problem här. Enklast då är att gå tillbaka och
formulera ett mer avgränsat och preciserat mål.
Kommentarer (max sex rader)

Här skriver ni något som kan vara viktigt och som inte passar in under någon av de
andra rubrikerna.
Ort och datum:
Underskrift ansvarig
chef/styrelseordförande
(vid ideell organisation):
Namnförtydligande:
E-mail:
Telefon:
Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck