Kodningsvägledning Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud

advertisement
Kodningsvägledning
Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- och halscancer
START AV SVF
START AV FÖRSTA BEHANDLING
Mätpunkt
Mätpunkt
Datum då beslut fattas om att välgrundad
misstanke om huvud- eller halscancer föreligger.
Datum för start av någon av nedanstående
behandlingar.
KVÅ-kod
KVÅ-koder
VA910 – Beslut välgrundad misstanke om
huvud- eller halscancer
VA950 – start av första behandling, kirurgi
Välgrundad misstanke om huvud- eller halscancer
föreligger när klinisk undersökning av ÖNHspecialist ger malignitetsmisstanke. Det ska
noteras i patientens journal och det
administrativa systemet att utredning sker som en
del i ett SVF.
Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk
behandling.
VA952 – start av första behandling, läkemedel
Innefattar kurativ eller palliativ
läkemedelsbehandling.
VA954 – start av första behandling, strålning
Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling.
VA956 – start av första behandling,
kombinerad
Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad stråloch läkemedelsbehandling (radiokemoterapi).
VA958 – start av första behandling, palliativ
Avser symtomlindrande behandling.
VA965 – beslut om ingen behandling
Motsvarar start av behandling i SVF.
2015-06-08
1(2)
ÖVERFLYTTNING TILL/ FRÅN
ANNAT LANDSTING
MÄTPUNKT INNAN
FILTERFUNKTION
Mätpunkt
Mätpunkt
Datum då beslut fattas beslut om överflyttning av
patient till/från annat landsting/region.
Datum då beslut fattas om att skicka remiss
(vårdbegäran) till filterfunktion vid misstanke om
huvud- eller halscancer.
KVÅ-koder
KVÅ-kod
VA990 – patient överflyttad till annat
landsting/region
VA905 – Remissbeslut vid misstanke om
huvud- och halscancer
VA991 – patient mottagen från annat
landsting/region
Undersökning av ÖNH-specialist avgör om
malignitetsmisstanken är så stark att det är
motiverat att utreda patienten enligt SVF.
AVSLUT AV SVF INNAN FÖRSTA
BEHANDLING
MÄTPUNKTER UNDER
UTREDNINGSFÖRLOPPET
Mätpunkt
Mätpunkter
Datum då beslut fattas om att avsluta SVF innan
första behandling, av någon nedanstående
orsaker.
Registrering av nedanstående mätpunkter och
KVÅ-koder är inte obligatoriskt och följs inte upp
på nationell nivå
KVÅ-koder
KVÅ-koder
VA970 – kriterier för välgrundad misstanke ej
uppfyllda
VA915 – remiss mottagen i specialiserad vård
T.ex. för att patienten är anmäld till SVF på
felaktig grund, ingen utredning startas.
VA920 – remiss bedömd av
koordinator/läkare i specialiserad vård
VA925 – första besök i specialiserad vård
VA972 – p.g.a. annan cancer
Avser utredning eller bedömning.
Annat SVF startas om sådant finns.
VA974 – andra medicinska skäl
Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan
start av behandling.
VA935 – första multidisciplinära konferens
(MDK)
VA940 – information om diagnos
Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat
VA976 – patientens val
VA978 – misstanke om cancer avskrivs
Annan diagnos än cancer eller ingen diagnos
ställs.
2015-06-08
2(2)
Download