TORANS SJUTTIO ANSIKTEN – Talmud och judisk bibeltolkning

CTR / Judaistik
Johan Åberg
TORANS SJUTTIO ANSIKTEN
– Talmud och judisk bibeltolkning
Judiska texter
Bibeln (Tanakh)
Talmud (Mishna + gemara)
Judiskt tänkande
Midrash
tolkningsmetod + litterär genre
Responsalitteratur
halakhiska frågor och svar
Halakhiska handböcker
centrala verk: Mishne Tora, Shulchan Arukh
Mystik litteratur
huvudverk: Zohar
Filosofisk litteratur
banbrytare: More Nevukhim (”Guide för rådvilla”)
monoteism
förbundstanke
messianism
Historik
Texttolkning
trosbekännelse?
jfr. Maimonides 13 trosartiklar
– 587
kollektivt minne
539 fvt – 70 evt
pluralistisk tid, många riktningar
70 evt – ca 600 evt
formativ tid, nedteckande av muntlig tora
Skriftlig och muntlig Tora
Mishna
”upprepning”, nedtecknad ca 200 evt
Gemara
”avslutning”, sammanställd ca 400-500 evt
Talmud
Mishna + gemara, jfr Talmudssidans layout
Midrash
som tolkningsmetod = ”kreativ”
halakha
juridiskt material (”lag”, ”regler”)
aggada
berättande och etiskt material (”allt som inte är
halakha”)
Texttolkningens grundtankar
Toran given till människan för att studeras och efterlevas
Toran har ”sjuttio ansikten”, alla auktoritativa tolkningar har samma värde
Majoritetsbeslut styr vilken tolkning som har tolkningsföreträde
JOHAN ÅBERG
Lunds universitet Judaistik
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Allhelgona kyrkogata 8, 223 62 Lund
Tel dir 046-222 43 33 Fax 046-222 44 26
E-post [email protected] www.teol.lu.se/judaistik