Så kan Sverige klara omställningen

advertisement
makro
först&främst
Så kan Sverige klara
omställningen
lena Hagman
Chefsekonom på branschorganisationen Almega som
medverkar med en krönika var
fjärde vecka.
I
höstas blev jag inbjuden att vara med i en
ny tankesmedja, Digital Utmaning, när den
startades av IT & Telekomföretagen. Här fick
jag uppleva tankedynamik i en grupp på sex
experter som ombads brainstorma om digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Expertis
inom digitalisering, globalisering, innovationsoch arbetsmarknadspolitik, social utslagning,
strukturomvandling och konkurrenskraft,
internet- och mobilkommunikation, nätutbildning och framtidens arbetsmarknad bidrog med
kunskap och idéer.
I februari skulle vi, efter ett antal möten, summera vad vi kommit fram till. Ingen tvivlar på att
ungefär hälften av de jobb som finns i dag kommer att bytas ut mot digitala lösningar, slutsatsen
bygger på övertygande forskning. Men den kan
vara skrämmande, för vårt nuvarande samhällssystem är inte anpassat för den stora utmaning
som digitaliseringen innebär för jobbtillväxten.
Om Sverige inte anpassar sig kommer vi hamna
i en nedåtgående spiral, med ökad arbetslöshet,
utanförskap, lägre tillväxt och försämrad konkurrenskraft. Företagen kommer då i högre grad söka
sig till länder där tillgången på nödvändig kompetens är större, och där systemen är anpassade för
framväxten av kreativa, värdeskapande jobb.
Jag tillhör dem som ändå vill se ljust på fram-
PS.
Tillbaka Till framTiden
Bestsellern Looking Backward
skrevs av Edward Bellamy i
slutet av 1800-talet. En man
vaknar mirakulöst upp år 2000
i en utopisk framtid i Boston.
Välståndet blomstrar och den
tekniska utvecklingen har tagit
stora språng. Huvudpersonen
inser att han inte vill tillbaka till
1800-talet. Låt oss hoppas att
man om 100 år kommer att
tänka så om vår tid.
tiden. Digitaliseringen har ju redan pågått under
många år och ändå har jobbtillväxten varit stark
i Sverige. Ekonomen Stefan Fölster har i sin
forskning visat att automatiseringen av jobb
sedan länge pågår i en takt som framöver kommer leda till att ungefär hälften av dagens jobb
försvinner inom 20 år. Det har blivit färre jobb
bland yrken i mitten av lönefördelningen, där
många jobb kunnat ersättas av digitala lösningar.
Däremot har flertalet nya jobb kommit inom
välbetalda yrken. Hur kommer det sig? Mitt svar
är att globaliseringen av produktionen utmed
globala värdekedjor har drivit på utvecklingen
mot en allt större kunskapsintensiv tjänsteproduktion i Sverige. Och det gäller både i och
utanför industrin. Företagen har satsat alltmer
på att utveckla tjänsteinnehållet i sina produkter,
såsom it- och andra tekniska och organisatoriska
lösningar, design, varumärke och marknadsföring. Detta tillsammans med automatiseringen
har höjt produktiviteten. Medan företagen har
specialiserat sig mot kunskapsintensiv produktion har importen av insatsvaror och tjänster
ökat. Denna specialisering har drivit fram flest
jobb inom kunskapsintensiva tjänstebranscher
inom näringslivet,
som har stått för drygt
60 procent av Sveriges
jobbtillväxt under de
senaste 20 åren. Nu
bromsas denna tillväxt
av att tillgången på
den kompetens som
företagen efterfrågar
har blivit för liten,
med ökad kompetensbrist som följd.
Men jag är som sagt
optimist och vill tro
att den starka jobbtillväxten ska kunna
fortsätta. Många nya
företag skulle kunna
växa fram i Sverige under de närmaste 20 åren,
med konkurrenskraftiga produkter och tjänster.
Det förutsätter dock att svenska politiker tar tag
i de utmaningar som finns.
”Ingen tvivlar
på att ungefär hälften
av de jobb
som finns i
dag kommer
att bytas ut
mot digitala
lösningar,
slutsatsen
bygger på
övertygande
forskning.”
Vår tankesmedja kom fram till några avgörande
förutsättningar för att omställningen till digitaliseringen ska lyckas. En är att produkter och
tjänster fortsätter att utvecklas på plats här i Sverige för att öka konkurrenskraften. Det förutsätter även ökat bostadsbyggande och förbättrade
transport- och utbildningssystem. Arbetskraften
behöver också kompletterande utbildning genom
hela yrkeslivet. Dagens utbildningssystem är
ineffektivt och behöver rationaliseras. Det är inte
anpassat till de förändrade kompetensbehoven
inom ekonomin. Regelverk och socialförsäkringssystem måste också anpassas till framväxten av fler småföretag och tidsbegränsade
anställningar. Det gäller att ha en vision. Men
man måste också se vad som krävs för att uppnå
den. Och orka genomföra förändringarna. l
AFFÄRSVÄRLDEN
TAFV-160302-A-013-A_160229_1556190264.indd 13
NUMMER 9
2 MaRs 2016
13
2016-02-29 15:56
Download