Brev

advertisement
Utdrag ur 2013 års
beredningshandbok för
utbildningsvetenskap
Områdesindelning för utbildningsvetenskap
1. Utbildningshistoria
Forskning inriktad på att beskriva och analysera t.ex. ämnesutvecklingen
inom olika utbildningssystem.
2. Utbildningssystem
Forskning om betygs- och urvalssystem, läroplansteori, styrning och
ledning, utbildningsekonomi, utbildningspolitik/policy, och liknande.
3. Värdefrågor
Forskning om demokrati, etik- och moralfrågor, frågor inom pedagogisk
filosofi och liknande.
4. Individens lärande
Forskning om kunskapsutveckling, IKT, frågor inom pedagogisk
psykologi och utvecklingspsykologi med fokus på individen och
liknande.
5. Grupprocesser
Forskning om kunskapsutveckling, IKT, frågor inom pedagogisk
psykologi, utvecklingspsykologi och sociologiska studier med fokus på
gruppen och liknande.
6. Didaktik
Forskning med inriktning på både allmänna och ämnesspecifika
didaktiska frågeställningar, även inom specialpedagogik.
7. Professioner
Forskning om lärares arbete och yrkesidentitet, lärarutbildning,
skolledares arbete, karriärval och vägledning och liknande.
8. Effektstudier
Forskning om reformers effekter, produktivitet, effektivitet och liknande.
1 (1)
Download