TU IKTplan

advertisement
Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2015-08-18
Diarienummer 0506/15
Avdelning
Gun-Britt Jansson, telefon 031-368 30 84
E-post: fö[email protected]
IKT-plan
Förslag till beslut
att Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning fastställer
handlingsplanen med mål och IKT-åtgärder.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för IKT (Informations- och
kommunikationsteknik) inom stadens utbildningssektor med starkt fokus på att utveckla
arbetet inom utbildning med hjälp av IKT. Kommunfullmäktige i Göteborg har tagit
fram ett IKT-program för utbildningsområdet. Visionen där är att Göteborg ska vara en
utbildningsstad i världsklass, där IKT ses som en avgörande faktor för utvecklandet av
skolan.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg skall mot bakgrund av detta utarbeta en
handlingsplan, som ses över årligen, för att genomföra programmet. I gällande ramavtal
Mångfald med kvalitet efterfrågar vi digital kompetens hos våra elever och också att
lärare har tillgång till tekniksupport och handledning i IKT-pedagogik. Arbetsmarknad
och vuxenutbildning har ett särskilt ansvar för att utbilda i digital informations- och
kommunikationsstrategi och därmed bidra till att minska den digitala klyftan i
samhället.
.
Övergripande mål för användning av IKT under planperioden
•
Alla lärare och studerande inom vuxenutbildningen har genom utbildningarna
tillgång till digital verktyg och en kraftfull IT-infrastruktur som används
medvetet och naturligt i utbildningen.
•
Alla lärare och studerande får den kompetens som krävs för att använda IKT och
samverka med hjälp av IKT i samband med utbildningen.
•
Digitala lärresurser/läromedel/nätbaserat lärande används i utbildningarna när
det anses lämpligt.
•
Hög kapacitet och tillgänglighet till IT-resurser samt stöd för personliga digitala
verktyg (flexibel och möjliggörande IT-infrastruktur).
•
Det finns etablerade rutiner för att följa upp IKT-användningen hos
utbildningsanordnarna.
1(2)
Ekonomiska konsekvenser
Insatserna i handlingsplanen för att förverkliga stadens IKT-program får genomföras i
den takt de kan finansieras inom berörd verksamhets budget framgent.
Barnperspektivet
Om de vuxna får en it-kompetens och förståelse för området bidrar det till att minska
generationsklyftorna i förhållande till den uppväxande generationen.
Jämställdhetsperspektivet
Människor önskar bli individuellt bemötta. Våra elever kommer inte längre kunna delas
upp i homogena grupperingar med liknande behov utan förväntar sig personliga
anpassningar och unika produkter. Ett välutvecklat e-samhälle är ett av flera sätt att
möta behoven från morgondagens generation. I regeringens övergripande mål för
jämställdhetspolitiken framhålls att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
såväl samhället, som sitt eget liv. Kunskap om medier och dess påverkan i ett esamhälle och om våra rättigheter och skyldigheter är en väsentlig del och förutsättning
för ett jämställt e-samhälle.
Mångfaldsperspektivet
I utvecklingen av e-samhället är det viktigt att säkerställa att kanaler och metoder, för
att motverka risken för nätets avigsidor, utvecklas i takt med e-samhällets utveckling.
Många tjänster på Internet kan uppfattas som neutrala, ändå visar beteenden i sociala
medier på förekomsten av latenta funktioner som kan bidra till förekomsten av
trakasserier och olika former av uttryck för riktat hot och hat, bakom en skyddande mur
av anonymitet på nätet.
Miljöperspektivet
Arbetsmarknad och vuxenutbildning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Omvärldsperspektivet
Göteborgs Stads program för e-samhället är Göteborgs bidrag till den digitala agendan
som antogs av EU 2010 samt av Sveriges regering 2011 och som av SKL beskrivits i en
strategi för e-samhället.En kontinuerlig uppsikt och bevakning av omvärlden är
nödvändig för att staden ska få utdelning på de resurser som investeras. För att
underlätta denna uppsikt är det viktigt att NAV tar plats i de relevanta samverkansforum
som finns och där driver frågor som är viktiga för förvaltningen.
Samverkan
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 2015-08-24.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Jan Elftorp
Förvaltningschef
Gun-Britt Jansson
Utbildningssamordnare
Bilagor:
IKT-plan
Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning, tjänsteutlåtande
2(2)
Download