Grundläggande vuxenutbildning

advertisement
Foto: Get media
Grundläggande vuxenutbildning
Utbildare:
Kommunal vuxenutbildning, Arbete och välfärd
Kursstart:
För information,
se webbsidan
Lokal:
Centrum för vuxnas
lärande, Kungsgatan 9
Ansökan:
Skickas till:
Växjö kommun
Arbete och välfärd
Vuxnas lärande
Box 1222
351 12 Växjö
Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte
har de kunskaper som motsvarar det man lär sig i
grundskolan. De är också till för dig som behöver
förbereda dig för att studera på gymnasienivå.
Kurserna på grundläggande nivå läser du i egen takt.
Du gör en individuell studieplan tillsammans med en
studie-och yrkesvägledare och du börjar läsa på den
nivå som passar dina förkunskaper.
Kurserna motsvarar grundskolans kurser och innehållet är anpassat till vuxna.
Du kan kombinera grundskolekurser med andra kurser och du kan läsa på heltid eller deltid.
Kurser på grundskolenivå läser du på Centrum för
vuxnas lärande, Kungsgatan 9, i Växjö och du kan
börja vid olika tidpunkter under terminen. Läs mer
om ansökningstider på www.vaxjo.se/vuxenutbildning
Du kan läsa dessa ämnen:
* Svenska * Svenska som andra språk
* Engelska * Matematik
* Fysik * Kemi
* Biologi * Samhällskunskap
* Geografi * Historia
* Religion * Hem- och konsumentkunskap
Välkommen med din ansökan!
För mer information kontakta:
Administrationen, 0470-410 00
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Webb: www.vaxjo.se/vuxenutbildning
Version 201601
Kursutbud
KURSKURSKOD
Svenska GRNSVE2
Du får träna på att använda språket i olika situationer, både muntligt och skriftligt. Du får skriva och läsa
olika typer av texter och diskutera språk och litteratur tillsammans med andra.
Svenska som andra språk GRNSVA2
Du tränar och utvecklar din svenska i tal och skrift genom att läsa och lyssna. Du arbetar med både läroböcker och tidningstexter på lätt svenska samt romaner. Vi arbetar processinriktat med skrivandet, vilket
betyder att du får bearbeta dina skrivna texter i flera omgångar. Kursen är indelad i två delkurser.
Engelska GRNENG2
Genom att träna att läsa, skriva, lyssna och tala lär du dig att klara vardagliga situationer på engelska och
får grundläggande ordförråd och grammatikkunskaper. Kursen är indelad i två delkurser.
Matematik GRNMAT2
Du får du lära dig att lösa grundläggande matematiska problem, bekanta dig med matematiska begrepp
samt att använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Du får också samtala och
argumentera för beräkningar och slutsatser. Kursen är indelad i två delkurser.
Fysik GRNFYS2
Du får lära dig om fysikaliska företeelser och sammanhang och utveckla förståelsen för modeller och
begrepp. Du får lära dig att skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
Kemi GRNKEM2
Du får lära dig om olika kemiska processer i vardagen, samhället, arbetslivet och i naturen. Vi pratar om
hur man hanterar ämnen samt ämnens olika egenskaper.
Biologi GRNBIO2
Du får lära dig om ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Vi går igenom ekosystem, fotosyntes och
förbränning. Du får lära dig om evolutionen och genteknik.
Samhällskunskap GRNSAM2
Du får reflektera om hur individer och samhällen formas och utvecklas, titta på samhälleliga strukturer
och bekanta dig med samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Du får reflektera över rättigheter
samt demokratiska värden och principer. Kursen innefattar också informationssökning.
Geografi GRNGEO2
Du får lära dig om jordens naturresurser, klimat- och vegetationszoner och klimatförändringar. Vi pratar
om jordens befolkning , dess försörjning och påverkan. Kartkunskap ingår också.
Historia GRNHIS2
Vi pratar om utvecklingen från stenåldern fram till 1700-talet och antikens betydelse för oss idag. Du får
lära dig om industrialiseringen, världskrigen och demokratiseringen samt andra historiska begrepp.
Religion GRNREL2
Du får lära dig om olika religioner och livsåskådningar och deras påverkan på samhällen. Vi pratar om
identitet, livsfrågor och etik.
Hem- och konsumentkunskap GRNHEM2
Vi pratar om hem och boende, kost, hälsa och vardagslivet. Du får lära dig om vardagsekonomi och konsumtion.
Download