De nya affärsrelationerna * från produkt- till funktionserbjudanden

advertisement
Grupp 9
Pernilla Johansson
Anna Blomquist
Jenny Fiskaare
Clara Frost
DE NYA AFFÄRSRELATIONERNA
– FRÅN PRODUKT- TILL
FUNKTIONSERBJUDANDEN
Av Staffan Brege
Daniel Kindström
Per-Olof Brehmer
AGENDA
INLEDNING
ARTIKELN
HOTBILD & MOTBILD
3-STEGSMODELL
UTMANINGAR
IKT – INFORMATIONS – OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER
UTVECKLING AV AFFÄR OCH FÖRETAG
FRÅN PRODUKT TILL KOMPLEXT ERBJUDANDE
SAMMANFATTNING
INLEDNING
Ökad globalisering
Ökad konkurrens
De nya affärsrelationerna
Heltäckande lösningar
Nyförsäljning kopplad till eftermarknadstjänster
Delaktighet under hela produktens livscykel
HOTBILD & MOTBILD
Hotbild:




Lågpriskonkurrens
Offentlig upphandling
Centrala inköp
E-handel
Motbild:
 Ökad ”tjänstefiering”
 ”Service encapsulator”
 Dålig planering
3-STEGSMODELL
Kategori 1: Produkt
Kategori 2: Process
Kategori 3: Affär
Kundbasen ofta spridd under dessa steg
 Ex. Volvo bussar
UTMANINGAR AFFÄR OCH FÖRETAG
Varför behövs attraktiva servicekontrakt?
Tjänster







Krav på ökad interaktivitet med kund
Möjligheter med Lock-in & Lock-out - långsiktiga konkurrensfördelar och livscykelperspektiv
Produktföretags konkurrensfördel – kontroll, låga priser och direktkontakt med kund
Bundling – det räcker inte med att addera nya produkter och tjänster
Krav på omorganisation inom företag
Krav på att skapa mätbarhet
Företag måste trycka på tjänstefieringens relevans
Kunder underskattar kostnader relaterat till produkters användning
Ökat fokus på service och tjänster kan leda till lägre marginaler men även snabbare
kapitalomsättningshastighet
IKT - INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER
Skapa nya tjänster och helhetserbjudanden
Möjlighet till automatisering av rapporter -> billig kundanpassning
Centrala databaser möjliggör globalt perspektiv och skalfördelar
Förbättrade relationer för stora och små företag
Problem – motivera investeringar i IKT?
”FRÅN PRODUKT TILL KOMPLEXT ERBJUDANDE”
1. Identifiera
och klassificera tjänster som erbjuds.
2. Utgå från steg 1 och utforma och genomför följande med fokus på företagets
affärsstrategi:
• Marknadsanalyser
• Kostnadsberäkningar
• Processbeskrivningar
3. Företaget genomför sin planer som planerats i steg 1 och 2.
• Personal och kundreprepresentanter måste utbildas
• Tjänster och erbjudanden ska skalas upp -> skapa lönsamhet kommersiellt -> ökad
försäljning
4. Tjänsterna ska leverara värde både till kund och leverantör.
• Förstå hur kunden mottar/upplever tjänsten
• Jobba med anpassningar
UTÖKAD TJÄNSTEUTVECKLINGSPROCESS
SAMMANFATTNING
De nya affärsmöjligheterna kan leda till ökad tillväxt och lönsamhet, och kan vara
betydande för företagens överlevnadsförmåga
Dock ställs stora krav på företaget gällande bland annat:







Omorganisation
Satsningar på teknologi
Planering – långsiktigt tänk
Skapa mätbarhet
Att affärsstrategin följs
Fokus på att skapa värde både för kund och leverantör
Samarbetspartners
TACK FÖR OSS!
Frågor?
KÄLLOR
Brege, Staffan, Kindström, D och Brehmer, P-O (2009), "De nya affärsrelationerna" i
"Marknadsföring: Myter och Möjligheter", ed Lars-Gunnar Mattsson, MTC,
Stockholm.
Download