Material- och kulörbeskrivning

advertisement
Material- och kulörbeskrivning
Bilaga till bygglovansökan
Byggnadskontoret
Datum
595 80 MJÖLBY
Stadshuset, Burensköldsvägen 11, Mjölby
Telefon vx 0142-850 00
Telefon exp 0142-851 87
Telefax: 0142-851 92
E-postadress: [email protected]
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att registreras och
behandlas i byggnadsnämndens ärendehanteringssystem. Alla uppgifter i detta
system är offentliga. Förfrågningar och begäran om rättelse eller ändring av
uppgifterna görs till Byggnadskontoret, Mjölby kommun, 595 80 MJÖLBY.
Församling
Fastighetsbeteckning
Åtgärd/Objekt
Bygglovsökande
Byggnad 1:
TAK
Material
Kulör
FASAD 1
Material
Färgtyp
Kulör
FASAD 2
Material
Färgtyp
Kulör
Byggnad 2:
Byggnad 3:
Material
Färgtyp
Kulör
FÖNSTER,
DÖRRAR
Material
Färgtyp
Kulör
KNUTAR,
FODER m m
Material
Färgtyp
Kulör
Material
STUPRÖR,
HÄNGRÄNNA Kulör
SKORSTEN
Material
Kulör
BALKONG,
VERANDA,
PLANK m m
Material
Färgtyp
Kulör
SOCKEL
Material
Kulör
Underskrift
ANVISNINGAR
Bygglovsökandens underskrift
Byggnad: ange resp byggnads benämning (bostadshus, gatuhus, garage etc)
Material: ange trä, puts, tegel, plåt, betong etc
Färgtyp: ange linoljefärg, kalkfärg, lasyr, slamfärg etc (bindemedel)
Kulör: ange beteckning enligt NCS eller bifoga färgprov
Namnförtydligande
OBS!
Beskriv även befintlig huvudbyggnad i de fall åtgärden avser annan byggnad
på fastigheten.
MK utg 2 (juni 2004)
Download