Uploaded by huaweim8a

1-3 Läsanvisningar

Institutionen för farmaci
Farmaceutisk fysikalisk kemi VT18
Läsanvisningar: Yt- och kolloidkemi
Kursavsnitt
Sidhänvisning till kompendier
Almgren1
Introduktion yt- o kolloidkemi
Piculell2
3-6
Polymerer
1-12
14-20
24-37
40-42
Kolloidala system
Intermolekylär växelverkan
Elektriska dubbellagerkrafter
van der Waals-växelverkan mellan kolloider
DLVO-teorin
Bortom DLVO-teorin
30-46
75-77
88-91
92-94
96-108
Diffusion
Koagulationskinetik
94-95
Ytors termodynamik
7-29
Amfifila ämnen3
47-74
1) Physical Chemistry of Colloids and Interfaces, Mats Almgren, 2:a upplagan (kompendium,
finns att köpa på kurskansliet)
2) Polymerlösningar och geler, Lennart Piculell (kompendium, finns att köpa på kurskansliet)
3) Se även: Koncentrerade tensid och lipidsystem, Sven Engström (häfte i kurskompendiet)