1-litteratur - IEI - Linköpings universitet

advertisement
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ekonomiska institutionen
Statsvetenskap 1
LITTERATURLISTA
1 (2)
031008
ht 2003
Handbok för hela kursen:
Svenska skrivregler. (2000) Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber.
KURS 1
POLITISK TEORI, 5 POÄNG
Locke, J. (1998), Andra avhandlingen om styrelseskicket. Göteborg: Daidalos.
Marx, K. & Engels, F. (1986), Det kommunistiska manifestet. Stockholm: Arbetarkultur.
Nordin, S. (1999), Det politiska tänkandets historia. Lund: Studentlitteratur.
Platon. (1986), Staten. Nora: Nya Doxa.
Wolff, J. (1996), An Introduction to Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Kompendium
Verken av Locke, Marx & Engels samt Platon, finns alla i prisvärda engelska utgåvor och i vissa
fall i olika svenska översättningar. För utgåvor på engelska gäller följande titlar: Locke, Of Civil
Government eller Two Treatises of Government; Marx & Engels, The Communist Manifesto;
Plato, The Republic.
KURS 2
SVENSK OCH JÄMFÖRANDE POLITIK, 5 POÄNG
Hague, R & Harrop, M. (2001), Comparative Government and Politics. An Introduction.
Hampshire and New York: Palgrave.
Lewin, L. (2002), Ideologi och strategi. Svensk politik under 130 år. Stockholm:
Norstedts juridik. Senaste upplagan.
Petersson, O. (2000), Svensk Politik. Stockholm: Norstedts juridik. Senaste upplagan.
(Hela boken utom kapitel 7, 10 och 11 ingår i delkursen.)
Sveriges Grundlagar (RF, SO och RO.)
Tallberg, J. (2001), EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 1-3 och 6-8 ingår i
delkursen.)
Stencilmaterial
forts litteraturlista Statsvetenskap 1, ht 2003
KURS 3
FÖRVALTNING, 5 POÄNG
Hague, R & Harrop, M. (2001), Comparative Government and Politics. An Introduction.
Hampshire and New York: Palgrave.
Montin, S. (2002), Moderna kommuner. Malmö: Liber.
Premfors, Rune m.fl. (2003), Demokrati och byråkrati. Lund: Studentlitteratur.
Sveriges Grundlagar (TFO och YGR)
Tallberg, J. (2001), EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur.
Kompendium
KURS 4
INTERNATIONELL POLITIK, 5 POÄNG
Baylis, J. & Smith, S. (red) (2001), The Globalization of World Politics: an Introduction to
International Relations. Oxford: Oxford UP. 2:a upplagan.
Kompendium
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards