(1999), Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring

1
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ekonomiska inst.
Statsvetenskap
REVIDERAD
LITTERATURLISTA
040115/040308
vt 2004
STATSVETENSKAP 3 OCH 4: VALBARA KURSER, 5 poäng
TRANSNATIONELLA SOCIALA RÖRELSER OCH VÄRLDSPOLITIK
Transnational Social Movements and World Politics
Examinator: Edmé Domínguez R.
Abrahamsson, Hans (2003), Det gyllene tillfället. Teori och strategi för global rättvisa.
Leopard förlag.
Castells, Manuel (1996), The Power of Identity, vol II in The Information Age: Economy,
Society and Culture. Blackwell Publ.
Clinell, Bim (2000), Attac: gräsrötternas revolt mot marknaden. Agora.
Kaldor, Mary (1999), New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era. Polity Press,
Great Britain.
Keck, Margaret & Sikkink, Kathrin (1998), Activists Beyond Borders. Cornell University.
Liebowitz, Debra, Domínguez, Edmé, “Shifting Terrains-constructing gender after NAFTA”,
International Feminist Journal of Politics, vol 4, nr 2, 2002.
Stienstra, Deborah (2000), “Dancing resistance: from Rio to Beijing: transnational women’s
organizing and United Nations Conferences. 1992-6” in Gender and Global restructuring,
Sightings, Sites and resistances, M, Marchand, Sisson, A.
Smith J., Chatfield, Ch. & Pagnucco, R. (eds) (1997), Transnational Social Movements and
Global Politics: Solidarity Beyond the State. Syracuse University Press.
Thörn, Håkan, Globaliseringsdimensioner, Atlas, Stockholm. Kap. 5: sociala rörelser och
demokrati: ett globalt civilt samhälle.
Willets, Peter (1999), ”Transnational Actors and International Organizations in Global
Politics” chapter 15 in Baylis & Smith, The Globalizations of World Politics. Oxford
University Press.
2
FEMINISTISKA POLITISKA TEORIER KRING MEDBORGARSKAPET.
Feminist Political Theories on Citizenship
Examinator: Edmé Domínguez R.
Butler, Judith & Scott, Joan W. (eds) (1992), Feminists Theorize the Political. New York,
London: Routledge.
Molyneux, Maxine (2001), ”Gender and Citizenship in Latin America: Historical and
Contemporary Issues”, Ch 7 in Molyneux Maxine, Women’s Movements in International
Perspective: Latin American and beyond. GB Palgrave..
Pateman, Carole (1989), The Disorder of Women. Stanford University Press.
Phillips, Anne (1998), Feminism and Politics. Oxford University Press.
Sperling, Liz (2001), Women Political Philosophy and Politics. Edinburgh University Press.
Voet, Rian (1998), Feminism and Citizenship. Sage Publications.
Yuval-Davis, Nira (1998), Gender and Nation. Sage Publications.
Discussing Women’s empowerment, Theory and Practice. SIDA Studies nr 3.
INTERNATIONELL TEORI: DET INTERNATIONELLA SAMHÄLLET
Examinator: Ronnie Hjorth
Bull, H. (1995), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. London:
MacMillan. Första utgåva 1977.
Jackson, R. (2000), The Global Covenant: Human Conduct in a World of States. Oxford:
Oxford University Press.
Linklater, A. (1998), The Transformation of Political Community. Ethical Foundations of the
Post-Westphalian Era. London: Polity Press.
Mapel, D. & Nardin, T. (1998), International Society: Diverse Ethical Perspectives.
Princeton: Princeton University Press.
Stenciler
3
”NYKLASSISK POLITISK TEORI
Examinator: Ronnie Hjorth
Arendt, H. (1958), TheHuman Condition. Chicago: The University of Chicago Press. Finns I
svensk översättning: Människans villkor.
Oakeshott, M. (1975), On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press.
Strauss, L. (1953), Natural Right and History. Chicago: the University of Chicago press.
Stenciler
Samtliga böcker finns i modern häftad utgåva.
EUROPEAN PUBLIC POLICY
Examinator: Geoffrey Gooch
Böcker:
Parsons, W. (1995), Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy
analysis, Cheltenham: Edward Elgar.
Pierre, Jon & Peters, B. Guy (2000), Governance, Politics and the State. Houndmills,
Basingstoke: Macmillan Press.
UTRIKESPOLITISK ANALYS
Examinator: Per Jansson
Hill, Christopher (2003), The Changing Politics of Foreign Policy. London: Palgrave
Macmillan.
Larsen, Henrik (1997), Foreign Policy and Discourse Analysis: France, Britain and Europe.
London: Routledge.
Utbytes mot:
Campbell, David (1998), Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of
Identity. Manchester: Manchester University Press.
Renshon, Stanley D. & Deborah Welsh Larson (eds.) (2003), Good Judgment in Foreign
Policy: Theory and Application. Lanham, Boulder & New York: Rowman & Littlefield.
Tuchman, Barbara W. (1984), The March of Folly: From Troy to Vietnam. New York: Knopf.
(Available in several later paperback editions).
4
POLITIKENS IMPLEMENTERING I SVENSKA KOMMUNER
Examinator: Nils-Eric Hallström
Bengtsson, Hans (1995), Förskolereformen. En studie i implementering av svensk
välfärdspolitik 1985-1991, Lund Political Studies 86, Lund: Statsvetenskapliga institutionen.
Lipsky, Michael (1980), Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public
Services. Russell Sage Foundation, New York.
Utbytes mot:
Rothstein, B. (2002), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik.
SNS Förlag, 2:a upplagan.
Söderberg, Henriette (1999), Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring från
rening till resurshantering. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Tema Vatten i natur
och samhälle, Linköping
Wihlborg, Elin (2000), En lösning som söker problem. Hur och varför lokala IT-policyer
utvecklas i landsbygdskommuner. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Tema Teknik
och social förändring, Linköping
Ytterligare en bok väljs i samråd med examinator.
SVERIGES RIKSDAG – VAL OCH PARTIER
Examinator: Nils-Eric Hallström
Hagevi, Magnus (1998), Bakom riksdagens fasad. Göteborg: Akademiförlaget Corona. (Ingår
som nr 55 i serien Studier i politik/Göteborg Studies in Politics)
Holmberg, Sören (2000), Välja parti. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Mattson, Ingvar & Wängnerud, Lena (red) (1997), Riksdagen på nära håll. Stockholm: SNS
Förlag.
Sjölin, Mats (1993), Coalition Politics and Parliamentary Power. Lund: Lund UP.
alternativt
Härd, Sverker (1999), Den godtyckliga demokratin. En studie av olika metoder att tillgodose
kravet på proportionell rättvisa. Akta Universitatis Upsaliensis, Skrifter utgivna av
Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 135, Uppsala.
Ytterligare en titel väljs i samråd med examinator.