Ungdomar och politik - Karlstads universitet

advertisement
Är unga engagerade eller
oengagerade i politik?


Lance Bennett
Center for
Communication and
Civic Engagement
http://ccce.com.wa
shington.edu/
Paradigm om ungas
engagemang i politik
Två paradigm: engaged
youth/disengaged youth
 Paradigmen bygger på olika idéer och
uppfattningar om vad politiskt
engagemang och politiska attityder
egentligen är.
 Dessutom används även olika data för
att styrka varje paradigm.

Engaged youth
Understryker rollen av
peer networks och
online communities.
 Regeringen är skildig av
minskat förtroende samt
intresse i politiska frågor
bland unga.
 Empowerment
 Partipolitik och regering
centrerad politik anses
som en plikt.

Disengaged youth
 Minskat medborgerligt
engagemang – färre
unga som röstar eller
följer politiska nyheter.
 Consumer politics har
en mindre roll.
 Personalization/privatiz
ation av publik sfären.

Generationsskifte

Disengaged citizen – tidigare modell av
medborgerligt engagemang.

Engaged citizen – indentitetsskifte,
självupdatering, personligt yttrande och
individualitet.
Actualizing Citizen (AC)
Dutiful Citizen
Weak duty to participate in
government.
Strong duty to participate in
government
Focus on lifestyle politics: political
consumerism, volunteering, social
activism
Voting is the core democratic act
Mistrust of media and politicians -do not follow politics in the news
Informed about issues and
government -- follow the news
Join loose networks for social
action – communicate through
digital media
Join social organizations and
parties -- communicate through
mass media

Politisk kommunikation måste förbereda
unga för att aktivt delta i det politiska
livet (Coleman)

Citizenship training – hur demokratiska är
skolor?
Vad är demokratiskt
deltagande?

Hur staten anser ungas deltagande i
demokrati?

Vilka sorters deltagande och politiskt
medvetande måste uppmuntras?

Hur unga anser demokratiskt
deltagande?

Managed Citizenship: utbildning, lagar,
medborgerliga skyldigheter

Autonomous Citizenship: egna
uppfattningar kring politiskt ansvar,
medborgerliga skyldigheter osv.
On-line citizenship – enligt
statliga myndigheter

Måste vara kontrollerad

Vertikalt orienterad

Syfte är at utbilda framtida medborgare
och väljare.
Coleman
Autonomous citizenship

Icke-kontrollerad

peer-to-peer

Kolletiv aktion
Politiskt engagemang

Anthony Giddens (1991): ”life politics” /
Ordinary politics

Stephen Colleman (2010): Autonomous
citizenship/ Managed Citizenship

Lance Bennett (2001): Actuallizing
citizen/Dutiful citizen
Coleman’s frågor

Who are ”youth” and what makes them
different from anyone else?

What does it mean to be addressed and to act
as a citizen?

In what way does the Internet enable forms of
social communication compatible with the
development of active citizenship?

In what sense does the internet open up the
kind of civic space in which citizens can act for
themselves?
Internet

Ett verktyg för att skapa politiskt
engagemang

Autonomous eller managed citizenship?

Actuallizing eller dutiful citizens?
Vanliga problem med statliga eparticipation program (Coleman)

Feedback ≠ interaktivitet

Kontrollerade platser/icke-kontrollerade
platser
e-participation / e-democracy

Vad händer med feedback

Kontrollerade svar/ fritt deltagande
Ungtval.se

Skapade av privata företag

Controlled citizenship

e-participation eller e-democracy?
Download