3-4-litteratur-altk

advertisement
1
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ekonomiska inst.
Statsvetenskap
LITTERATURLISTA
051221
vt 2006
STATSVETENSKAP 3 OCH 4: VALBARA KURSER, 5 poäng
TRANSNATIONELLA SOCIALA RÖRELSER OCH VÄRLDSPOLITIK
Examinator: Edmé Domínguez R.
Böcker:
Castells, Manuel (1996), The Power of Identity, vol II in The Information Age: Economy,
Society and Culture. Blackwell Publ. (delar av)
Clinell, Bim (2000), Attac: gräsrötternas revolt mot marknaden. Agora.
Helmut Anheier, M Glasius and Kaldor, Mary eds. (2005), Global Civil Society, London,
Sage. (delar av)
Keck, Margaret & Sikkink, Kathrin (1998), Activists Beyond Borders. Cornell University.
Artiklar/kapitel:
Abrahamsson, Hans (2003), Det gyllene tillfället. Teori och strategi för global rättvisa.
Leopard förlag.
Smith J., Chatfield, Ch. & Pagnucco, R. (eds) (1997), Transnational Social Movements and
Global Politics: Solidarity Beyond the State. Syracuse University Press
Rosalba Icaza, elektroniskt paper
Liebowitz, Debra, Domínguez, Edmé, “Shifting Terrains-constructing gender after NAFTA”,
International Feminist Journal of Politics, vol 4, nr 2, 2002.
Stienstra, Deborah (2000), “Dancing resistance: from Rio to Beijing: transnational women’s
organizing and United Nations Conferences. 1992-6” in Gender and Global restructuring,
Sightings, Sites and resistances, M, Marchand, Sisson, A.
Thörn, Håkan, Globaliseringsdimensioner, Atlas, Stockholm. Kap. 5: sociala rörelser och
demokrati: ett globalt civilt samhälle.
Willets, Peter (1999), ”Transnational Actors and International Organizations in Global
Politics” chapter 15 in Baylis & Smith, The Globalizations of World Politics. Oxford
University Press.
2
GENUS PERSPEKTIV INOM INTERNATIONELLA RELATIONER:
DISKURSER, ANALYSER OCH FAKTA
Examinator: Edmé Domínguez R
Books:
Marchand Marianne, Sisson Runyan Anne, (2000), Gender and Global Restructuring,
Sighting, Sites and restructuring, Routledge.
Tickner Ann (2001), Gendering World Politics: issues and Approaches in the Post-Cold War
Era, Columbia University Press.
Yuval-Davis, Nira (1998), Gender and Nation, Sage Publications.
Articles
Alvarez, Sonia E. (1999), ’Advocating Feminism: The Latin American Feminist NGO
“Boom”’, International Feminist Journal of Politics, 1:2: 181-209.
Bergeron, Suzanne. (2001), ‘Political Economy Discourses of Globalization and Feminist
Politics’, Signs 26 (4): 983-1006.
Liebowitz D., Domínguez E. “Shifting terrains-constructing gender after NAFTA”,
International Feminist Journal of Politics, Vol 4, nr 2, 2002.
Macdonald Laura. (1999), ‘Trade With a Female Face: Women and the New International
Trade Agenda’, in Annie Taylor and Caroline Thomas (eds) Global Trade and Global Social
Issues, pp. 53-71. New York: Routledge.
Discussing Women’s empowerment, Theory and Practice. SIDA Studies nr 3.
Reference
Cook Jenniffer, Waylen Georgina, Towards a gendered Political Economy, London,
Macmillan
Bakker Isabella (ed) 1995, The Strategic Silence, Gender and Economic Policy.
Bystydzienski Jill M., Sekhon, Joti, 1999, Democratization and Women’s Grassroots
Movements, Indiana University Press.
Keating Maree (2004), Gender. Development and Trade, Oxfam Focus on Gender, Oxfam
GB
Kerr Joanna, Sweetman Caroline 2003, Women reinventing Globalization, Oxfam GB.
Molyneaux, Shahra Razavi (eds), Gender, Justice, Development, Rights…
Peterson, V. Spike and Anne Sisson Runyan (1999) Global Gender Issues, Boulder:
Westview Press.
Pettman Jan Jindy, 1996 Worlding Women, A feminist International Politics, Routledge.
Steans, Jill (1998) Gender and International Relations, Oxford: Polity Press.
Robinson, Fiona (1999), Globalizing care. Ethics, Feminist Theory and International
Relations, Boulder: Westview Press
3
NORMATIV INTERNATIONELL POLITISK TEORI
Examinator: Ronnie Hjorth
Mapel, D. & Nardin, T. (1998), International Society: Diverse Ethical Perspectives.
Princeton: Princeton University Press.
Tan, Kok-Chor. (2004), Justice without Borders: Cosmopolitanism, Nationalism and
Patriotism. Cambridge: Cambridge University Press.
Rawls, J. (2001), The Law of Peoples. Harvard: Harvard University Press.
Stenciler
”NYKLASSISK” POLITISK TEORI
Examinator: Ronnie Hjorth
Arendt, H. (1958) The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press. Boken
finns även i svensk översättning under titeln Människans villkor.
Oakeshott, M. (1975) On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press.
Strauss, L. (1953) Natural Right and History. Chicago: The University of Chicago Press.
Stenciler
Samtliga böcker finns i modern häftad utgåva.
INTERNATIONAL PUBLIC POLICY
Examinator: Geoffrey Gooch
Considine, Mark (2005), Making Public Policy, Polity Press: Cambridge.
Sweeney, Simon (2005), Europe, the State and Globalisation, Pearson Longman: Harlow.
Young, O.R. (ed.) (1997), Global Governance: Drawing insights from the environmental
experience, Massachusetts :Massachusetts Institute of Technology.
4
UTRIKESPOLITISK ANALYS
Examinator: Per Jansson
Campbell, David (1998), Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of
Identity. Manchester: Manchester University Press.
Hill, Christopher (2003), The Changing Politics of Foreign Policy. London: Palgrave
Macmillan.
Renshon, Stanley D. & Deborah Welsh Larson (eds.) (2003), Good Judgment in Foreign
Policy: Theory and Application. Lanham, Boulder & New York: Rowman & Littlefield.
Tuchman, Barbara W. (1984), The March of Folly: From Troy to Vietnam. New York: Knopf.
(Available in several later paperback editions)
FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DEMOKRATI: EN FRÅGA OM MÅNGFALD
OCH TOLKNINGAR?
Examinator: Elin Wihlborg och Malin Mobjörk
Benhabib, Seyla (2004), Jämlikhet och mångfald: demokrati och medborgarskap i en global
tidsålder.
Fischer, Frank & Maarten A. Hajer (1999), Living With Nature: Environmental Politics as
Cultural Discourse.
Foucault. Michel (1970/1993), Diskursens ordning.
Hajer, Maarten A. & Hendrik Wagenaar (2003), Deliberative Policy Analysis: Understanding
Governance in the Network Society.
Lidskog, Rolf & Ingemar Elander (1999), “På väg mot ekologisk demokrati?
Demokratiteoretiska resoponser på den ekologiska utmaningen”, Demokrati och
medborgarskap SOU 1999:77
+ två individuellt valda vetenskapliga artiklar.
Referenslitteratur
Alvesson, M (2003) Postmodernism och samhällsforskning.
Benhabib, S ed. (1996) Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political.
Chouliaraki, L & Norman Fairclough (1999) Discourse in Late Modernity.
Danermark, B mfl (2003) Att förklara samhället.
De los Reyes, P & Mulinari, D (2005) Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap.
Doherty, B & M de Geus (1996) Democracy and Green Political Thought: Sustainability, rights and citizenship.
Dryzek, J (2000) Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations.
Giddens, A (1990/1996) Modernitetens följder.
Jasanoff, S & M Long Martello eds. (2004) Earthly Politics: local and global in environmental governance.
Spaargaren, G m fl (2000) Environment and Global Modernity
Stokes, W (2005) Women in Contemporary Politics.
5
LOKAL POLITIK OCH STYRNING
Examinator: Elin Wihlborg och Jenny Palm
Baldersheim, Harald & Lawrence E. Rose (2005) Det kommunale laboratorium. Teoretiske
perspektiver på local politick og organisering. Oslo: Fagbokforlaget.
Bogason, Peter (2001) Public Policy and Local Governance. Institutions in Postmodern
Society. Cheltenham, UK. : Edward Elgar.
Denters, Bas & Lawrence E. Rose (2005) Comparing Local Governance. Trends and
developments. New York: Palgrave, Macmillan.
Premfors, Rune & Klas Roth (red.) (2004) Deliberativ demokrati. Lund: Studentlitteratur.
Ström, Lars-Inge (2002) Lokal demokrati. Myt och verklighet. Lund: Studentlitteratur.
Wihlborg, Elin (2000) En lösning som söker problem. Linköping: Linköpings universitet.
(Erhålls från kursansvarig.)
Minst två valfria artiklar (helst relaterade till uppsatsämnet) ur vetenskapliga tidskrifter som
exempelvis Local Policy eller Scandinavian Policy and Politics.
Download