Innovation och Gender

advertisement
Innovation &
Gender
Presentation 30 augusti
Innovation på lika villkor!
Jönköping
Innehåll
1.
2.
3.
En internationell utblick
Hur tolkas Innovation &
Gender?
Utmaningar för den svenska
innovationsagendan
1. En internationell utblick
Ett nytt forskningsfält



Begränsat med studier i jämförelse med t.ex.
entreprenörskap
Norden – resursfördelning, områden där många
kvinnor är verksamma, bristen på genusperspektiv i
policy och praktik
En dansk studie * av ca 1700 företag visade att
företag med jämn könsfördelning är mer innovativa.
Innovation = ny produkt eller tjänst på marknaden
*Østergaard (2008)
Teknikfokus dominerar

EU – kvinnor inom teknik och vetenskap, kvinnor som
innovatörer (mervärde för forskning, teknik och företag)

Södra Europa – social innovation (möta sociala behov)

Storbritannien – kvinnor inom teknik och vetenskap,
kvinnor inom entreprenörskap och innovation,
innovation i team och organisationer, genusperspektiv
på innovation

USA – kvinnor inom teknik och vetenskap , kvinnor inom
entreprenörskap och innovation, innovationer i team
och organisationer
…men ett bredare perspektiv i
utvecklingsländerna

Innovation och kvinnors empowerment *

förändring genom teknik t.ex. mobilteknik

förändring av sociala normer t.ex. kvotering inom
politiken

förändring genom tillgång till (ekonomiska) resurser
t.ex. mikrofinansiering

politik vs ”gräsrotsinnovation” (jmf resurscentra för
kvinnor)
* Malhotra et al (2009)
män…….
 problematiseras
 inte
inte
= gender
 representation
 tolkningsföreträde
2. Hur tolkas Innovation & Gender?
Vem är innovativ?
 Innovationsbegreppet
tas ofta för givet
trots en mängd olika definitioner
 Innovation
 Vad
= könat begrepp
är en innovation, vem betraktas som
innovativ/som en innovatör, hur uppstår
en innovation ? (jmf. hjälteberättelser om
entreprenören/entreprenörskap)
Innovatören

färre kvinnor (teknik, patent etc.) ?

kvinnor har inte samma tillgång till
främjandestrukturer eller ekonomiska resurser

paralleller till bilder av
entreprenören/företagaren

osynliga innovatörer inom t.ex. vård och omsorg
Innovativa team

paralleller till studier om kreativitet i team

en jämn könsfördelning i forskningsteam positivt
för radikal innovation *

en jämn könsfördelning i team positivt för
innovation både vad gäller individers förmåga
och teamets förmåga **
* Díaz-García et al ( 2012)
**Turner (2009)
Innovativa organisationer

paralleller till genus och organisation

paralleller till jämn könsfördelning på ledande
positioner och tillväxt i företag

ett område som uppmärksammats av Vinnova

få studier som liknar den danska studien med ca
1700 företag
Horisontell segregering
 Innovation
i områden där många kvinnor
är verksamma
 Innovation
inom områden där få kvinnor
är verksamma
Kluster

Extra resurser för att integrera ett jämställdhetsperspektiv (yttre
drivkrafter)

Rekrytera och behålla personal (yttre drivkrafter)

Ökade kunskaper om olika (konsument) marknader.

Varumärke

Samarbete med genusforskare för att öka kapaciteten att
absorbera ny kunskap

Jämställdhet strategiskt mål (inre drivkrafter – endast i enskilda
företag)
Analysmodell för företag,
kluster och policy
Innehåll
Process
Effekt
•fokuserad insats
•insatser inom utvalda
områden
•integrerad insats
•projektansats
•steg för steg ansats
•kontinuerlig process
•begränsad
•inom några områden
•genomsyrar
företaget/klustret/pro
grammet
Innovationssystem

Quadruple Helix

Kritisk granskning av modeller och
svagheter i (könsblinda) system

Genusmedvetna innovationssystem
(Vinnova finansierat projekt)
Innovationspolitik
 Olika
insatser (t.ex. riktade medel för
kvinnors innovation)
 Resursfördelning

Granskning av svagheter i (könsblind)politik
 Regional
tillväxt(politik)
3. Utmaningar för den svenska
innovationsagendan
6 utmaningar
1.
Hur gå från teoriska diskussioner om till en praktik för
innovation som en icke-linjär process?
2.
Hur gå från teori till praktik för att främja tjänsteinnovation?
3.
Hur stimulera brukardriven innovation?
4.
Hur omfördela resurser för att främja innovation i fler
näringar? (exempelvis turistnäringen)
5.
Hur främja en innovationspolitik som baseras på evidens
inom forskningen?
6.
Hur gå från genus/jämställdhet som ”kosmetika” till drivkraft
för innovation ?
Referenser

Østergaard (2008) Does employee diversity leas to
innovation? Danish Research Unit for Industrial Dynamics

Malhotra et al (2009) Innovation for women´s
empowerment and gender equality. International Center
for Research on Women (ICRW)

Díaz-García et al (2012) Gender diversity within R&D teams:
its impact on radicalness of innovation. Innovation:
Management, Policy & Practice

Turner (2009) Gender diversity and innovative performance.
Journal International Journal of Innovation and Sustainable
Development, Vol. 4, No. 2, Sep, 2011, 123-134
Download