Exempel 2 på hur blankett 6C fylls i

advertisement
Exempel 2 på hur blankett 6C fylls i
Exemplet beskriver hur ett allmännyttigt samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen fyller i
skattedeklarationsblankett 6C. I exemplet är det fråga om idrottsföreningen IF Studsen rf. IF Studsen är en
allmännyttig förening som har beskattningsbar närings- och fastighetsinkomst.
Första sidan
Föreningen kontrollerar först att de färdigt ifyllda uppgifterna på s. 1 är korrekta samt korrigerar dem vid
behov. Föreningen anser sig vara ett allmännyttigt samfund och anger sin egen uppfattning om föreningens
allmännyttighet vid punkt 152. Antalet personmedlemmar i föreningen är 1000 personer; föreningen anger
detta antal vid punkt 153. Föreningen anger även kontaktuppgifterna för den person som kompletterar
deklarationsuppgifterna.
IF Studsen har betalat dagtraktamenten till tio tränare. Eftersom en av tränarna även är en av
styrelsemedlemmarna, anger föreningen tränarens personuppgifter och ställning i föreningen i punkt I.
Eftersom föreningen har lämnat årsanmälan om dagtraktamenten och kostnadsersättningarna, behöver IF
Studsen inte specificera prestationsbeloppet eller de prestationer som betalats till de andra tränarna.
1234567-8
IF Studsen rf
PB 0
00100 Helsingfors
1.1.2007-31.12.2007
X
1000
92620
Sportversamhet
Idrottsgatan 6, 00500 Helsingfors
123456-7890
Birgit Spelare, 050 0000000
Tanja Tränare
010181-0120
Medlem i styrelsen
X
Andra sidan
IF Studsens ordinarie verksamhet består av juniorträning och arrangering av juniortävlingar.
Idrottsföreningen har under räkenskapsperioden arrangerat två friidrottsevenemang för barn. Dessutom har
idrottsföreningen fått inkomster av träningsverksamhet. Enligt resultaträkningen är intäkterna av den
ordinarie verksamheten 16 000,00 €, personalkostnaderna 10 000,00 € och de övriga kostnaderna för den
ordinarie verksamheten 20 000,00 €. I de övriga kostnaderna för den ordinarie verksamheten ingår
kostnader för tränings- och tävlingsverksamhet samt utdelade stipendier. Personalkostnaderna består av
dagtraktamenten och kilometerersättningar som betalats till de tio tränarna.
IF Studsens tillförda medel enligt ISkL 23 § 3 mom. består av intäkter för försäljning av medlemsbladet,
sammanlagt 2 000,00 €, och av kostnader för dem, 1 000,00 €. Andra tillförda medel under
räkenskapsperioden uppgår till sammanlagt 16 000,00 € (varu- och tjänsteförsäljning 6 000,00 € och
medlemsavgifter 10 000,00 €). Kostnader för varu- och tjänsteförsäljning är sammanlagt 3 000,00 €.
Föreningens investeringsverksamhet består av hyresinkomster av en semesterstuga som IF Studsen äger,
sammanlagt 6 000,00 €, och kostnaderna för den är 2 000,00 €. Semesterstugan hyrs ut till medlemmar och
till utomstående. Därefter räknar idrottsföreningen alla intäkter av och kostnader för sin verksamhet och
överskottet blir sammanlagt 4 000,00 €.
16000 00
10000
00
20000
00
2000
00
1000
00
6000
00
3000
00
10000
00
6000
00
2000
00
4000
00
4000
00
Alla föreningar och stiftelser ska fylla i balansuppgifterna i punkt III.
13000 00
15000 00
4000 00
6000 00
Tredje sidan
Den tredje sidan är avsedd för specifikationsuppgifter om allmännyttiga samfund. Eftersom det inte har skett
några stadgeändringar i IF Studsen och föreningen inte heller har något gällande skattelättnadsbeslut eller
någon skattelättnadsansökan under behandling, kryssar föreningen för rutorna Nej i fråga om dessa punkter.
IF Studsen äger en fastighet, varför den måste fylla i blankett 76, på vilken föreningen uppger fastighetens
användningsändamål och fastighetsinkomst. IF Studsen har delat ut stipendier till tio personer, sammanlagt
2 000,00 €.
Intäkterna v den ordinarie verksamheten består av tävlings- och deltagaravgifter 6 000,00 € samt av ett
bidrag av staten 10 000,00 €.
X
X
X
10
2000 00
10000 00
X
6000
00
Varu- och tjänsteförsäljning i andra tillförda medel består av intäkter av bestående reklamskyltar som satts
upp på idrottsplatsen samt av försäljning av sportutrustning, som kunnat beställas på föreningens webbplats.
Intäkter av bestående skyltreklamer var 1 000,00 €. IF Studsens intäkter av försäljning av sportutrustning var
sammanlagt 5 000,00 € och kostnader för försäljning sammanlagt 3 000,00 €.
Eftersom IF Studsen redan från tidigare år vet att försäljningen av sportutrustning till en obegränsad
personkrets samt intäkterna av bestående reklamskyltar uppfyller kännetecknen för näringsverksamhet,
anger föreningen intäkterna av dessa verksamhetsformer i punkt V Den allmännyttiga föreningens eller
stiftelsens näringsverksamhet. Eftersom IF Studsen inte anser intäkterna av reklamskyltarna och av
sportutrustningsförsäljningen vara skattefri, ifyller föreningen inte specifikationen av tillförda medel i fråga om
varu- och tjänsteförsäljning (B Specifikation av varu- och tjänsteförsäljning som den allmännyttiga föreningen
eller stiftelsen betraktar som skattefri).
Intäkterna av IF Studsens näringsverksamhet är sammanlagt 6 000,00 € och kostnaderna för dem 3 000,00
€. Nettoresultatet av IF Studsens näringsverksamhet blir alltså 3 000,00 €. IF Studsen har i sin bokföring
dragit av 100,00 € i direkta skatter som föreningen bokfört enligt prestationsprincipen; föreningen lägger
detta belopp till nettoresultatet.
Resultatet av näringsverksamhet blir 3 100,00 €.
1000 00
5000 00
1000 00
3000 00
2000 00
3000 00
100 00
3100 00
Fjärde sidan
Som resultat av IF Studsens näringsverksamhet antecknas på s. 4 punkt 500 det resultat av
näringsverksamhet som räknats ut på s. 3, dvs. 3 100,00 €, och fastighetsinkomsten, 4 000,00 €, som
räknats ut på fastighetsblanketten, antecknas i punkt 501 som resultat av den personliga förvärvskällan.
IF Studsen anger i punkt 177 att revisionen har förrättats. Revisionsberättelsen innehåller inte sådana
negativa utlåtanden, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 19 § i revisionslagen, varför föreningen
kryssar för punkt 178.
Föreningens skattedeklaration innehåller inte några andra bilagor än skatteförvaltningens blanketter,
resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen.
Därför sätter föreningen kryss i rutan Nej under punkt 180. Skattedeklarationen bör
undertecknas av person som har namnteckningsrätt.
3100 00
4000 00
X
X
X
Birgit Spelare
dd.mm.åååå
Birgit Spelare
Fastighetsblankett 76
IF Studsen bör fylla i fastighetsblankett 76. På blankletten antecknas den skattskyldiges namn, FO-nummer
samt räkenskapsperiod.
I fråga om fastigheten antecknar föreningen fastighetsbeteckning, ändringar som skett under
räkenskapsperioden, fastighetens användningsändamål, skattepliktig inkomst av fastighet samt kostnader
för dessa inkomster.
Användningsändamålet för IF Studsens fastighet har inte ändrats under den föregående
räkenskapsperioden och föreningen kryssar för denna uppgift på blankett 76. Eftersom föreningen under
räkenskapsperioden hyrt ut stugan åt föreningsmedlemmar och utomstående, används fastigheten
fortfarande för annat än allmännyttigt ändamål. Föreningens hyresinkomster av fastigheten är 6 000,00 €
och kostnaderna för dem 2 000,00 €. IF Studsens skattepliktiga fastighetsinkomst blir alltså 4 000,00 € och
detta belopp överförs till kod 501 i punkt I på s. 1 på blankett 6C.
IF Studsen rf
1.1.2007-31.12.2007
1234567-8
091-101-1010-1010-1
6000 00
2000 00
X
100
4000 00
Download