Fy1-Prov-Studieavsnitt1

advertisement
Fysikprov. Studieavsnitt 1 i Fy1. 20150310
*Fullständig lösning efterfrågas om inget annat anges (t ex då det står endast svar krävs).
*I en uppgift där inget värde efterfrågas ger en fullständig motivering utan beräkning full poäng även
om beräkning kan genomföras
(beräkning med i övrigt fullständig lösning ger självklart också full poäng).
*Skriv dina lösningar och svar direkt på uppgiftsbladet. Medföljer figur uppgiften så får du rita direkt i
den vid behov. Räcker inte utrymmet till får du fortsätta på rutat löspapper.
1.
(3/1/0)
Diagrammet visar rörelsen för
två sportbilar som passerar ett
trafikljus samtidigt (vid t=0).
a) Vilken bil har hållit högst
medelhastighet under de 7,5
första sekunderna?
b) Hur många omkörningar
görs i hela intervallet
(fr o m 0 s t o m 15s)?
Plats för dina lösningar och svar (använd eget rutat papper om du behöver mer utrymme)
2.
(3/0/0)
Bilden föreställer astronauterna Merima och Jean-François.
En förmodat bebodd planet ligger 9,8 ljusår från jorden.
Merima åker dit tur och retur med 82% av ljushastigheten.
Hon stannar bara en timme på planeten för att tanka.
a) Beräkna gammafaktorn.
b) Blir åldersskillnaden oförändrad, ökad, eller minskad
mellan astronauterna om Jean-François stannar hemma under
samma period?
c) Hur lång behöver Merima åka för att ta sig från jorden till
planeten?
Plats för dina lösningar och svar (använd eget rutat papper om du behöver mer utrymme)
3.
(3/1/0)
En vagn med massan 440g befinner sig i ett lutande plan. Se figuren. Alla inritade krafter där
är schematiskt ritade liksom backens lutning. F1 och F2 är kraftkomposanter till tyngdkraften.
Hela backen är 100 cm lång och 31 cm hög då vagnen glider med konstant hastighet.
a) Vilken kraft som verkar på vagnen är lika stor som F1?
b) Beräkna friktionskoefficienten, µ.
c) Vagnen vänds så att hjulen är mot planet och körs med
konstant hastighet med hjälp av en dynamometer i lutande
planets riktning. Vad ska denna dynamometer teoretiskt visa
om friktionen i hjulen kan försummas?
Bilden är schematiskt ritad.
Plats för dina lösningar och svar (använd eget rutat papper om du behöver mer utrymme)
4.
(3/1/0)
Betrakta figuren nedan med en kloss med massan m1 på ett bord och en vikt med massan m2,
ett snöre och en trissa. All friktion (klossens, trissans och luftens) försummas. Klossen hålls
först i och accelerationen mäts efter att den släpps. Klossen och viktens massa ändras i en
serie experiment. Snörets massa är försumbar.
a) I experimenten finns såväl mycket små, som mycket stora
massor på kloss och vikt tillgängliga. Ange intervallet för de
värden som är möjliga för accelerationen.
b) Beräkna accelerationen då m1 är 335 g och m1 är 225 g.
Plats för dina lösningar och svar (använd eget rutat papper om du behöver mer utrymme)
5.
En fotboll släpps mot golvet från höjden 1,1 m och rörelsen registreras med en
ultraljudsmätare fram till andra studsen med marken. Efter första studsen når
bollen 95 cm (vändpunkt).
a) Hur stor momentanacceleration förväntas bollen ha när den är i luften
omedelbart efter första studs? Motivera!
b) Rita rörelsen i ett hastighet-tid (v-t) diagram.
Startpunkt, första studsen i golvet, vändpunkt i luften och andra studsen i golvet
ska anges korrekt i ditt diagram, i övrigt räcker det om grafen är schematiskt
riktig. Studsen går så snabbt att du får återge den som ett lodrätt rakt streck i
grafen.
(3/1/0)
Plats för dina lösningar och svar (använd eget rutat papper om du behöver mer utrymme)
6.
Beskriv i ord Newtons 1:a rörelselag. Ge ett exempel på när du tillämpat den.
(2/0/0)
Plats för dina lösningar och svar
7.
En man drar en resväska horisontellt efter sig 1,1 km på en stor flygplats. Han
drar med 61 N. Väskan väger 17 kg och vinkeln mellan markplanet och draglinan
är 40o.
a) Hur stort (friktions-)arbete utför mannen ?
b) Hur mycket ökar resväskans lägesenergi?
.
Plats för dina lösningar och svar
(2/0/0)
Download