NEWTONS LAGAR Gravitationslagen Kroppar (föremål) rör sig mot

advertisement
NEWTONS LAGAR
Gravitationslagen
Kroppar (föremål) rör sig mot varandra (attraherar varandra). Det är förhållandet mellan
kropparnas massa och avståndet som avgör tyngdkraftens (F) styrka.
F= tyngdkraft G=gravitationskonstanten
m=massa r=avstånd
Newtons första lag: tröghetslagen.
En kropp förblir i vila eller likformig rörelse om, och bara om,
summan (resultanten) av alla krafter som verkar på kroppen är noll.
Newtons andra lag: kraftlagen eller accelerationslagen.
Den kraft F som verkar på en kropp är proportionell mot kroppens massa m
och mot kroppens acceleration a.
F = ma Kraften är lika med massan gånger accelerationen
eller
a = F/m Accelerationen är lika med kraften delat med massan
Newtons tredje lag: lagen om verkan och återverkan.
Två kroppar som verkar på varandra med krafter utsätter varandra för lika stora
men motsatt riktade krafter.
Massa mäts i kilo (kilogram, kg). Massan är densamma oavsett gravitationen.
Tyngd mäts i newton (N). Tyngden varierar beroende på gravitationen. En kropps tyngd på
månen är t ex ca en sjättedel av dess tyngd på jorden.
En newton (N) motsvarar tyngden av ett litet äpple, ca 100 g.
Arbete mäts i newtonmeter (Nm). En newtonmeter (Nm) är ungefär lika med den energi
(det arbete) som krävs för att lyfta det lilla äpplet (0,1 kg) 1 m upp i luften.
Download