Krafter, Newtons lagar

advertisement
Olle the Greatest
Donnergymnasiet
http://www.ig-varning.nu/olle
senast uppdaterad 2011-03-15
Krafter, Newtons lagar
Planering av delmoment
Mål





kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och
skriftligt redovisa och tolka resultaten
kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för dessa
modeller genomföra enkla beräkningar
kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska
begrepp och modeller
ha översiktlig kunskap om de fundamentala krafter som binder samman planetsystem
ha kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva
jämviktstillstånd och rörelse
Ordlista
Massa
Kraft
Tyngd
Tröghet
Newtons lagar
Dynamometer
Resultantkraft
Tyngdkraft
Normalkraft
Friktion
Gravitation
Rörelseekvationer
Sinus
Cosinus
Tangens
Arcsinus
Arccosinus
Arctangens
Komposant
Resultant
Kraftmoment
Jämvikt
Delmål
Delmål
Delmål
Kunna skilja på och se
likheter mellan massa,
tröghet, tyngd och kraft
Känna till olika lagar för
krafter
Kunna rita ut krafter med
relativ storlek och korrekt
riktning samt namnge
dessa i vardagliga
situationer
Kunna bestämma
resultantkraften i olika
situationer
Kunna dela upp krafter i
komposanter samt
beräkna deras storlek
Villkor
Kunna avgöra när ett
föremål är i jämvikt
Känna till och kunna
beskriva begreppen i
ordlistan
Kunna använda Newtons
och andra kraftlagar i
olika situationer
(rätt lag på rätt plats)
Kunna använda
jämviktsvillkor för krafter
för att lösa problem
Kunna använda
kraftmoment och
jämviktsvillkor för
moment för att lösa
problem
Att i analysen om vad
och varför något sker,
kunna motivera val av
metod, formel och
liknande med hjälp av
Newtons och andra lagar
om kraft och moment
Kunna ta hänsyn till både
kraftlagar och
jämviktsvillkor för kraft
och moment vid
problemlösning
Kunna kombinera
kunskaper om krafter
med tidigare kunskaper
om rörelse
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards