Trauma till föreläsning.

advertisement
Trauma = skada genom yttre våld
Trauma
• Energin = Massa x Hastigheten² /2
• Skadan beror av
-Energin
-Duration
-Ytan
-Vävnadskaraktären
2
Skademekanism
Penetrerande
• Stick- och skärskador
• Pålningsskador
• Projektil- och splitterskador
•
•
•
•
Icke-penetrerande
Trubbigt
Tryckvågsskador
Kross- och klämskador
Vridvåld
Skademekanism
•
•
•
•
Kyla
Värme
Strålning
Kemikalier
• Trubbigt våld dominerar
Trauma/skada
•
•
•
•
Skrapsår(friktion)
Blodutgjutning (svullnad, blåmärke)
Sönderslitning av vävnad
Penetrerande ( sticksår, kulhål – vobbling och
vibration )
• Benfraktur
5
Contusion
• Vävnad och kärlskada.
• Hematom
-Färgskiftning ( blåröd-brun-gulgrön-)
• Inre organskada ( hjärtat )
• Skallen/hjärnan
-coup injury ( där kraften träffat)
-contrecoup injury (motsatta sidan där kraften
träffat ) – hjärnans rörelse i skallen.
6
System effekter av trauma
• Blodtryck
-kärlskada
-hjärnstam
-hjärtat
-njuren
• Metabolism
- Posttrauma hyperglykemi ( levern > glukos)
- Viktnedgång ( protein till gluconeogenes)
- Hyperlipidemi ( fett metaboliseras istället för
glukos)
7
Skademekanism
• Energi!!
• Skadeplatsen kan ge
mycket information
Varför?
”
Golden hour”
Arbetssätt
• Det största hotet först
• A – Airway with cervical spine protection
Säkra luftvägen
• B – Breathing
Inspektera, auskultera
Andningsfrekvens, saturation
O2
• C – Circulation, stop the bleeding
Hudfärg, pulsar och medvetande
Palpera de 4 blödningslokalerna
Förhindra hypotermi
Arbetssätt
C - Chock
•
•
•
•
Grad 1 – < 750 ml
Grad 2 – 750-1500 ml
Grad 3 – 1500-2000 ml
Grad 4 – > 2000 ml
• Blodtryck, puls,
medvetandegrad,
urinproduktion
• Vätska?
– Kristalloider
– Kolloider
– Blod/plasma
• 2 liter Ringer
Blod/plasma 1:1
Arbetssätt
• D – Disability or neurologic status
Medvetandegrad, pupiller,
sidoskillnad grov kraft och känsel
• E – Exposure and Environment
Stockvändning, inspektion
Ryggraden, per rectum-palpation
Arbetssätt
•
•
•
•
•
A – Airway with cervical protection
B - Breathing
C – Circulation, stop the bleeding
D – Disability or neurologic status
E – Exposure and Environment
• Reevaluation
• Teamleader
Hjärnskada
• Primär skada
• Fraktur
-infektion ( öppen fraktur)
-blödning ( ökat tryck )
- syrebrist ( kärlskada )
• Sekundär hjärnskada
-infarkt
-epilepsi
-hydrocephalus
- psykiatrisk sjd
14
Hjärnskakning –medvetslöshet-koma
• Paralys av nervfunktion genom energi överförd till
hjärnan.
- Amnesi ( längden är en indikator av hur stor skada)
Koma
- Medvetandet återvänder gradvis:
Reflexer – Smärtrespons – Reagera på kommando
och frågor – konversation – minnet.
15
Hjärnskada – blödning/hematom
- när blodet lämnar kärlet koagulerar det och
hematom bildas.
- Epiduralt ( extremt allkvarligt eftersom
artärblödning med högt tryck) ((evakuera blod och
laga/tillsluta kärl))
- Subduralt akut eller subakut( utvecklas inom 1-2
dygn ) vener är skadade.
- Kroniskt subduralt ( läcker kontinuerligt ( äldre
patienter och alkoholister ) kan pågå i månader;
symtom som epilepsi eller stroke.
16
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Vanligaste orsaken till död eller
invaliditet hos personer <40 år i
industriländer
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Sverige
– ca 170 skallskador per dygn
– 3 avlider per dygn
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
• Varannan patient som avlider av ett trauma
har en skallskada
• I mer än 80% av motorfordonsolyckorna
med dödlig utgång är skallskadan
dödsorsaken
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
• Primära skador
– Orsakade av krafterna i olycksögonblicket
– Kan endast påverkas av förebyggande åtgärder
• Sekundära skador
– Orsakas av olika faktorer i efterförloppet
– största hotet ischemiska skador
– att förhindra sekundära skador är målet för vår
behandling
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Att förhindra uppkomsten av sekundära
skador är målet för behandlingen
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Tiden från medvetandeförlust till
operation vid epiduralhematom
– 15,7 timmar för de som avled
– 1,9 timmar för de som överlevde
Mendelow et al. -79
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Tryck - volym kurvan
ICP
∆ ICP
∆ ICP
∆V
∆V
Volume
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA,
Epiduralhematom
Epiduralhematom
• Trauma, yngre patienter
– Klassiska symptom:
• medveteandeförlust
• vaken och klar ”fritt intervall”
• snabb försämring
– Pupilldilatation
– hemipares
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Subduralhematom, forts
• Akut subduralhematom
– Trauma, ofta högre energi än vid EDH
– blödning från hjärnskada, kontusion
– äldre patienter
– medvetslösa, inget ”fritt intervall”
– underliggande hjärnskada
SVÅR TRAUMATISK HJÄRNSKADA
Subduralhematom (kroniskt), forts
• Äldre mannens sjukdom
– upprepade trauma
– långsamt progredierande symptom
•
•
•
•
huvudvärk
illamående
hemipares
förvirring
Ryggmärgsskada
• Förlust av funktioner under nivån där skadan finns.
-Om reflexerna återvänder före känseln och medveten
rörelse av kroppsdelar, är det troligen mer
omfattande ryggmärgsskada och sämre prognos för
att funktionerna återställs.
27
Kotpelaren
• 4000 patienter årligen
• Osteoporos är vanligt
• Ungefär 120 personer
blir ryggmärgsskadade
• Samtidiga skador är
vanligt
• 25% av de med
kotpelarskada har även
en skallskada
Kotpelaren
• Över 50% av skadorna
finns i halsryggen
• Vid 10% av de cervikala
frakturerna finns annan
kotpelarfraktur
• Flexion-extensionsvåld
• Axialt våld
• Rotation förvärrar
• Stabil skada = < ¼ av den
främre pelaren
Kotpelaren
Neurogen chock
• Skada på sympatiska
gränssträngen
• Vasodilatation och
bradykardi
Spinal chock
• Ryggmärgens
”hjärnskakning”
• Förlust av muskeltonus
och reflexer
Kotpelaren
• Medvetandegrad,
pupiller, sidoskillnad för
kraft och/eller känsel
• Immobilisering!!!
• Rtg, CT
• Behandling syftar till att
minska neurologiska
symptom
Thorax
• Pneumothorax
• Hemothorax
• Lungkontusion/Flail
chest
• Tracheobronkiell skada
• Hjärtskada
• Aortaskada
• Diafragmaskada
• Esofagusskada
Buk
•
•
•
•
•
Mjälte –
Lever –
Pancreas –
Ventrikel –
Tarm
•Skademekanism och energi
•Vanligaste skadan vid trubbigt
våld är mjältskada
• Thorax ( sluten – öppen)
• Diafragma-ruptur
• Bukskada
- Lever
- Njure
- Mjältskada
Hjärta (tamponad – hjärtsäck )
- Kärl ( aorta – aneurysm )
34
•
•
•
•
•
Fraktur se andra bilder ( skelettsjukdomar)
Ligament
Led ( luxation – sprain – subluxation )
Sena
Muskel
35
Brännskada
• Grad I – II – III
• Denaturerar protein – smälter lipider – bränner
kolhydrater. Även angränsad yta absorberar värma och
kan bli nekrotisk efter 1-2 dygn.
• Ytan % (vuxna –barn)
-Hypovolemi ( chock ),
nekros > osmos från kärlen – hud skada >ökad
avdunstning
- Infektion
- smärta
- PTSD – psykologisk påfrestning.
36
Inhalation av rökgaser
• Allvarligare är hudbrännskada ( Hypoxi och
acidos)
-Obstruktion av luftvägar (inflammation genom
skadade slemhinnor)
-Ytspännig ( surfactant skadat) => altelektas.
-Cirkulatorisk chock ( alveol kapillärer
permeabilitet ökar=> vätska in till lung
interstitiet => BT↓
•
37
Download