Ansökan Fotbollskortet Guld MasterCard

Ansökan Fotbollskortet Guld MasterCard
MEDSÖKANDE
Ja, jag ansöker om Fotbollskortet Guld MasterCard.
Priset för Fotbollskortet Guld MasterCard är 475:-/år.
Personnummer.................................................................................................................................
Efternamn, tilltalsnamn .....................................................................................................................
JAG VÄLJER NÅGOT AV NEDANSTÅENDE ALTERNATIV
Betalkort
Bostadsadress .................................................................................................................................
Betalkort med kreditmöjlighet
Postnummer och bostadsort ............................................................................................................
ÖNSKAD KÖP-/KREDITGRÄNS
10.000 kr
20.000 kr
30.000 kr Annat belopp (3.000–60.000 kr) .............................
Telefon bostad, inkl riktnummer ........................................................................................................
PERSONUPPGIFTER
Årsinkomst .......................................................................................................................................
Personnummer................................................................................................................................
Efternamn, tilltalsnamn ....................................................................................................................
Bostadsadress ................................................................................................................................
Postnummer och bostadsort ...........................................................................................................
ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN
Arbetsgivares namn/Namn på egen rörelse .....................................................................................
Arbetsgivares telefonnummer ..........................................................................................................
Anställningsform
Fast
Tillfällig
Egen rörelse
Långtidsvikariat
Pensionär
Telefon bostad, inkl riktnummer .......................................................................................................
Egen rörelses etableringsår..............................................................................................................
Årsinkomst ......................................................................................................................................
Anställd sedan (år, månad) ..............................................................................................................
Min favoritklubb, som skall stå på kortet (ange en svensk fotbollsförening).......................................
Tidigare arbetsgivares namn och telefonnummer .............................................................................
........................................................................................................................................................
Om anställd sedan mindre än sex månader
Anställd sedan (år, månad)...............................................................................................................
ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN
Tidigare arbetsgivare
Arbetsgivares namn/Namn på egen rörelse .....................................................................................
EXTRAKORT
Arbetsgivares telefonnummer ..........................................................................................................
Anställningsform
Fast
Tillfällig
Egen rörelse
Långtidsvikariat
Pensionär
Jag ansöker om extrakort till annan i mitt hushåll. (Pris 95 kr/år).
Personnummer................................................................................................................................
Egen rörelses etableringsår..............................................................................................................
Efternamn, tilltalsnamn ....................................................................................................................
Anställd sedan (år, månad) ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tidigare arbetsgivares namn och telefonnummer .............................................................................
Om anställd sedan mindre än sex månader
Anställd sedan (år, månad)...............................................................................................................
Tidigare arbetsgivare
JAG VILL KOPPLA OK-MEDLEMSKAP TILL MITT FOTBOLLSKORT
Jag ansöker om nytt medlemskap i OK (kostnadsfritt)
Jag är redan medlem i OKQ8
UNDERSKRIFTER
Jag/Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Jag/Vi godkänner att ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning, varvid kreditupplysning kommer att tas och arbetsgivaren kan
komma att kontaktas. Jag/Vi har erhållit och tagit del av kontovillkor för Svenska Fotbollförbundets MasterCard vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa om ansökan beviljas.
Ort och datum ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sökandes underskrift...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Medsökandes/extrakortsökandes underskrift ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Kreditgivare är FöreningsSparbanken.
Beviljad köp-/kreditgräns .................................................................................... Kontonummer ...........................................................................................................................................................................................
Fyll i ansökan, stoppa i ett kuvert och skicka portofritt till: FöreningsSparbanken, Svarspost 110 331 706, 110 00 Stockholm.
VILLKOR FOTBOLLSKORTET GULD
MASTERCARD
Utgivningsdatum Januari 2002
1. Avtal
Avtal om Fotbollskortet Guld MasterCard är ett avtal
med FöreningsSparbanken AB, nedan kallat Banken,
om betalkort med viss högsta köpgräns eller betalkort
med kredit intill viss högsta gräns som beviljats
person, nedan kallad Kontohavaren, som
undertecknat kontoansökan.
Kontohavaren förbinder sig att till Banken, eller till
den som Banken överlåtit eller pantsatt sin fordran,
betala vid varje tidpunkt utnyttjad kredit jämte ränta,
avgifter och kostnader i enlighet med nedanstående
bestämmelser. Banken äger rätt att utan
Kontohavarens medgivande överlåta eller pantsätta
avtalet till annan. Kontohavaren har ej rätt att
överlåta krediten till annan utan Bankens skriftliga
medgivande.
Medsökande som undertecknat kontoansökan är
Kontohavare enligt detta avtal och är solidariskt
betalningsansvarig med Kontohavaren. Solidariskt
ansvar innebär att var och en, var för sig, är ansvarig
för samtliga förpliktelser enligt detta avtal.
Då ansökan beviljats utfärdas kort.
Efter gemensam ansökan kan Kontohavarens
make/maka eller annan i Kontohavarens hushåll
erhålla extrakort. Med Kortinnehavare menas i detta
avtal både Kontohavare och annan som fått extrakort
enligt detta avtal. Kortinnehavare är skyldig att följa
dessa villkor, dock är endast Kontohavare
betalningsskyldig.
Detta avtal gäller tills vidare.
2. Köp- respektive kreditgräns
Beviljad köp- respektive kreditgräns kan höjas efter
ny ansökan och särskild prövning. Sådan gräns får
aldrig överskridas.
3. Ansvar för kort, personlig kod mm
Kortet är personligt och får endast användas av den
som det är utfärdat på.
Kortet är en värdehandling och skall förvaras på
samma betryggande sätt som kontanter och andra
värdehandlingar.
Kortinnehavare förbinder sig att :
1. vid mottagandet av kort skriva sitt namn på detta
samt förstöra eventuellt tidigare erhållet kort
2. omedelbart efter mottagande av personlig kod,
förstöra kuvert och kodlapp
3. om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse
att denna inte har något samband med
Kortinnehavarens person -eller kortnummer eller
liknande
4. inte avslöja kod för någon
5. inte anteckna kod på kort eller låta anteckning
om kod vara fäst vid kort eller förvara den i
samma omslag eller fodral som kort
6. genast göra anmälan till Banken om det kan
misstänkas att någon obehörig fått kännedom
om kod, eller att kort/kortnummer utnyttjats
obehörigt
7. tillse att det på kontot finns tillräckliga disponibla
medel för de uttag, inköp eller betalningar som
ska belasta kontot respektive tillse att
köp/kreditgräns ej överskrids
8. inte använda kortet i strid mot gällande
lagstiftning.
Kontohavare är ansvarig gentemot Banken för skada
som uppkommit genom att Kortinnehavare ej iakttagit
vad som anges ovan i denna punkt.
2.
3.
genom grov oaktsamhet förlorat kortet eller
på något annat sätt förlorat besittningen av
kortet och inte snarast efter upptäckten anmält
förlusten till Banken.
I ovanstående fall är Kontohavare även skyldig att
betala belopp som påförts kontot då köp- eller
kreditgräns överskridits.
Om belopp har påförts kontot på det sätt som
anges ovan efter det att banken har mottagit
anmälan om förlust av kortet är Kontohavare
betalningsskyldig för sådant belopp endast om denne
förfarit svikligt.
Kontohavare är ansvarig för förlust av kort från den
tidpunkt då av Banken utsänt kort mottagits av
Kortinnehavare eller av annan för Kortinnehavares
räkning. Vidaresändning av kort sker på
Kontohavares egen risk.
6. Giltighetstid för kort
Kortets gäller till utgången av den månad som är
präglad på kortet. Om Kortinnehavare följt villkoren i
detta avtal sänder Banken automatiskt utbyteskort till
Kortinnehavare vid giltighetstidens utgång.
7. Betalning av varor och tjänster
Kortet kan användas för betalning av varor och
tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige
och utomlands. Godkännande av betalning sker
genom Kortinnehavarens underskrift eller med
personlig kod. Godkännande kan även ske på annat
av banken godkänt sätt. Kortinnehavaren försäkrar
genom sitt godkännande att köp- eller kreditgräns ej
överskridits. Vid begäran skall godkänd legitimation
uppvisas. Vid eventuell telefon eller
postorderbeställning erfordras att kortspecifika
uppgifter samt namn och adress uppges till
beställningsmottagaren.
Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit
på grund av att företag inte accepterar respektive
upphört att acceptera kortet.
8. Kontantuttag
Kontantuttag kan göras i uttagsautomater och banker
i Sverige och utomlands som accepterar kortet.
Banken bestämmer högsta tillåtna belopp per gång
och tidsperiod. För uttag i annan banks automat och i
annan bank kan andra högsta tillåtna belopp gälla.
Uttag godkänns med Kortinnehavares personliga kod
eller med namnunderskrift. Vid begäran skall
godkänd legitimation företes.
Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit
på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur
funktion eller för att annan bank inte medgivit uttag.
För kontantuttag utgår avgift enligt vad som
framgår av punkten Övriga villkor.
9. Användning utomlands
Kortet får i utlandet användas för betalning av
reseutgifter t e x uppehållskostnader och inköp för
personligt bruk.
Kortinnehavare är skyldig att följa gällande
valutaföreskrifter. Banken har av Riksbanken ålagts
viss rapporteringsskyldighet beträffande korts
utnyttjande utomlands.
Omräkning från utländsk valuta till svenska kronor
sker efter en av Banken tillämpad omräkningskurs
vilken inkluderar ett administrativt påslag , se
punkten Övriga villkor.
Kontohavaren står eventuell valutarisk under tiden
från inköp eller kontantuttag till dess omräkning sker
av Banken.
4. Förlustanmälan av kort
Förlust av kort skall snarast efter upptäckt anmälas
till Banken.
Anmälan kan göras dygnet runt per telefon 08 411 10 11.
Därefter skall anmälan göras till polisen.
10. Reklamation
Reklamation avseende bestridande av kontantuttag,
betalning/debitering skall riktas mot Banken.
Reklamation av vara eller tjänst som betalats med
kortet skall riktas mot säljföretaget. Vid kreditköp i
Sverige, ansvarar Banken enlighet med
Konsumentkreditlagen.
5. Betalningsansvar vid förlust av kort
Om utfärdat kort använts av obehörig är Kontohavare
skyldig att betala belopp som påförts kontot om
Kortinnehavare har
1. lämnat ifrån sig kortet till någon annan
11. Ränta
Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit. Räntan
beräknas dag för dag från och med första dagen i
månaden, på det skuldsaldo som redovisas för
föregående månad. Ränta debiteras ej den del av
Sida 1 av 2
skuldsaldot som betalas vid första avisering härom.
Den räntesats som gäller för närvarande är angiven i
punkten Övriga villkor. Ränta belastas månatligen.
Banken får med omedelbar verkan ändra
räntesatsen i den utsträckning som motiveras av
kreditpolitiska beslut, ändrade
upplåningskostnader för Banken eller andra
kostnadsförändringar som Banken inte skäligen
kunde förutse när krediten lämnades.
Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor
även till Kontohavarens förmån.
Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats
antingen genom ett särskilt meddelande till
Kontohavaren eller genom annonsering i dagspress.
I sistnämnda fall lämnas också meddelande i följande
avisering avseende krediten.
12. Årsavgift
För kortet utgår en årsavgift, se punkten Övriga
villkor.
Årsavgift skall erläggas årsvis i förskott och
debiteras uppläggningsmånaden.
Banken förbehåller sig rätt att ändra årsavgift.
Information härom tillställs Kontohavare i god tid
innan ändring träder i kraft. Om Kontohavare inte
godkänner ändring har denne rätt att utan kostnad
frånträda avtalet.
Erlagd årsavgift återbetalas endast om Banken på
ett väsentligt sätt brutit mot detta avtal och
Kontohavaren av denna anledning sagt upp avtalet.
13. Övriga avgifter
Kontohavare är skyldig att utöver ränta betala
särskild avgift till Banken som ersättning för de
kostnader Banken har för krediten som sådan.
Särskild avgift skall betalas när den åtgärd avgiften
avser blivit utförd. Banken äger när som helst besluta
om höjning av särskild avgift i den mån Bankens
kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att
täcka. Banken lämnar meddelande om ändrade
särskilda avgifter antingen genom ett särskilt
meddelande till Kontohavaren eller genom
annonsering i dagspress. I sistnämnda fall lämnas
också meddelande i följande avisering.
Kontohavare är även skyldig att betala andra
avgifter till Banken än sådana som förorsakats av
bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana
avgifter - som är hänförliga till att en tilläggstjänst har
utnyttjats eller att kreditvillkoren inte har följts eller
annan liknande omständighet - utgår med de belopp
och enligt de grunder som banken vid varje tid
allmänt tillämpar. Banken äger när som helst besluta
om ändring av sådan avgift.
Gällande avgifter framgår av punkten Övriga
villkor.
Kontohavaren skall även ersätta Banken för
kostnader och arbete för att bevaka och driva in
Bankens fordran hos Kontohavaren eller annan
betalningsskyldig.
14. Betalning
För betalkort utan kredit gäller att hela skuldsaldot på
kontot enligt kontoutdraget, skall återbetalas till
Banken.
För betalkort med kredit gäller att Kontohavare kan
välja mellan att, betala hela skuldsaldot på en gång
eller att betala detsamma genom månadsvisa
betalningar. Betalas inte hela skulden på en gång
skall skuldsaldot på kontot återbetalas genom
månadsvisa betalningar om lägst 1/20.
Inbetalningsbeloppet är lägst 150 kr, men högst
skulden på kontot.
Betalning skall ske till angivet bank- eller
postgironummer och vara Banken tillhanda på
förfallodagen.
Kontohavare har rätt att - utan att avgift utgår
härför - helt eller delvis betala krediten i förväg.
15. Betalningsfria månader ( gäller endast
betalkort med kredit)
Under förutsättning att Kontohavare de 3 senaste
månaderna uppfyllt gällande kontovillkor, får
Kontohavare utnyttja betalningsfri månad, dock högst
två per kalenderår. De betalningsfria månaderna får
inte uttas i följd. Ränta och avgifter under
betalningsfri månad läggs till kontoskulden.
16. Övertrassering, betalningsförsummelse
Om kontot utnyttjas på ett sådant sätt att köp eller
kreditgräns överskrids, skall Kontohavare till kontot
omedelbart återbetala överskridet belopp. Vid
övertrassering har Banken rätt att ta ut en
övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta, se
punkten Övriga villkor.
Vid betalningsförsummelse har Banken rätt att ta
ut förseningsavgift samt dröjsmålsränta, se punkten
Övriga villkor. Därutöver utgår påminnelseavgift, se
punkten Övriga villkor.
Dröjsmålsränta respektive övertrasseringsränta
debiteras månadsvis och ska erläggas
nästkommande förfallodag.
Övertrassering respektive betalningsförsummelse
kan medföra rätt för Banken att inställa utnyttjandet
av krediten och att spärra kortet enligt punkten 17.
Övertrassering medför även rätt för Banken att
säga upp kredit till betalning i förtid vid tidpunkt som
Banken bestämmer. Därvid ska bestämmelserna i
punkt 19 tredje till femte stycket äga motsvarande
tillämpning.
Vid betalning har Banken rätt att avräkna samtliga
på kredit till betalning förfallna avgifter, kostnader och
räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.
17. Spärr av kort respektive utnyttjande av kredit
Banken får med omedelbar verkan spärra
användning av kort, vilket också innebär att rätten att
utnyttja kredit avbryts, om någon av följande
omständigheter föreligger:
1. Kortinnehavare har gjort sig skyldig till ett inte
ringa avtalsbrott.
2. Det finns skälig anledning att anta att
Kontohavare inte kommer att fullgöra sina
förpliktelser mot Banken.
3. Avtalet har upphört att gälla.
18. Uppsägning av avtal
Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.
Kontohavaren får säga upp avtalet med omedelbar
verkan. Finns flera Kontohavare äger var och en av
dem rätt att säga upp avtalet till upphörande. Banken
får säga upp avtalet med en uppsägningstid av minst
en månad. Dock får Banken säga upp avtalet med
omedelbar verkan om Kortinnehavare gjort sig
skyldig till väsentligt avtalsbrott.
Har avtalet sagt upp enligt denna punkt gäller
villkoren i tillämpliga delar så länge skuldsaldo
kvarstår på kontot. Eventuella innestående medel på
kontot utbetalas i sin helhet vid avtalets upphörande.
Om Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller
om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 §
Föräldrabalken upphör avtalet med omedelbar
verkan.
När avtalet upphört får utfärdade kort inte
användas. Kontohavare är skyldig att tillse att
samtliga kort - även kort som utställts på annan
Kortinnehavare - omedelbart makuleras och på
begäran återsändas till Banken i ituklippt skick.
19. Uppsägning av kredit till betalning i förtid
Banken förbehåller sig enligt 2 kap 19 §
bankrörelselagen ( 1987:617) rätten att säga upp
krediten till betalning sex månader efter uppsägning.
Banken får dessutom säga upp krediten till
betalning i förtid vid tidpunkt som banken bestämmer
om någon av följande omständigheter föreligger:
A. Kontohavaren är sedan mer än en månad i
dröjsmål med betalningen av ett belopp som
överstiger tio procent av kreditfordringen.
B. Kontohavaren är sedan mer än en månad i
dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger
fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser
två eller flera poster som har förfallit vid olika
tidpunkter.
C. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt
dröjsmål med betalningen.
D. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika,
skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt
undandrar sig att betala sin skuld.
Vill Banken få betalt i förtid enligt punkterna a, b,
och c, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor
räknat från den tidpunkt då Banken antingen sänder
ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat
brev till Kontohavaren eller uppsägningen på annat
sätt kommer Kontohavaren tillhanda.
Har Banken krävt betalning enligt punkterna a, b,
och c, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i
förtid om denne före utgången av uppsägningstiden
betalar det kapitalbelopp, den ränta och
dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit.
Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning
enligt punkten d) genast efter uppsägningen eller
inom uppsägningstiden ställer godtagbar säkerhet för
krediten.
Om Kontohavaren tidigare med stöd av
bestämmelserna i föregående stycke befriats från
skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte
bestämmelserna i det stycket.
20. Ändring av villkor
Banken har rätt att ändra dessa villkor. Ändring
träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att
meddelande härom avsänts till Kontohavaren. Om
Kontohavaren inte godkänner ändring får denne säga
upp avtalet genast.
21. Försäkringar
Försäkringar som är kopplade till detta avtal framgår
av de speciella försäkringsvillkoren.
22. CASH-funktion
Är kortet försett med CASH-chip, kan cashfunktionen
aktiveras via bankens lokala bankkontor som även
tillhandahåller villkoren för Cash.
23. Meddelanden mm
Kontohavaren ska underrätta Banken, under adress
FöreningsSparbanken, AO Betala, Kortservice, 105
34 Stockholm, om ändring av adress, telefon- eller
telefaxnummer.
Rekommenderat brev vilket Banken sänder till
Kontohavaren ska anses ha nått denne senast på
sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till
adress som är angiven i avtalet eller som på annat
sätt är känd för Banken.
Meddelande som sänts med hjälp av telefax ska
anses ha nått Kontohavaren senast nästa vardag om
telefaxmeddelandet sänts till nummer som denne
uppgivit för Banken. Med vardag avses inte söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton.
E-post som sänts med kvitto ska anses ha nått
Kontohavaren då Banken mottagit kvitto på att
meddelandet har öppnats.
Bestämmelserna i denna punkt gäller inte
meddelande för avbrytande av preskription.
24. Ansvarsbegränsning
Banken är inte ansvarig för skada som beror av
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar
sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte
ersättas av Banken om den varit normalt aktsam.
Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Föreligger hinder för Banken att verkställa
betalning eller vidta annan åtgärd på grund av
omständighet som anges i första stycket får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse
av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är
utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på
förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte
skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som
motsvarar det av Riksbanken fastställda vid var tid
gällande diskontot med tillägg av två procentenheter.
Är Banken till följd av omständighet som nämnts i
första stycket förhindrad att ta emot betalning har
Banken, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt
till ränta endast enligt de villkor som gällde på
förfallodagen.
25. Övriga villkor
Räntor f.n.
Sida 2 av 2
Kreditränta
13,44 % per år
Dröjsmålsränta/Övertrass Betalkort med köpgräns
eringsränta
19,92 % per år
Betalkort med kredit
19,44 % per år
Avgifter f.n.
Administrativt påslag vid
omräkning från utländsk
valuta till svensk
Adressefterforskning
Akut ersättningskort
Förseningsavgift
Kontantuttag
1,5 % på valutakursen
40 kr
400 kr
75 kr
3%, dock lägst 35
kr/uttag
Kopia av köpnota
40 kr/köpnota
Nyprägling av kort
50 kr
Påminnelseavgift
45 kr
Årsavgift
475 kr
Årsavgift extra kort
95 kr
Övertrasseringsavgift
45 kr
Effektiv ränta hela kreditbeloppet
3 000
37%
4 000
30%
5 000
27%
10 000
20%
15 000
18%
20 000
17%
25 000
17%
30 000-35 000
16%
40 000-45 000
16%
50 000
15%
55 000-60 000
15%
Effektiv ränta halva kreditbeloppet
3 000
65%
4 000
49%
5 000
41%
10 000
27%
15 000
22%
20 000
20%
25 000
19%
30 000-35 000
18%
40 000-45 000
17%
50 000
17%
55 000-60 000
16%
Uppgiftslämnande i enlighet med
Kreditupplysningslagen ( 1973:1173)
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller
kreditmissbruk kan komma att lämnas till
kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare
upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av
Banken.
Information i enlighet med Personuppgiftslagen (
1998:204)
Personuppgifter som lämnas till bolag i
FöreningsSparbankskoncernen kommer att
behandlas i datasystem i den utsträckning som
behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera
kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter
som inhämtas från annan än den kund som
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas
i datasystem hos företag och organisationer med
vilka bolag i FöreningsSparbankskoncernen
samarbetar d.v.s. till OKQ8 och Svenska
Fotbollsförbundet. Kretsen av samarbetspartners kan
komma att reduceras respektive utökas.
Personuppgifter kan komma att behandlas för
marknadsföringsändamål hos bolag i
FöreningsSparbankskoncernen och hos dessa
bolags samarbetspartners för närvarande OKQ8 och
Svenska Fotbollsförbundet.
Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är
tillåtet med hänsyn till banksekretessen.
Information om behandling av personuppgifter
lämnas av FöreningsSparbanken, AO Betala,
Kortservice, 105 34 Stockholm, vilka också tar emot
begäran om rättelse av personuppgift.