Vilken roll kan Sverige ta på den internationella arenan?

advertisement
Vilken roll kan Sverige ta på den
internationella arenan?
Karin Meyer, PhD, VD Apotekarsocieteten
2016-04-16
Bakgrund
• Möjligheter och utmaningar för framtidens globala hälsooch sjukvård.
• Vikten av systematisk uppföljning och utvärdering.
• Framgångar inom vissa terapiområden.
• Framtidens läkemedel.
• Stegvis godkännande & ordnat införande.
• Precision medicine.
Internationella arenan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ökad global efterfrågan på uppföljningsdata.
Betalare efterfrågar evidens om effekt i klinisk praxis.
Svenska myndigheter tar initiativ inom EU för samordning.
Investeringar i ”real world data” idag ger förutsättningar till
optimerade behandlingar nu och i framtiden.
Sverige har en ”pole position”.
Öppenhet och samverkan – Svensk modell till EU.
Möjlighet till ökade F&U investeringar.
Bidrar till ökad hälsa EU/globalt.
Sverige kan bli ett föregångsland.
Tack!
Karin Meyer, PhD, VD Apotekarsocieteten
Download