Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015

advertisement
SOLNA STAD
Kultur- och fritidsförvaltningen
2015-01-13
Utdrag ur
KFN/2014:8
RAPPORT
Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015 – 2017
Kulturskola
Uppdragsbeskrivning
Solna kulturskola erbjuder barn och ungdomar instrumentalundervisning, konstnärliga
upplevelser och estetisk utbildning i bild, dans, musik och teater. Skolan arbetar för hög kvalitet,
konstnärlig och genremässig bredd. Utformningen av verksamheten ska vara aktuell i tiden och
tillföra Solnas invånare ett mervärde. Verksamhetens huvudområden är: ämneskurser,
skolsamverkan samt produktion av föreställningar. Solna kulturskola har ambitionen att vara en
kulturskola som utmärker sig i landet för sin kvalitet och kostnadseffektivitet samt för
pedagogiskt och konstnärligt nytänkande.
Uppdraget innebär att utveckla kursutbud och elevintag så att köerna till populära ämneskurser
ska fortsätta att minskas. Vidare ska samverkan med förskola och skola etableras för beställaroch utförarroller.
Under kommande år kommer följande enhetsmål att vara särskilt viktiga för verksamhetens
utformning och arbetsområden.





Alla barn i Solna ska ges information om Solna kulturskolas verksamhet och utbud
Alla som söker ska, så långt det är möjligt, direkt komma in på önskade ämnen
Kulturskolan bejakar samtidens olika konstnärliga uttryck och levandegör viktiga
kulturarv i en rik mångfald.
Kulturskolan är ett kompetenscentrum där alla barn i Solna erbjuds möjligheter till
Upplevelser, Utveckling och Uppgifter
Kulturskolan ska erbjuda en levande kulturscen - Att vara del av en scenisk produktion, är
en central tanke i kulturskolans koncept och erbjuder ett unikt lärande. Både ”backstage”
och ”onstage” formeras ett modernt ”klassrum”, en spännande miljö där viktiga delar i
processer med estetiska språk tillämpas och värdegrunder tränas.
KFN nämndmål, indikatorer 2015 – 2017
Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som
efterfrågas mest
[Skriv text]
Strategiska utvecklingsområden – utmaningar och förutsättningar
2015 – 2017
Kontaktcenter och dess effekter på verksamhetens utveckling och förvaltningens organisation
Genom stadens nya kontaktcenter får kulturskolans intressenter ökade möjligheter att snabbt få
svar på aktuella frågor om kurser, placering och utbud som erbjuds. Den interna
servicefunktionen ska synkroniseras med kontaktcenter så att ökad service uppnås. Genom att
släppa vissa delar av informationsservice till kontaktcenter, frigörs tid till nya arbetssätt och
effektivisering av administrativa rutiner.
Utveckla förvaltningens IT-strategiska planering för fler digitala tjänster, webbinformation
Möjlighet att boka och betala kulturskolkurs på nätet ska kopplas till stadsgemensam service och
kontaktcenter 2015
Strategisk planering av mer ändamålsenliga lokaler på annan plats i Solna, se Hagalundsstrategin
Förslag på flytt av kulturskolan från Gamla Huvudsta till den numera nerlagda Fridhemskolan
finns angivet i ”Utvecklingsstrategi för Hagalund”. Kulturskolan bedöms vara en verksamhet
som passar bra in i Hagalundsstrategin, nämligen att området ”ska utvecklas till en mötesplats,
mitt i Solna med ett kulturutbud för Solnabor i alla åldrar och en mångfald av bostäder och
verksamheter.” Hagalunds kulturutbud förstärks genom att både Solna kulturskola och Black
Sheep etableras i närområdet.
Minska kulturskolans köer genom att stärka efterfrågade program
Under 2015 beräknar kulturskolan att kunna möta efterfrågan så att kvarvarande köer minskar. Se
nämndmål. Genom omställningsåtgärder under de senaste åren har fler kursplatser kunnat
frigöras. Antalet elever har ökat, i synnerhet i de yngre åldrarna. På fem år har antalet aktiva
elever i åldersgruppen 7-8 år nästan fördubblats medan tonåringar har minskat. Det ställer krav
på kulturskolan att skapa fler kurser och anpassa instrument och redskap för yngre barn.
Möta efterfrågan i norra Solna med ämneskursverksamhet inom alla konstformer
Samarbetet med nya Ulriksdalsskolan har inletts starkt och ska vidareutvecklas. Skolan köper två
musikläraretjänster av kulturskolan för åk 1-3. Kulturskolan erbjuder ämneskurs på
eftermiddagstid inom bild och media, musik, musikal, skrivande och teater i närmiljön för barn i
åldern förskola – gymnasium. Kurserna har raskt fyllts. Sceniska projekt i skolans ljushall
planeras.
Projektplaner finns för samarbete med andra kulturaktörer inspirerat av områdets naturliga
kulturskatt opera och scen. I samarbete med Ulriksdalsskolan och deras kinesiska språksatsning
planeras ett gemensamt projekt kring estetiska språk – kultur och kommunikation.
Inför läsåret 2015-2016 är ambitionen att alla konstformer ska erbjudas i norra Solna. För att
detta ska bli möjligt måste lämpliga danslokaler kunna erbjudas. Det är stort intresse av att få
dansundervisning i området.
Trycket på att erbjuda platser i Ulriksdal/norra Solna är stort och eftersom nya invånare
kontinuerligt flyttar in kommer efterfrågan att öka. Prognosen är att detta kan hanteras under vt
2015 men från ht 2015 behöver fler kurser erbjudas för att kunna möta efterfrågan.
Säkra strukturer för ökad samverkan kring kulturskoltjänster till förskola och skola
Ett förvaltningsövergripande forum mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen för planering och utveckling av kulturtjänster mellan förvaltningarna ska
etableras, målstyras och organiseras effektivt.
[Skriv text]
Säkerställa att påbörjade processer och verksamhet för barn och unga genom projektet Mitt kvarter etableras i
Hagalund
Erfarenheterna från Mitt kvarter, projekt genomfört 2012-2014 genom medel från Allmänna
arvsfonden, ska tas till vara och får sin fortsättning i bestående kontakter mellan boende och
föreningar i Hagalund, Blue Hill och Solna kulturskola. Detta harmonierar väl med tankar som
uttrycks i Utvecklingsstrategi för Hagalund.
Stipendier
Medlen från Gilbert Olsson-stiftelsen delas ut för sista gången 2015. För att kunna fortsätta
stimulera elever på kulturskolan så ses möjligheterna över att inrätta ”Kulturskolans stipendium”
och inkludera alla konstformer (vilka inte var aktuella för Gilbert Olsson-stipendiet). En
grundplåt av externa medel planeras och förutsättningar undersöks hur ett nytt stipendium bäst
kan etableras.
Download