Vart ska vi aug 2013

advertisement
VART SKA VI…?
PEDAGOGIK
TEKNIK
UNDERVISNINGSINNEHÅLL
Lpfö
• Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna
samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga
grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som
utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
• Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas i såväl
skapande processer som i tillämpning.
• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder,
texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka
och samtala om dessa.
• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
och redskap.
Förskolans läroplan s 6, 7 och 10
Fritidshemmet
• Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers
utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift
att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
• Fritidshemmet kompletterar skolan innehållsmässigt
genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och
kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör
skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga
utveckling och lärande.
• Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
från 2011.
Skolverket
Lgr 11
LÄRA
SKAPA
KUNSKAPSSÖKA
KOMMUNICERA
När vi använder tekniken KAN vi nå:
• ett omdefinierat lärande
• entreprenöriellt lärande
• inkludering
• en högre måluppfyllelse
Kollegialt
lärande
Omvärldsbevakning
Inkludering
Entreprenöriellt
lärande
Skapa, lära och
kommunicera
http://youtu.be/tQY19fWAMrw
Varför sociala medier…?
Facebook
Twitter
1.
2.
3.
4.
5.
Skaffa fb-inloggning
Gå med i fb-gruppen ”iPads i skola och förskola” och ”Kollegor
Hästhagenskolan”… Gilla ”IKT i Lerum” och ”Center för skolutveckling”
Skaffa Twitter-konto.
Twitterskola
http://www.reflex.folkbildning.net/?cat=84
Förslag på intressanta twittrare att följa
@bedomningforlarande
@fritidspedagog
@Skolverket
@itiskolan
@edudemic
@Skollyftet
@pedagogmalmo
@pedagogsthlm
FÖLJA VARANDRA!
Årshjul kring processen att använda
digitala lärresurser läsåret 2013-2014.
1. Översikt styrdokument
2. Repetera omdefinierat
lärande kopplat till temaarbete
3. Webbstjärnan?
Skapa Blogg
Coachande samtal
kring användandet av
digitala lärresurser
under hela läsåret.
Digitala lärresurser kring
lära, skapa,
kommunicera och
kunskapssöka.
Gamification
1. Källkritik
Minecraft
2. Upphovsrätt
3. Nätetik
Flipped classroom
Jennian Wetterheim, juni 2013
IKT-plan
• Digitala lärresurser
Öka användandet av dem, lära sig fler och använda sig av dem i
sin undervisning.
• Omdefinierat lärande
Ha kännedom om SAMR-modellen eller TPACK och tänka in
modellerna i sin planering och därmed i sin undervisning.
• Entreprenöriellt lärande
Katalysera de entreprenöriella kompetenser som stärks i arbetet
med IKT.
• Inkludering
Ge alla elever lika möjlighet till lärande utifrån behov m h a
digitala lärresurser.
IKT-plan
• Omvärldsbevakning
Alla ska följa skolutveckling via internet! T ex
bloggen IKT Lerum, facebookgrupper, Twitter
mm.
• Kollegialt lärande
Genom sociala medier och varandra. Delge
varandra flippar och floppar på arbetsmöten
”Teach meet”.
NU KÖR VI…!!!
SKAPA KLASSBLOGG
1.
2.
3.
4.
www.wordpress.com
Get started Välj svenska om du vill!
Fyll i formuläret
Ev. behöver du gå in på din mail och verifiera
bloggen för att starta upp den annars börjar du
formge din blogg med rubriker och bild.
Lugn, jag hjälper dig om du kör fast! 
1. http://www.webbstjarnan.se/hur-gor-manwebb/ladda-hem-material/
Download