Sara Hallén Skolkurator 08-517 07 200

advertisement
Svedenskolan Bergshamra Lå 14/15
Lokal arbetsplan (LAP)
samt viktig information
Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för
läsåret utifrån:



Lgr 11
Läroplan för grundskolan, grundsärskolan samt fritidshemmet
Svedenskolornas kvalitetsredovisning för lå 2013/14 (finns på hemsidan från
september-14)
Våra värdegrund
”Genom glädje, trygghet och förståelse utvecklas vi”
Prioriterade verksamhetsmål läsåret 2014/15 utifrån Lgr 11 samt
Läroplan för grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet
Svedenskolorna erbjuder utbildning och omsorg av hög kvalitet. Vi ger
eleverna kunskaper och färdigheter inför vuxenlivet. Skolorna driver sin
verksamhet med fokus på ständig utveckling och undervisningen bygger på
individuellt utformade insatser i en anpassad miljö med hög vuxentäthet. Vi har
en skola som sätter kunskap och kompetens men också trygghet, delaktighet
och självständighet i centrum.
Enligt Lgr 11 och läroplaner är skolans mål att varje elev:



Respekterar andra människors egenvärde och integritet
Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
samt medverkar till att hjälpa människor
Utvecklas så långt som möjligt till att kunna leva sig in i och förstå andra
människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras
bästa för ögonen
Åtgärder
1.
2.
Alla elever trivs i skolan
Alla elever känner sig trygga i skolan







Alla elever är, efter egen förmåga, delaktiga i arbetet med
likabehandlingsfrågor och medverkat i skolans trivselregler
Värdegrundsdiskussioner i samtliga klasser
Klassråd och elevråd
Hög vuxentäthet
Aktivt och förebyggande arbete i skolans Trygghetsgrupp
Elev- och föräldraenkät
Elevledda IUP-samtal
Enligt Läroplaner ska läraren/alla som arbetar i skolan:





Ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt
Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande
Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära
Utgå från att eleverna, utifrån sina förutsättningar, kan och vill ta ansvar för
sitt lärande
Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen
Åtgärder
3.
4.
Alla elever känner lust och nyfikenhet
Eleven är huvudperson i
till lärandet
sitt lärande
5.
Varje elev når målen i alla
ämnen/ämnesområden








Eleven deltar, efter sina förutsättningar, vid planering och utvärdering av
undervisningen samt vid utvecklingssamtal
Ämnen/ämnesområdets mål och delmål konkretiseras och utvärderas
kontinuerligt, på ett för eleven förståeligt sätt
Fortsätta utveckla modeller och mallar för att på ett tydligt sätt följa upp och
tydliggöra elevernas utbildningsmål och lärandeprocess
Ramlektion – en tydlig struktur vid alla lär-tillfällen
Öka elevens självtillit och självständighet
Tydlig dokumentation i samarbete med elev och vårdnadshavare
Lärares sambedömningar
Elev- och föräldraenkät
Långsiktiga mål och strategier 2014-2017 - Under de närmaste åren kommer
skolan att fokusera på
Kompetensutveckling
 Matematiklyftet
 Autism
 kommunikation
 Lågaffektivt bemötande
 Behörighetsstudier för pedagoger
 Förhållningssätt och bemötande
 Läslyftet
Övrigt
 Fortsätta utveckla användandet av digitala läromedel och kognitivt och
kommunikativt stöd
 Samsyn kring dokumentation, samt kommunikation av kunskapsresultat,
bedömning och betygsättning
 Redskap för att mäta elevernas lärandeprocess


Värdegrundsarbete/likabehandlingsarbete/sociala medier
Systematiskt kvalitetsarbete
Trygghetsgruppen
Skolan har en Trygghetsgrupp som arbetar aktivt och förebyggande för att motverka
mobbning, trakasserier, kränkande behandling, våld, skadegörelse och rasism.
Sammankallande i Trygghetsgruppen är skolkurator Sara Hallén, tfn: 517 07 167
Sveden Fritid
Sveden Fritid består av fritidshemmet samt korttidstillsyn enl. LSS.
Verksamhetschef för korttidstillsynen på Sveden Fritid är Ida Gustafsson tfn: 517
07 240 mobil: 076-770 96 44
KONTAKT
Expeditionen
Marianne Laiti
Skoladministratör
08-517 07 200
Gun-Marie J-Wicksén Rektor
08-517 07 201
Anna Treskog
Anki Wallerå
Biträdande rektor
Biträdande rektor
08-517 07 231
08-517 07 244
Ida Gustafsson
Verksamhetschef KTT
08-517 07 240
Pella Kjellén
Weronica Lombardi
Gabriella Müller
Sara Hallén
Pedagogisk handledare
Skolsköterska
Skolpsykolog
Skolkurator
08-517 07 214
08-517 07 213
08-517 07 212
08-517 07 200
Marie Löfstrand
IT-pedagog
08-517 07 200
Karin Rotsman
Studie och Yrkesvägledare
08-517 07 228
Telefonnummer till alla lärare finns på skolans hemsida www.svedenskolanbergshamra.se
Sjukanmälan ska alltid göras till tfn:
08-517 07 202 ELLER
mail: [email protected]
Skolskjuts!

Ändringar/ombokningar (både tillfälliga och bestående) görs av skolan.

Avbokning görs av föräldrar/vårdnadshavare (vid t.ex. sjukdom eller ledighet).

Påbokning görs av förälder/vårdnadshavare (t.ex. när elev blivit frisk eller efter
ledighet).
Har du frågor om skolskjuts, kontakta Marianne Laiti på expeditionen, 08 – 517 07 200.
Besök gärna vår hemsida för mer
information
www.svedenskolanbergshamra.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards