Den heliga assyriska Livets träd:

advertisement
Fascinerande balans i det
heliga assyriska livets träd
Tillägnas den ädle professorn Simo
Parpola, vars bidrag till assyrierna är
inte mindre än kung Ashurbanipals.
Må Ashur välsigna honom för alltid.
Av: Benjamin Daniali
[email protected]
Översättning: Ninos Garis,
docent i fysik
Allt började den 17 januari 2009, då
min syster Shamiram visade mig
artikeln, Den mesopotamiska själen i
västerländsk kultur av professor
Simo Parpola. Nio års väntan på en
tolkning av de assyriska talen var
plötsligt över. Jag hade redan år
2000 kommit över de judiska talen men aldrig haft en chans att hitta de assyriska.
Slutligen var talen förknippade med ilāni rabûti (stora gudar) av det heliga assyriska
livets träd framför mina ögon, som visas i figur 4 i nämnda artikel.
När jag studerade dessa tal, märkte jag några mönster och den långa
beräkningsresan påbörjades. Djupare beräkningar ledde till mer förvåning, och när
resultaten visade verkliga mönster, var det dags att informera professor Simo
Parpola om de möjliga upptäckterna. Redan nästa dag svarade professor Parpola
och skrev följande uppmuntrande ord till mig:
"Käre Benjamin,
Ett stort tack för ditt meddelande. Jag tror att du har upptäckt något betydelsefullt.
Dina numeriska beräkningar liknar dem som fanns i andra årtusendet f Kr, ett
esoteriskt arbete I.nam.giš.hur.an.ki.a redigerat och behandlat av Alasdair
Livingstone ([email protected]) i hans mystiska och mytologiska förklarande
verk av assyriska och babyloniska lärda
(https://www.eisenbrauns.com/ECOM/_2KA0D7D1V.HTM), pp. 17-52. Så det är fullt
möjligt att de redan fanns i den antika numerologin av trädet. Kanske kunde du ta en
titt på denna text och publicera resultaten i form av en kort artikel, antingen på
Internet eller i en vetenskaplig tidskrift (JAAS? SAAB?).
Hälsningar,
Simo Parpola"
Och nu, efter ett utmanande år med hälften forskning, meditation och granskning av
arbetet, är beräkningarna färdiga att publiceras i AssyriaTimes medan jag skall
nämna att jag inte är en forskare, men en assyrisk IT-kunnig med stor passion för
oupptäckt kunskap om mina älskade assyriska förfäder.
För att underlätta förståelsen av strategin i beräkningarna, ska livets träd och Ashur
först kortfattat beskrivas eftersom de är de viktigaste aspekterna av den assyriska
läran. Både kung Ashurnasirpal II själv och hans spegelbild som har passerat genom
trädet pekar tydligt på dessa aspekter.
Det heliga livets träd hos assyrierna
Det heliga livets träd hos assyrierna är gudomlig kunskap. Trädet är uråldrig visdom.
"Det är en väg för människor att bli perfekta (insan Kamil)" [1].
Trädet är en bro mellan världen och Gud och hans himmel. Det är en stege som
bestegs genom asketiskt liv och en anordning för att ta emot gudomlig makt och
kunskap.
"Träd i allmänhet representerar den typ av krafter bakom skapelsen på alla nivåer,
från mikroskopiska till makrokosmiska." [2]
Betydelsen av Trädet ses i den antika världen bland assyrier och egyptier. Senare
ärvde judar begreppet Träd, uppenbarligen från Babylon, och modifierade det något
och bildade de heliga lärorna av Kabbalah, en judisk mysticism vilket betyder Qabel
Alaha, acceptera/ta emot Gud.
Trädet nämns i andra kapitlet i Gamla testamentet (men också i övriga Bibeln):
"Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människor
som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana
som var ljuvliga att se på och goda att äta av”. (Första Moseboken 2:9)
Och otroligt nog hänvisar även den allra sista versen i Bibeln till Livets Träd:
"Saliga är de som tvättar sina händer rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå
in i staden genom dess portar." (Uppenbarelseboken 22:14)
Den ena handlar om att upptäcka hemligheterna eftersom de assyriska doktrinerna
vaktades som "himlens och jordens hemligheter" som fördes vidare endast till ett
begränsat antal noviser [3]. Användningen av begrepp som mūdû Muda likallim la
mūdû aj īmur, "Låt de lärde instruera de lärda, de okunniga inte se." Och pirištu Sa
ilāni rabûti, "hemligheten av de stora gudarna" påminner om den sekretess som
råder i deras kunskap på samma som Livets Träd inom kristendomen och
judendomen. Till exempel var Kabbalah en hemlighet i århundraden, och endast
judiska gifta män över 40 fick lära sig läran.
Kroppen av det assyriska Trädet består av nio stora gudar, alla med Ashurs krafter.
Och Ashur är skaparen av sig själv och universum, den Allsmäktige Guden, osynlig
men existerande, är Ashur källan till alla uppenbara gudomliga krafter. Ashur kunde
inte kännas direkt vare sig av människor eller ens av gudar, av vilka alla han skapade.
Hans natur är inte helt begriplig, men Ashur är summan av alla gudar.
Stavningen av aš som i Ashurs namn skulle kunna analyseras inte bara som den
enda Guden men också som Gud är en, och Den dolde Guden. Den bevingade
disken, en symbol för solen, symboliserade Ashur som den oändliga ocean av ljus
som uppslukar den synliga världen och utstrålar dess ljusstyrka i den. [1] Ashur är
omgiven av lågor i sina tjänstetecken.
Intressant nog, berättar Exodus hur Moses ser Gud som eldslågor och frågar efter
Hans namn:
"Och Herrens ängel uppenbarade sig för honom i en eldslåga som slog upp ur en
törnbuske, och han tittade, och såg att busken stod i låga utan att brinna upp."
(Andra Moseboken 3:2)
"Och Mose sade till Gud: Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras
fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då
svara?" (Andra Moseboken 3:13). Och Herren svarar att hans namn är Ehyeh Asher
Ehyeh (hebreiska: ‫)היהא רשא היהא‬. Hur nära varandra kan namnen Ashur och Asher
vara fonetiskt? Jag tror verkligen att de tre hebreiska bokstäverna Aleph, Shin och
Resh (‫ )רשא‬också kan uttalas som Ashur på samma sätt som i det moderna
assyriska språket.
Han är samma Gud, Assyriens Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs. Hans namn är
Ashur, och därmed grunden för den monoteistiska religionen i Assyrien.
"Assyrierna var monoteister före Kristus och kristna efter honom, och det förflutna
ledde därför till det nuvarande utan avbrott." [4]
Ashur´s nio krafter (de stora gudarna) har var och en ett namn, ett nummer och en
funktion.
Om man är nyfiken på att fråga varför just nio, skulle svaret bli att assyrierna trodde
att nio var ett optimalt tal. System som var baserade på nio var mer optimala både
mystiskt och magiskt. Och för att stödja idén, ska jag ange några spår av nio, till
exempel nio planeter i vårt solsystem, nio nivåer av änglar, det högsta ensiffriga
numret, nio ministrar i det gamla assyriska kabinettet, nio nivåer av prästerskapet i
den assyriska kyrkan och nio naturliga månader av graviditeten för människan.
Trädet har tre pelare. Slående likhet med kristendomen är treenigheten grunden för
den assyriska läran. Assyrierna trodde på att Ashur var fadern, Mullissue/Ishtar var
modern, och sonen som var Assyriens kung sändes över människan för dess
frälsning. Det är inte konstigt att assyrier konverterade till kristendomen som en
nation i början av första århundradet efter Kristus och välkomnade Jesus i sina
hjärtan så snabbt. Tatianus är inte förvånad när assyrier lärde ut den Heliga
Treenigheten under det andra århundradet till grekerna.
Den bevingade disken som visas i figur 4 liknar Ashur, men hon är Ishtar, modern
som representerar kärlek, ande och energi.
"Bilden av Guds Ord som en kvinnlig enhet i judendomen (Shekhinah) har en
parallell i Mesopotamien: ISHTAR som Guds ord. I assyriska orakler, kallat
´ISHTARs ord´, talar gudinnan som mamma aspekten hos den högste guden, men
kan också ses som Guds anda eller andas, som är bosatt i hjärtat av profeten,
inspirerar honom eller henne och talar genom hans eller hennes läppar, vilket är den
funktionella motsvarigheten till det bibliska Guds Ande (den Helige Ande). Det bör
noteras att den bibliska Helige Anden var också ursprungligen kvinna, samt
maskulint genus i den kristna Helige Ande (den tredje personen i treenigheten) är
bara resultatet av en relativt sent (4: e århundradet) utveckling. Alltså, i båda fallen
ses Guds ord som en kvinnlig enhet som förenas med en människa: med profeten i
Assyrien, och med Zaddiq i judisk mysticism. Den kristna Helige Ande har likställts
med det Gamla Testamentet profetiska Anden sedan början av andra århundradet
och uttryckligen i formuleringen av den nicenska trosbekännelsen (år 325): "Vi tror på
den helige Ande, Herren och Livgivaren, som ... har talat genom profeterna."[5]
I vårt moderna assyriska språk, är den Helige Anden "Rookha d 'Qoudsha" kvinnlig i
genus.
En närmare titt på ISHTAR visar att hennes armar är formade som ett kors, och
hennes händer genomborrade med spik. Vems armar var formade som ett kors och
händerna genomborrade under historien utom Jesus, son till manlige Gud och
kvinnliga Helige Ande?
ISHTAR, vars all energi har förknippats med regnbågen, var Guds vapen mot synd
och död. [1] Utan tvivel har Ashur en båge i sitt emblem och bågen slutar i lågor av
energi.
För två veckor sedan, medan jag studerade ISHTAR och regnbågen som hennes
vapen, gick denna idé plötsligt upp för mig att vi, de moderna assyrierna, intill denna
dag kallar regnbågen, Qeshti Maran, vilket skulle översättas till Guds Båge eller
min båge, Gud. Begreppet Maran i det moderna assyriska språket används för att
hänvisa till Jesus och Gud.
Nu kunde vi också dra slutsatsen att namnet för den nuvarande assyriska byn AlQoush som ligger i hjärtat av Assyrien (Nineveh), också har varit sammansatt av två
ord, Alaha som betyder Gud och Qeshta som betyder båge.
På det rekonstruerade numeriska Trädet är ISHTAR i mitten och hon är den enda
som samverkar med alla andra gudar/makter. Sannolikt, till följd av hennes natur, är
hon förmedlande länk för all växelverkan som sker mellan krafterna, se figur 2.
Är det inte intressant att symbolen för kärlek ligger mitt i Trädet och att det är kärlek
som spelar rollen som förmedlande länk?
"Gud är kärleken" (1 Joh 4:8)
Tillbaka till vår korta beskrivning av Trädet. Sin, Šamaš och Adad är placerade på
den vänstra pelaren, medan Anu, Ishtar, och Nergal i mitten och Ea, Marduk och
Ninorta till höger. Avskilt och på toppen av Trädet ses Ashur som Gud. Nergal,
jordens kung, vid roten av trädet representerar den fysiska världen som vi lever i. De
andra gudarna är de himmelska makterna.
Numeriska Träd
Prof. Parpola skriver i Monoteismen i det antika Assyrien:
"En närmare studie av det numeriska trädet visar att överväganden av harmoni och
balans också spelat en roll i planeringen. När talen i mittkolumnen adderas, ger det
30, vilket är medianen i det sexagesimala systemet, som vackert instämmer med
positionen i kolumnen mellan två rader av symmetriskt minskande tior till höger och
vänster. Vid en första anblick tycks vänster- och högerkolumnerna rubba numeriska
balansen i Trädet. Talen till vänster är genomgående mindre än de till höger. Men
med de vänstra talen som negativa, ger varje par av motsatt tiotals samma talbalans
(30) som mittspalten: 60 - 30 = 30, 50 - 20 = 30, 40 - 10 = 30. Detta betyder att
höger- och vänstergrenarna i Trädet balanserar ut varandra. Summan av grenarna
och stammen (4 x 30 = 120) adderas till den totala summan av de individuella talen
(1 + 10 + 14 + 15 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 = 240) ger 360, som är ett viktigt tal i den
assyriska kungliga ideologin.
Talet 360 har varit ett heligt tal i Assyrien. Assyrierna grundade sin kalender på 12 x
30 dagar = 360 dagar. Fakta eller fiktion, ända sedan assyrierna slutat använda sin
gamla kalender med 360 dagar, har de inte levt som en lycklig suverän nation.
Digital rot
De flesta av följande beräkningar som görs bygger på digitala rötter av talen.
Metoden går ut på att addera alla siffror i ett tal tills ett ensiffrigt tal erhålls. Till
exempel är den digitala roten av talet 360 nio, som erhålls från 3 + 6 + 0 = 9. Den
digitala roten till talet 6760 får man enligt följande:
6 + 7 + 6 + 0 = 19
1 + 9 = 10
1+0=1
Den digitala roten skulle också kunna fås genom att talet förknippas med varje
alfabet, till exempel digitala roten av ordet Ashur i det moderna assyriska språket är
lika med tre.
Talet tre representerar treenigheten i den bibliska numerologin. Än en gång är detta
ytterligare ett stöd för det faktum att Ashur är Gud.
Fascinerande balans i Trädet
Det viktigaste mönstret visade sig genom att beräkna digitala rötter av talen hos
trädet, vilka visade starkt förekomsten av balans och harmoni. Som ni kan se i
nedanstående figurer försökte jag närma mig trädet från olika vinklar. Varje gång blev
resultatet på ett mystiskt sätt balanserat och lämnade mig inget annat val än att
medge att den geniala utformningen av trädet är något långt utöver en ren slump.
Följande är mina slutsatser:
Men varför skulle folk i den antika världen värdera balans och harmoni så högt?
Troligtvis finns svaret i den absoluta perfektion som endast kunde uppnås i den
fysiska och metafysiska världen helt igenom balans.
"Ekvationen med trädet var ett tecken på perfektion: Gilgamesh, den perfekta
kungen var en man som enligt den assyriska stavningen av sitt namn var lika med
trädet av balans."[1]
Ilāni rabûti, de stora gudarna, spelade en stor roll i assyriernas liv. Gudarna, såsom
Ashurs krafter, presenterades som tal, som en hel himlakropp, som familj, som
regeringens kabinett och som färger. Således omgavs assyrierna bokstavligen av
Ashurs vågor och strålning i sitt dagliga liv, i matematik, konst, religion, litteratur och
musik samtidigt som man försökte uppnå Ashurs fullkomlighet.
På en fysisk nivå njuter idag den moderna människan av livet mer när balansen är
etablerad i varje aspekt av livet och det är perfektion, medan brist på balans, alltså
obalans, slutar i underkastelse, destruktion och kaos.
Förutom det värdefulla budskapet om balans vågar jag verkligen tro på att visdomen
hos det heliga assyriska livets träd har mer att erbjuda. Med det geniala sättet som
talen ordnas, måste Trädet ha en verklig fysisk tillämpning som har varit dold under
årtusenden. Frågorna som svämmar över i mitt sinne dessa dagar är om Trädet är en
optimal matris. Är Trädet en oupptäckt formel inom vetenskapen som matematik,
fysik, kemi eller till och med astronomi? Vägen framåt är att söka svar på dessa
frågor.
Kanske en dag, om någon intelligent tillämpning upptäckts i Trädet, skulle det vara
ett sätt att föra perfektion till världen, fulländning och frid som kommer av ingen utom
Gud, Ashur.
Notering av tacksamhet:
- Till min syster Shamriam (Shammuramat) Daniali. Inget av ovanstående vore
möjligt utan hennes kunskap och stöd.
- Bet-Nahrain Organisation och Dr Sargon Dadisho som gav mig en anmärkningsvärt
bördig plattform och som förespråkade sanningen om det heliga assyriska Livets
Träd
- Anabell St Vincent för Assyrian Universal Alliance (Australien) till hennes hjälp och
stöd
- Assyriologi-samhället runt om i världen, där alla ansträngningar måste uppskattas
djupt och inte glömmas bort av de moderna assyrierna.
Källor:
[1] Monoteism i det antika Assyrien av professor Simo Parpola
[2] Livets träd Crop Circle bildat av Joseph E. Mason
[3] Den mesopotamiska själen i västerländsk kultur av professor Simo Parpola
[4] Patricia Crone och Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge:
Cambridge University Press, 1977), s. 57. Om omvandling av Syrien och Mesopotamien till
kristendomen
[5] Lapinkivi 2004, 228 Lapinkivi, Pirjo. Det sumeriska Heliga Äktenskapet i ljuset av jämförande bevis.
Statsarkivet av assyriska studier 15. Helsingfors: Neo-Assyriska Text Coprus Project 2004.
Figurtexter:
Figur 1: Lertavlan B-23 som visar Ashurnasirpals regeringsrum i palatset i Calah
Figur 2: Rekonstruktion av numeriska strukturen hos det heliga livets träd hos
assyrierna
Figur 3: De stora gudarna (ilani rabuti) och talen och funktioner som förknippas med
varje gud
Figur 4: Ishtar med genomborrade händer
Figur 5: Den digitala roten till ordet Ashur är lika med 3 vilket representerar
treenigheten
Figur 6: Balanserade: Digitala rötter hos pelarna
Figur 7: Balanserade: Summan av primtalen i pelarna
Figur 8: Balanserade: Digitala rötter hos pelarna plus talen i toppen och botten
Figur 9: Balanserade: Diagonala digitala rötter hos talen i utkanten
Figur 10: Balanserade: Diagonala digitala rötter hos de inre talen
Figur 11: Balanserade: Digitala rötter hos talen i Korsets väg och ej i dess bana
Figur 12: Balanserade: Digitala rötter hos talen i toppen och botten av trädet jämfört
med digitala rötter hos de inre talen
Figur 13: Balanserade: Jämna diagonala digitala rötter i trädet är balanserade
Figur 14: Balanserade: Digitala rötter hos de tre talen i toppen jämfört med digitala
rötter hos talen i botten
Figur 15: Balanserade: Ishtar (talet 15) innefattar alla andra gudar; häpnadsväckande
är att om man dividerar summan av alla gudarnas tal med Ishtars får man just talet
för Ishtar.
Figur 16: Balanserade: Uteslutandet av talet 14 (världen) från resten av himmelska
gudar är lika med 10. Tio representerar fullkomlighet, vilket innebär att världen inte är
perfekt. Med andra ord är det världen som gör det hela ofullkomligt.
Artikeln är hämtad från: http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.php?storyid=3426
Download