Ordlista över facktermer och förkortningar som

advertisement
Ordlistaöverfacktermeroch
förkortningarsomanvändsinom
socialförvaltningen
augusti 2015
Term
Acceptance and commitment
therapy
Acklamation
Förkortning
ACT
Addiction Severity Indexintervju
ASI-intervju
Aggression Replacement
Training
Ajournera
ART
Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Alkohol Drog Diagnos
Instrument
Alkohol- och drogrådgivningen
Allmän försäkring, lag om
Allmän handling
ADDIS
ADR
AFL
Anknytning
Anpassning till dagligt liv
ADL
Anslag
Arbetsmiljölagen
Arbetsutskott
Assistansersättning
Astrid
Avgiftshandläggare
Avslag
Avstyrka
AML
AU
Förklaring/kommentar
Terapiform som utvecklats ur kognitiv
beteendeterapi (KBT)
När ett nämndbeslut fattas utan omröstning,
dvs. ledamöterna säger ja eller nej på
ordförandens fråga.
Bedömningsmetod för utredning och
uppföljning för vuxna personer med missbrukseller missbruksrelaterade problem.
Förebyggande program för ungdomar som
beter sig aggressivt.
Att avbryta ett sammanträde för att fortsätta det
senare
Ersättning för personer som är mellan 19 och
29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta
heltid på minst ett år på grund av sjukdom,
skada eller funktionsnedsättning.
Ersättning till den som deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Handläggs av
Försäkringskassan
Bedömningsinstrument för diagnostisering av
missbruksproblem
Enhet inom beroendeenheten
Gick upp i socialförsäkringsbalken 2011-01-01
Handling som har lämnats in till eller upprättats
(gjorts i ordning och är klara) av myndighet
och som förvaras hos myndigheten. Allmänna
handlingar är offentliga, men i vissa fall kan
uppgifter i handlingen eller hela handlingen
vara sekretessbelagda
Att ett barn känslomässigt knyter an till
förälder eller annan person som tar hand om
barnet
Används för att bedöma en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med att sköta
hygien, matlagning, städning och annat som
hör till den dagliga livsföringen
Belopp i budgeten som ska användas på ett
visst sätt.
Förbereder ärenden som ska tas upp i socialnämnden
Betalas ut av Försäkringskassan till dem som
har beslut om till personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken.
Boende för missbrukande kvinnor
Tjänsteman som handlägger och beslutar om
hemtjänstavgifter, m.m.
Att säga nej till
Föreslå att någon annan ska säga nej
Term
Avstående
Förkortning
Avvikelsehantering
Barn- och familjeenheten
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Barnperspektiv
BUP
BUF
Barns behov i centrum
BBIC
BUN
BarnSam
Beck depression inventory
Belastningsregistret
Bench-marking
Bensodiazepiner
Beredning
Beroendeenheten
Beställaravdelningen
Besvär
Besvärshänvisning
Förklaring/kommentar
När en ledamot låter bli att rösta, vare sig för
eller emot ett förslag
Rutiner för att identifiera, dokumentera och
rapportera negativa händelser och tillbud samt
för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera
åtgärdernas effekt och sammanställa och
återföra erfarenheterna
Enhet inom individ- och familjeomsorgen.
Utreder bland annat anmälningar om barn som
far illa.
BDI
Betyder att hänsyn tas till vad som är bäst för
barn som berörs av till exempel ett beslut
Handläggnings- och dokumentationssystem
som socialnämnden har fått licens av
Socialstyrelsen att använda
Samordningsgrupp för barn och ungdomsfrågor
på Gotland. Arbetar strategiskt och långsiktigt
för barn och ungdomar på Gotlands bästa. I
BarnSam Gotland ingår chefer och
verksamhetsansvariga vid socialförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt
ledningskontoret.
Ett självskattningsformulär för depression
Register hos Polisen som innehåller uppgifter
om den som blivit straffad för brott. Jämför
misstankeregistret
Jämförelse med till exempel andra kommuner
för att kunna förbättra den egna verksamheten
Lugnande medel som är starkt beroendeframkallande. Har flera olika effekter – muskelavslappnande, ångestdämpande och sövande
Förvaltningens utredning eller förberedelse av
ett ärende till nämnden
Enhet inom individ- och familjeomsorgen. Ger
olika typer av stöd till missbrukare
Avdelning inom socialförvaltningen. Utvecklingsledare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, anhörigstöd, med flera tillhör
beställaravdelningen
Äldre ord för överklagande
Äldre ord för anvisningar om hur man
överklagar ett beslut
Term
Beteendemässiga och psykiska
symtom vid demenssjukdom
Förkortning
BPSD
Beviljad insats
Bifall
Bistånd
Biståndshandläggare
Boendestöd
Bordläggning
Borådet
Bostad med särskild service
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningsteamet
Bostadstillägg för pensionärer
Brottsbalken
Brukare
BTP
BrB
Används inom äldreomsorgen och omsorgen
om funktionshindrade för personer som får
hjälp och service av olika slag
Byggnadsnämnden
Case management
BN
Child depression inventory
CDI
Coachning
Förklaring/kommentar
En rad olika symtom som orsakar stort lidande
för personen med demenssjukdom och är ofta
särskilt svåra att möta för närstående och
vårdpersonal. Det kan handla om
beteendemässiga symtom som aggressivitet,
skrik, vandring, plockande eller störd
dygnsrytm och psykiska symtom som
hallucinationer, vanföreställningar, ångest eller
depression.
Insats som den enskilde är berättigad till enligt
beslut av socialnämnden eller annan kommunal
nämnd
Att säga ja till
Används i socialtjänstlagen om hjälp, stöd och
behandling av olika slag
Tjänsteman som utreder och beslutar om bland
annat hemtjänst och särskilt boende
(äldreboende)
Stöd i hemmet till personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
Nämnden väntar med beslut i ärendet under en
viss tid, oftast till nästa sammanträde. Ärendet
får inte utredas mer under tiden.
Handläggare som fördelar platser inom
särskilda boenden (äldreboenden) och LSSboenden
Enligt LSS för dem som ingår i LSS
personkrets; i första hand utvecklingsstörda
Enligt socialtjänstlagen för personer med
psykisk funktionsnedsättning
Behovsprövad anpassning av bostad för att öka
tillgängligheten för person med funktionsnedsättning
Tillhör handläggarenheten
Arbetssättet som syftar till att samordna vården
kring personer med psykiska funktionsnedsättningar så att de kan leva ett så självständigt liv
som möjligt. En person – en case manager – är
ansvarig för samordningen.
Ett frågeformulär (självskattning) som i
huvudsak mäter depressiva symtom.
Syftar till att göra personen medveten om sina
värderingar och valmöjligheter och att se konsekvenserna av sina val.
Term
Community Reinforcement
Approach
Förkortning
CRA
Daglig verksamhet
Dagverksamhet
Datortomografi
CT
Debriefing
Delade turer
Delegation
Delegationsförbud
Diagnostic and statistical
manual of mental disorders
DSM
Dialektisk beteendeterapi
DBT
Dystymi
Dödsboanmälan
Egenregi
Egenvård
Ekonomiskt bistånd
Förklaring/kommentar
Manualbaserad metod för missbruk eller
beroende av alkohol eller narkotika. Bygger på
inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.
Insats enligt LSS i form av sysselsättning för
personer med funktionsnedsättning som är i
yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och
inte är under utbildning
Behovsprövat bistånd i form av sysselsättning,
gemenskap, behandling eller rehabilitering
utanför den egna bostaden, främst för personer
med demenssjukdom
Datoriserad siktröntgen, (Computed
Tomography på engelska)
En form av bearbetning med syfte att minska
stressreaktionerna efter ett trauma samt
påskynda återhämtningsprocessen.
Arbetspass som delats upp på två delar med en
paus på flera timmar emellan. Utgångspunkten
är att personalen ska arbeta när de behövs bäst,
till exempel på morgonen och vid lunchtid.
Överlämnande av befogenheter. Ordet används
inom socialtjänsten när socialnämnden lämnar
över sin rätt att besluta till tjänstemän
I vissa typer av ärenden får nämnden inte
överlåta beslutanderätten, varken till
individutskottet eller tjänstemän
En handbok för psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Den ges ut av American psychiatric
association (APA), men är allmänt använd över
hela världen.
Terapiform som utvecklats ur kognitiv
beteendeterapi (KBT)
En lindrigare form av ”egentlig” depression
med en bestående diagnos om nedstämdhet i
mer än två år sammanhängande.
Enklare form av bouppteckning som socialnämnden ansvarar för. Om ett dödsbo inte har
mer tillgångar än att det täcker utgifter i
samband med dödsfallet och begravningen,
räcker det med en dödsboanmälan.
Verksamheter som regionen driver, t.ex.
hemtjänst, äldreboende eller daglig verksamhet
Vård som en person i regel sköter själv, t.ex. att
ta sin medicin, och kan utföras av
hemtjänstpersonal om personen inte kan göra
det själv. Hälso- och sjukvården ska lämna
intyg över att vården inte behöver utföras av
sjukvårdspersonal.
Försörjningsstöd (kallades tidigare
socialbidrag)
Term
Elektroencefalografi
Förkortning
EEG
Elektrokardiografi
EKG
Elektrokonvulsiv behandling
ECT
Emotionellt
Enheten för personer med
psykiska funktionsnedsättningar
Enskild
EPF
Enskild regi
Ett självständigt liv
ESL
Evidensbaserad praktik
EBP
Extern regi
Eye movement desensitization
and reprocessing
EMDR
Familjebehandlingsteam
Familjehem
Familjerättsteam
Familjestödsenheten
Finsam
Flyktingmottagningen
Forskning och utveckling
Freda
FoU
Förklaring/kommentar
Metod för att registrera hjärnbarkens elektriska
aktivitet
Metod för registrering av de elektriska
impulserna i hjärtat
Behandlingsmetod där epileptisk aktivitet i
hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering,
under narkos och med musklerna avslappnade.
(”elchocksbehandling”)
Känslomässigt
Enhet inom individ- och familjeomsorgen.
Erbjuder boendestöd och mötesplatser till
personer med psykiska funktionsnedsättningar
Används i sociallagstiftningen om en person
som lagen gäller
Företag som driver äldreboende eller daglig
verksamhet eller som utför hemtjänst, kallas
även privat eller extern regi
Metodik som används vid arbete med personer
med psykisk funktionsnedsättning
En strategi för beslutsfattande bestående av en
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den
professionelles expertis och bästa tillgängliga
vetenskapliga kunskap.
Företag som driver äldreboende eller daglig
verksamhet eller som utför hemtjänst, kallas
även privat eller enskild regi
Bearbetning med hjälp av ögonrörelse. Metod
som utvecklats för att behandla posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD).
Team inom individ- och familjeomsorgen
Familj där barn som inte kan bo hos sina
föräldrar får bo på uppdrag av
socialförvaltningen (modernare ord för
fosterhem)
Team inom individ- och familjeomsorgen.
Utreder bland annat faderskap och vårdnaden
om barn
Enhet inom individ- och familjeomsorgen där
familjehemsteam, familjebehandlingsteam,
mansforum, familjerättsteam och familjefrid
ingår
Finansiellt samordningsförbund, samarbete
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Region Gotland – hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt
ledningskontoret
Team inom stöd- och försörjningsenheten
Förkortning som används inom kommuner och
landsting för utvecklingsenheter
Tidigare projektet med mål är att skapa en
modell för strukturerat stöd till våldsutsatta
äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
Term
Funktionell familjeterapi
Funktionshinder
Förkortning
FFT
Funktionsnedsättning
Förbehållsbelopp
Föreläggande om särskild
avgift
Förlängd utredningstid
Försörjningsstöd
Förvaltare
Förvaltningsbesvär
Förvaltningslagen
FL
Förvaltningsprocesslagen
FPL
Förvaltningsrätten
FR
Föräldra/barnplacering
Föräldrabalken
Genomförandeplan
FB
Förklaring/kommentar
Metod för familjeterapi
Begränsning som en funktionsnedsättning
medför för en person utifrån hur omgivningen
ser ut
Nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga
Används vid beräkning av hemtjänstavgift på
ungefär samma sätt som riksnormen för
beräkning av försörjningsstöd. Innehåller ett
minimibelopp för personliga behov och den
boendekostnad man har. Den som ska betala
hemtjänstavgift ska alltid ha minst
förbehållsbeloppet kvar när hemtjänstavgiften
är betald.
Sanktionsavgift för kommuner. Om en
kommun inte verkställer gynnande beslut (ser
till att personen får det den har fått beslut om)
inom tre månader kan Inspektionen för vård
och omsorg ansöka hos förvaltningsrätten om
att kommunen ska betala en särskild avgift
Beslut om att en utredning som rör ett barns
förhållande får hålla på längre än lagstadgade
fyra månader
Ekonomiskt bistånd till försörjning (kallades
tidigare socialbidrag)
Person som är utsedd att företräda någon som
på grund av sjukdom, psykisk störning,
försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behöver hjälp med att bevaka sin
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin
person. Tar över rättshandlingsförmågan och
har alltså större befogenheter än en god man.
Typ av överklagande där bara den som ett
beslut angår har rätt att överklagar. Det krävs
också att beslutet har gått honom eller henne
emot och att det är ett beslut som är möjligt att
överklaga. Jämför laglighetsprövning.
Styr förvaltningsmyndigheters (t.ex. socialförvaltningen) arbete
Styr förvaltningsdomstolarnas arbete med
överklaganden
Socialnämndens beslut som rör enskilda
personer kan överklagas till förvaltningsrätten i
Stockholm
Både barn och förälder/föräldrar får komma
tillsammans till en institution eller ett
familjehem
Innehåller bestämmelser om bland annat
adoption, vårdnadshavare, god man och
förvaltare
Vård- och omsorgsplan som beskriver hur en
beslutad insats praktiskt ska genomföras för
den enskilde
Term
Gesällen
God man
Förkortning
Goda levnadsvillkor
Grindvillan
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Gynnande beslut
GVF
GVN
Habilitering
Haima 1 och 2
Handikappersättning
Handläggarenheten
HLE
Hansagården
Hem för vård eller boende
HVB
Hemsjukvård
Hemtagningsteam
Hemtjänst
Hemvård
Förklaring/kommentar
Boende för missbrukare
Person som är utsedd att företräda någon som
på grund av sjukdom, psykisk störning,
försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behöver hjälp med att bevaka sin
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin
person utan att dennes rättshandlingsförmåga
begränsas.
Från 7§ LSS: ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.”
Jämför med ”skälig levnadsnivå” i socialtjänstlagen. Den enskilde anses ha rätt till mer stöd
och service enligt LSS än enligt
socialtjänstlagen
Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för psykiskt funktionsnedsatta som drivs
av Region Gotland
När den som ansöker har fått det den ansökte
om
Insatser som ska bidra till att en person med
medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån sina behov och förutsättningar,
utvecklar och bibehåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för
ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i
samhällslivet
Två boenden för ensamkommande flyktingbarn
Behovsprövat bidrag till extra kostnader på
grund av funktionsnedsättning. Handläggs av
Försäkringskassan
Enhet inom beställaravdelningen med bistånds, avgifts- och LSS-handläggare som bland
annat beslutar om hemtjänst, särskilt boende
(äldreboende) och LSS-insatser. Även bostadsanpassarna, borådet och anhörigstödet ingår.
Boende för missbrukare
Institution (behandlingshem) som tar emot
ungdomar och vuxna med bland annat
missbruksproblematik
Hälso- och sjukvård när den ges i patients
bostad och där ansvaret för de medicinska
åtgärderna är sammanhängande över tiden
Team som arbetar med vård i hemmet de två
första veckorna efter utskrivning från lasarettet
Hjälp i form av service och personlig
omvårdnad i personens bostad
Vård och omsorg som ges i den enskildes
bostad, alltså både hemsjukvård och hemtjänst
Term
Hovrätten
Förkortning
HR
Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Högsta domstolen
HSF
HSL
HSN
HD
Högsta förvaltningsdomstolen
Implementering
Individ- och familjeomsorgen
Individuell plan
IFO
Individutskott
IU
Inhibition
Inspektionen för vård och
omsorg
IVO
Intelligenskvot
IQ
Jourhem
Justering
Justitieombudsmannen
JO
Jäv
Kammarrätten
Klient
KR
Förklaring/kommentar
Domar från tingsrätterna kan överklagas till
hovrätterna
Styr hälso- och sjukvårdens arbete
Domar från hovrätterna kan överklagas till
Högsta domstolen
Domar från kammarrätterna kan överklagas till
högsta förvaltningsdomstolen. (Hette tidigare
Regeringsrätten).
Att införa något och se till att det blir
genomfört
Avdelning inom socialförvaltningen
Vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/
åtgärder som upprättats på begäran av och
tagits fram i samråd med den enskilde som har
beviljats insats enligt LSS
En mindre grupp från socialnämnden som fattar
beslut som rör enskilda personer
Beslut i domstol om att ett överklagat beslut
eller en överklagad dom inte ska börja gälla
förrän överklagandet är prövat.
Tillsynsmyndighet för socialtjänst och hälsooch sjukvård. Ny myndighet 2013-06-01 som
tog över en del av Socialstyrelsens uppgifter.
Förkortning för ”Intelligence Quotient”. Mäts
med särskilda test. Används bland annat för att
ställa diagnos om utvecklingsstörning
Familjehem som på uppdrag av socialtjänsten
tar emot barn och ungdomar med kort varsel
Ordförande och minst en ledamot som
nämnden utsett i början av sammanträdet läser
igenom det färdiga protokollet och godkänner
det genom att skriva sin signatur längst ner på
varje papper. Besluten kan inte verkställas
(åtgärdas) förrän efter justeringen
Ska kontrollera att myndigheter och deras
tjänstemän följer gällande lagar och andra
författningar i sin verksamhet. Prövar och
utreder klagomål från allmänheten, gör
inspektioner hos myndigheter och genomför
andra undersökningar på eget initiativ.
En situation där en beslutsfattare kan tänkas
vara partisk eller det finns något som kan rubba
förtroendet för personens opartiskhet.
Domar från förvaltningsrätterna kan överklagas
till kammarrätterna
Används inom individ- och familjomsorgen för
personer som på olika sätt kommer i kontakt
med socialtjänsten
Term
Kognitiv beteendeterapi
Förkortning
KBT
Kognitivt
Kommunallagen
KL
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kompletterande beslutanderätt
KF
KS
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Korttidsplats
Korttidstillsyn
Korttidsvistelse
Kostnad för brukare
KPB
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kunskap till praktik
KFF
KFN
Lag med särskilda
bestämmelser om unga
lagöverträdare
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om assistansersättning
LUL
Lag om bostadsanpassningsbidrag
Lag om offentlig upphandling
Lag om psykiatrisk tvångsvård
BAB
Förklaring/kommentar
Terapi som fokuserar på svårigheter i här-ochnu-situationen, arbetar med individualiserade,
tidsbegränsade mål som följs upp och
utvärderas.
Som har med förståndet att göra
Har bestämmelser om bland annat kommunala
nämnders arbete
På Gotland regionfullmäktige från 1/1 2011.
På Gotland regionstyrelsen från 1/1 2011
Nämndens ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnat får fatta beslut i ärende som
inte kan vänta till nästa sammanträde.
Familj som utses av socialnämnden med
uppgift att ta emot barn för regelbunden
vistelse och att finnas till hands i övrigt för
barnet och dess närstående
Person som utses av socialnämnden med
uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller
hennes närmaste i personliga angelägenheter
och vara ett icke-professionellt stöd.
Tillfälligt boende med eftervård/rehabilitering
efter sjukhusvistelse och/eller avlösning för
anhöriga. Se växelvård
Enligt LSS: insats i form av tillsyn
(fritidsverksamhet) utanför det egna hemmet
för barn över 12 år med funktionsnedsättning
(”förlängt fritidshem”)
Enligt LSS: insats i form av vistelse utanför det
egna hemmet för miljöombyte och rekreation
för person med funktionsnedsättning eller
avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga
Redovisningsprojekt som syftar till att räkna ut
exakt vad en insats eller ett ärende kostar och
att sedan jämföra kostnaderna i de kommuner
som ingår i projektet med varandra
Projekt med så kallat evidensbaserat arbete för
att förbättra vård och stöd till personer med
riskbruk, missbruk eller beroende samt att
förstärka barn- och föräldraperspektivet i
missbruks- och beroendevården
LVU
Lag om tvångsvård av barn och ungdomar
LASS
Innehöll bestämmelser om assistansersättning.
Gick upp i socialförsäkringsbalken 2011-01-01
LOU
LPT
Term
Lag om rättspsykiatrisk vård
Lag om sluten ungdomsvård
Förkortning
LRV
LSU
Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade
LSS
Lag om valfrihetssystem
LOV
Lag om vård av missbrukare i
vissa fall
Laga kraft
LVM
Lex Maria
Lex Sarah
Ljusterapi
LSS-handläggare
Lyftet
Lägga till handlingarna
Alternativ till fängelse, verkställs på så kallat
särskilt ungdomshem som drivs av Statens
institutionsstyrelse (SiS)
Ska tillförsäkra goda levnadsvillkor för dem
med störst funktionsnedsättningar. Är en så
kallad pluslag, vilket betyder att de personer
som lagen är till för har rätt till stöd enligt
andra lagar plus stöd enligt LSS
Socialnämnden har för närvarande eget val
inom hemtjänsten och daglig verksamhet enligt
LSS enligt bestämmelserna i lagen. Det betyder
att man själv får välja om regionen eller ett
företag ska utföra hemtjänsten eller den dagliga
verksamheten.
Lag om tvångsvård av missbrukare
Juridiskt uttryck som bland annat betyder att en
dom inte är ”laglig” förrän överklagningstiden
har gått ut
Form av överklagande som ger alla
kommuninnevånare rätt att överklaga
kommunens beslut. Vid laglighetsprövningen
avgör domstolen om beslutet strider mot någon
lag eller författning, till exempel genom att det
har begåtts något formellt fel eller om
kommunen har överskridit sina befogenheter.
Men domstolen tar inte ställning till om det var
ett ”bra” beslut. Kallades tidigare kommunalbesvär. Jämför med förvaltningsbesvär.
Se ordförandebeslut
Laglighetsprövning
Ledamot med särskild
beslutanderätt
Ledningskontoret
Ledsagning
Förklaring/kommentar
LK
Insats i form av följeslagare ute i samhället för
person med funktionsnedsättning
Händelser där en patient drabbats av en
allvarlig vårdskada eller utsatts för allvarliga
risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg. Denna regel
kallas lex Maria.
Den som arbetar inom socialtjänsten är skyldig
att vaka över insatsernas kvalitet och att anmäla
allvarliga missförhållanden. Denna regel kallas
lex Sarah.
Medicinsk behandling med ljus. Ofta både med
ultraviolett (UV) och infraröd (IR) strålning
Tjänsteman som utreder och beslutar om
insatser enligt LSS till personer med stora
funktionsnedsättningar
Eftervård för missbrukare som har varit på
behandlingshem
Beslutsformulering som används när nämnden
får information som inte leder till någon åtgärd
Term
Läkarvillan
Förkortning
Länsrätten
Maxtaxa
LR
Medborgarförslag
Medgivande
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
MAS
Medicinskt färdigbehandlad
patient
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Missbrukarvårdsenheten
Missiv
MHS
MVE
Misstankeregistret
Motion
Motivet
Multisystemisk terapi
MST
Myllan
Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor
Myndighetsutövning
Numera beroendeenheten
Följebrev med en sammanfattning av ett ärende
och förslag till beslut till nämnden
Register hos Polisen över dem som är skäligen
misstänka för brott. Jämför belastningsregistret
Förslag inlämnat till nämnd eller styrelse
Resursskola med personal från
socialförvaltningen förutom lärare
Strukturerad familje- och närmiljöbaserad
öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten för
ungdomar med beteendeproblem.
Öppen förskola, som arbetar förebyggande med
barn och föräldrar
MIA
Mål
Nationell eHälsa
Nationell patientöversikt
Förklaring/kommentar
Mötesplats för sysselsättning för personer med
psykiska funktionsnedsättningar i Hemse
Har ersatts av förvaltningsrätter
Maximal hemtjänstavgift som en kommun får
ta ut. Storleken beslutas av regeringen inför
varje nytt kalenderår
En form för medborgare att enkelt lämna in
förslag till kommunen. Regionfullmäktige (RF)
beslutar om medborgarförslag ska bifallas eller
avslås (om man ska säga ja eller nej till
förslaget). RF kan begära att SON lämnar
synpunkter på medborgarförslag i form av ett
yttrande eller lämna över beslutanderätten till
SON
Vid adoption: Beslut av individutskottet om att
ett par eller ensamstående ska få ta emot ett
barn i en viss ålder för adoption
Sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt
ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun.
MAS ansvarar för hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården
Tidigare begrepp för patient som var
utskrivningsklar från sjukhus, används
fortfarande ibland i dagligt tal.
NÖP
Beslut som direkt påverkar en enskild person.
Går vanligtvis att överklaga till
förvaltningsdomstol.
Termen används av domstolar för ärende
Projekt för internetbaserad tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg.
Datasystem som gör det möjligt för behörig
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del
av journalinformation som registrerats hos
andra landsting, kommuner eller privata
vårdgivare
Term
Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa
Norm
Nyckeltal
Förkortning
NSPH
Förklaring/kommentar
Nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
Se riksnorm
Mätning som gör det möjligt att jämföra till
exempel kostnader för hemtjänst i olika
kommuner
Att vara med på ett sammanträde
OSA
OSL
Lönebidragsanställning inom regionen.
Närvaro
Offentlig skyddad anställning
Offentlighets- och
sekretesslagen
Offentlighetsprincipen
Omedelbar justering
Omedelbart omhändertagande
Omsorg om funktionshindrade
OOF
Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta
Omsorgssvikt
Förmågan att ta hand om sitt barn på ett bra sätt
är inte tillräcklig
Insatser enligt socialtjänstlagen och/eller hälsooch sjukvårdslagen för en person som inte själv
kan se till att fysiska, psykiska och sociala
behov blir fyllda.
Beslut som i brådskande ärende fattas av ordföranden eller vice ordförande. Med
brådskande menas att man inte kan vänta till
nästa sammanträde.
Inom socialförvaltningen: om äldre som bor
kvar hemma, i motsats till dem som bor i
särskilt boende
Medicinsk behandling och omvårdnad som är
inriktad på symtomlindring och annat som kan
förbättra den sjukes livskvalitet men inte
förväntas påverka förloppet av sjukdomen.
Person som får hälso- och sjukvård
Omvårdnad
Ordförandebeslut
Ordinärt boende
Palliativ vård
Patient
Permanent uppehållstillstånd
Personkrets
Personlig assistans
Alla medborgares rätt att ta del av allmänna
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen
Justeringen görs samma dag som sammanträdet
för att ett visst beslut ska kunna verkställas
(förvaltningen ska kunna göra det som står i
beslutet) med en gång
Omhändertagande av ett barn, ungdom eller
vuxen enligt LVU (lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga) eller enligt
LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)
när man inte kan vänta till individutskottets
nästa sammanträde
Tidigare avdelning inom socialförvaltningen.
Ingår numera i avdelningen omsorg om äldre
och funktionsnedsatta
Avdelning inom socialförvaltningen
PUT
Den grupp som en lag är till för
Med personlig assistans menas ett personligt
utformat stöd som ges i olika situationer av ett
begränsat antal personer.
Term
Personligt ombud
Förkortning
Personuppgiftslagen
PuL
Placering
Posttraumatiskt stressyndrom
PTSD
Prejudikat
Prestationsbidrag
Primärvård
ProCapita
Proposition
Propositionsordning
Prop.
Prövningstillstånd
Regeringsrätten
Regeringsrättens årsbok
Region Gotland
RR
RÅ
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Remiss
Resursteamet
RF
RS
Riksdagsskrivelse
Riksnorm
Rskr.
Förklaring/kommentar
Oberoende stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning till exempel i kontakter med
myndigheter och hälso- och sjukvården
Syftet med lagen är att skydda människor mot
att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter
Används inom socialtjänsten till exempel när
en ungdom får en plats på ett behandlingshem
Psykiatrisk diagnos för personer som blir sjuka
efter att ha varit med om svåra händelser
Vägledande dom, det vill säga en dom i högre
instans (t.ex. Högsta förvaltningsdomstolen)
som slår fast hur en lagparagraf ska tolkas
Statsbidrag som betalas ut efter redovisning av
genomförda insatser.
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som svarar för
befolkningens behov av grundläggande
medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering och som
inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska
resurser. På Gotland används begreppet ibland
synonymt med vårdcentral.
Individ- och familjeomsorgens datasystem
Om lagar: förslag från regeringen till riksdagen
Kallas numera beslutsgång. Genomgång av i
vilken ordning olika förslag till beslut ska
behandlas i nämnden
Högre domstolar tar inte upp alla överklagade
domar, bara när det är viktigt att få tolkningen
av lagen, så kallad rättspraxis, eller det ser ut
som om fel har begåtts i den lägre domstolens
handläggning. Då beviljas prövningstillstånd
Heter numera Högsta förvaltningsdomstolen
Innehåller rättsfall
Gotlands kommun blev den 1 januari 2011
Region Gotland. I uppdraget ingår kommunala
uppgifter, landstingsuppgifter och regionalt
utvecklingsansvar
I stället för kommunfullmäktige från 1/1 2011
I stället för kommunstyrelsen från 1/1 2011
Begäran om att få synpunkter på ett förslag
Anställer vikarier och fördelar dem till
verksamheterna när behov av vikarier uppstår,
främst inom äldreomsorgen.
Används vid beräkning av försörjningsstöd tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra
behov. Beloppen bestäms av regeringen inför
varje nytt kalenderår och gäller som
miniminivå för de behov som den ska täcka.
Grundar sig på pris- och
konsumtionsundersökningar.
Term
Rättspraxis
Förkortning
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF
Samordnad individuell plan
SIP
Samordnad vårdplanering
Screening
Sekretess
Senior alert
Seniorbostad
Serviceförvaltningen
Sjukersättning
Skogsam
Skälig levnadsnivå
SF
Förklaring/kommentar
En tolkning av lagar som växer fram genom
hur domstolarna dömer vid olika
överklaganden.
Förvaltning för tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/
åtgärder som den enskilde har behov av från
både hälso- och sjukvård och socialtjänst och
som tagits fram genom samordnad vård- och
omsorgsplanering
Samordnad vårdplanering sker när patienten är
i behov av fortsatt hälso- och sjukvård och/eller
omsorg och rehabilitering efter utskrivningen
från lasarettet. I planeringen deltar vanligtvis
personen själv, anhöriga,
vårdplanerare/biståndshandläggare,
distriktssköterska och sjukhusets personal
Metod för att upptäcka sjukdomar eller annat
tidigt
Tystnadsplikt
Internetbaserat kvalitetsregister är personer, 65
år eller äldre, registreras med riskbedömning,
vidtagna åtgärder och resultat inom områdena
fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Syftet
är att utveckla nya förebyggande arbetssätt som
ökar möjligheten till bästa möjliga vård och
omsorg.
Handikappanpassade lägenheter för personer
som fyllt 65 år.
Förvaltning som ansvarar för service till medborgare och övriga förvaltningar, till exempel
matleveranser, regionarkivet, städning,
personal- och ekonomiadministration
Ersättning för personer mellan 30 och 64 år och
som troligen aldrig kommer att kunna arbeta
heltid på grund av sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning.
Samverkansprojekt mellan länsstyrelsen,
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
socialförvaltningen för arbetsprövning och
arbetsträning
Från 4 kap 1 § socialtjänstlagen: ”Den enskilde
ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå”. En bedömning av vad som är
rimligt att den som söker hjälp enligt socialtjänstlagen ska kunna få. Jämför goda
levnadsvillkor (LSS)
Term
Skäliga kostnader
Förkortning
Sluten vård
Socialbidrag
Socialförsäkringsbalken
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Socialstyrelsen
SFB
SOF
SON
SoS
Socialtjänstförordningen
SoF
Socialtjänstlagen
Socialutskottet
Sofia Omfale
SoL
SoU
Statens institutionsstyrelse
SiS
Statens offentliga utredningar
SOU
Statistiska centralbyrån
Structured Assessment of
Violence Risk in Youth
SCB
SAVRY
Stöd- och försörjningsenheten
Suppleant
Svensk författningssamling
SFS
Svenska demensregistret
SveDem
Förklaring/kommentar
Vid beräkning av försörjningsstöd används en
riksnormen. Skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring,
medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa läggs till. Skäliga kostnader
kan variera beroende på var man bor och vad
man har för förutsättningar och behov. Bestäms
därför inte på nationell nivå. Hänsyn ska tas
till vad en låginkomsttagare på orten normalt
kan kosta på sig.
Vård på sjukhus
Heter numera ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd.
Styr Försäkringskassans arbete.
Arbetar bland annat med allmänna råd och bestämmelser för hur kommunerna ska följa lagstiftningen. Tillsynen av socialtjänst och hälsooch sjukvård ligger från 2013-06-01 på en ny
myndighet, Inspektionen för vård och omsorg,
IVO
Kompletterade föreskrifter till socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga och lagen om vård av missbrukare
i vissa fall
Styr socialtjänstens arbete
Utskott i riksdagen
Tidigare datasystem för handläggarenheten,
och omsorgen om äldre och funktionsnedsatta.
Ersatt av datasystemet Treserva.
Administrerar och driver institutioner (behandlingshem) för tvångsvård av ungdomar och
vuxna missbrukare
Redovisningar av vad statliga utredningar har
kommit fram till
Checklista för strukturerad bedömning av risk
och behov hos ungdomar som uppvisat ett
antisocialt utagerande beteende
Enhet inom individ- och familjeomsorgen.
Utreder och fattar beslut om bland annat
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd,
”socialbidrag”), särskilda team för unga vuxna
och flyktingmottagning
Äldre ord för ersättare
Serie där regeringen publicerar lagar och
föreskrifter.
Nationellt kvalitetsregister för
demenssjukdomar. Syftet är att förbättra
kvaliteten på demensvården genom att samla in
data och följa upp förändringar i
patientgrupper, diagnoser och behandling.
Term
Svenska för invandrare
Svenska palliativregistret
Förkortning
SFI
Sveriges Kommuner och
Landsting
”Säg vad du tycker…”
SKL
Särskilt boende
säbo
Särskilt bostadstillägg för
pensionärer
Särskilt förordnad
vårdnadshavare
Teknikförvaltningen
Tekniska nämnden
Tillnyktringsenheten
Tillstyrka
Tingsrätten
Trygghetslarm
Trygghetspatruller
Umgänge
Ungdomsenheten
Ungdomsgruppen
Utskrivningsklar patient
Validering
Ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att
förbättra vården av människor i livets
slutskede.
Organisation för kommuner och landsting
Socialförvaltningens rutin för synpunkter och
klagomål
Äldreboende. Namnet kommer från
socialtjänstlagen kapitel 5 § 5 där det står att
”Kommunen skall inrätta särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd.”
Betalas ut av Pensionsmyndigheten
Vårdnadshavare som tillsätts av tingsrätten när
förälder inte kan vara vårdnadshavare
TKF
TN
TNE
TR
Treserva
Tryckfrihetsförordningen
Trygghetsboende
Förklaring/kommentar
Numera nedlagd.
Föreslå att någon annan ska säga ja
Domstol som dömer dem som har begått brott
och i tvister
Datasystem för handläggarenheten, omsorgen
om äldre och funktionsnedsatta samt enheten
för personer med psykiska funktionsnedsättningar (EPF). Ersatte datasystemet
Sofia Omfale.
TF
Handikappanpassat boende för äldre där det
finns viss service
Larmanordning som man kan påkalla hjälp med
vid nödsituation
Åker runt och ger hemtjänstinsatser på kvällar
och nätter
När förälder som barnet inte bor med träffar
barnet
Enhet inom individ- och familjeomsorgen.
Ungdomsgruppen och tre hem för vård eller
boende ingår
Grupp inom ungdomsenheten som arbetar
förebyggande
En patient är utskrivningsklar om patienten av
den behandlande läkaren inte längre bedöms
behöva sluten vård vid lasarettet och
samordnad vårdplanering har gjorts
Metod för att ta till vara det som personal som
inte har formell utbildning har lärt sig genom
att arbeta och komplettera med utbildning så att
de kan ges intyg på att de har motsvarande
kunskaper som en utbildning skulle ha gett
Term
Verksamhetschef (HSL)
Förkortning
Verkställighet
Villa Maria
Villa Vie
Vite
Votering
Vård och omsorg
Vårdbidrag
Vårdgivare
Vårdnad
Vårdplanerare
Vårdplanering
Väcka talan
Växelvård
Yrkande
Ytterfall
Yttrande
Återremiss
Äldreomsorgen
ÄO
Förklaring/kommentar
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och
sjukvårdslagen svara för att verksamheten har
hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården
samt är kostnadseffektiv
Att se till att det som står i ett beslut blir gjort
Mötesplats för personer med psykiska
funktionsnedsättningar i Visby
Mötesplats för personer med psykiska
funktionsnedsättningar i Slite
En form av straffavgift, ”böter”
Kallas numera omröstning
Samlingsbegrepp för åtgärder och insatser till
den enskilde utifrån HSL, SoL och/eller LSS.
Behovsbedömt bidrag till föräldrar för att de
ska kunna gå ner i arbetstid och vårda barn med
funktionsnedsättning. Handläggs av
Försäkringskassan
Offentlig – den nämnd som har ansvar samt bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Privat – juridisk person (bolag och liknande)
eller enskild näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvårdsverksamhet.
Att ha det juridiska ansvaret för ett barn
Tjänsteman (biståndshandläggare eller
distriktssköterska) som arbetar med
samordnade vårdplaneringar på lasarettet med
syftet att utreda vilken vård eller omsorg som
behövs när personen skrivs ut från lasarettet
Se samordnad vårdplanering
I rättssammanhang: att ansöka hos domstol om
att mål ska tas upp.
Regelbunden vistelse på korttidsplats för att
avlasta anhöriga, till exempel tre veckor i
hemmet, en vecka på korttidsplats, tre veckor i
hemmet, och så vidare
Begäran på nämndsammanträde. Kallas numera
att föreslå.
Term i redovisningsprojektet Kostnad per
brukare (KPB) för ett ärende som kostar
mycket.
Svar på remiss eller begäran från annan
förvaltning eller myndighet
Ärendet lämnas tillbaka till förvaltningen för
ny beredning (utredning) och eventuellt nytt
förslag till beslut
Tidigare avdelning inom socialförvaltningen.
Ingår numera i avdelningen omsorg om äldre
och funktionsnedsatta
Term
Ärende
Förkortning
Öppna jämförelser
ÖJ
Östertulls HVB
Överförmyndarnämnden
ÖFN
Förklaring/kommentar
Till nämnden – En fråga som ska eller har
behandlats av nämnden och som består av ett
antal handlingar
Om personer – ansökan som kommer in till
socialtjänsten eller utredning som socialtjänsten
gör efter anmälan, används också om olika
ingripanden
Ska ge möjlighet att jämföra kvaliteten inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela
Sverige
Hem för vård eller boende för ungdomar
(”behandlingshem”) som drivs av individ- och
familjeomsorgen
Download