Redaktören har ordet

advertisement
2 HumaNetten Nr 26 Höst 2010 - Vår 2011
Redaktören har ordet
Det har gått ett drygt år sedan Växjö universitet och Kalmar högskola över en natt fann sig
heta Linnéuniversitetet. Samtidigt som två småländska lärosäten slogs samman skedde en
delning av den gamla Humaniorainstitution som i Växjö hade drivit nättidskriften HumaNetten. De bägge institutioner som uppkom i dess ställe, Språk och litteratur (SOL) och
Kulturvetenskaper (KV), tog beslutet att i fortsättningen driva tidskriften som ett gemensamt projekt. Vi fyra som utgör redaktionskommittén är nu glada åt att kunna presentera
ett nytt nummer av HumaNetten, som av olika skäl fått bli ett sammanslaget nummer två
och tre räknat efter Linnéuniversitetets tillkomst. I sak har inte så mycket hänt i HumaNettens uppläggning, annat än att vi numera har en större akademisk bas med fler ämnen och i
förlängningen kan räkna med en än större tematisk bredd på artikelskrivandet. Medan den
gamla Institutionen för Humaniora innefattade språk, litteratur, film, historia, religionsvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap, har en rad ämnen numera tillkommit:
arkeologi, drama, filosofi, konst- och bildvetenskap, kulturgeografi och musik. Det är en
bredd av teoretiska och skapande ämnen som förpliktigar. Det nummer ni har framför er
omfattar följdriktigt en varierad anrättning av teman där det skrivna ordets kultur kan sägas vara en sammanbindande röd tråd. Joacim Hansson, universitetets nyvordne professor
i biblioteks- och informationsvetenskap, utvecklar i ett historiskt längdsnitt en betraktelse
över bibliotekets idé genom millennierna. Bildkonstnären och filmaren Timo Menke delger sina tankar kring den välkände journalisten och skriftställaren Ryszard Kapuściński,
och det självbiografiska elementet i hans texter. Ett synnerligen innehållsrikt filmlexikon
recenseras, liksom Dick Harrisons nykomna bidrag i serien Sveriges historia. Nästa nummer beräknas utkomma efter sommaruppehållet.
Hans Hägerdal
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards