Hur länge skall ni halta på båda sidor

advertisement
PREDIKOUTKAST
[email protected]
4 maj 2014
Hur länge skall ni halta på båda
sidor?
Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg
Bibeltext
Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram
för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom.
Men om det är Baal, så följ honom." Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sade Elia till folket: "Jag
är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är fyrahundrafemtio man. Ge oss två tjurar, och låt dem
välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan skall jag göra i
ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter må ni åkalla er guds namn, men
jag skall åkalla Herrens namn. Den gud som svarar med eld, han är Gud." Allt folket svarade: "Ditt förslag är
bra." Elia sade till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och gör den i ordning. Ni får välja först,
eftersom ni är fler. Åkalla därefter er guds namn, men tänd inte elden!" De tog den tjur som han gav dem och
gjorde den i ordning. De åkallade Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara
oss!" Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden dansade de omkring altaret som man hade
byggt. När det blev middag, retades Elia med dem och sade: "Ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske
sitter försjunken i tankar, eller så är han upptagen eller på resa, kanske sover han, men då skall han väl vakna."
Då ropade de ännu högre och ristade sig, som de brukade, med svärd och spjut, så att blodet rann på dem. När
det blev eftermiddag, greps de av profetiskt raseri och höll på så ända till dess det var tid för matoffret. Men inte
ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Elia sade då till allt folket: "Kom fram
hit till mig!" Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare, som hade blivit
nerrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från
Herren : "Israel skall vara ditt namn." Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike
runt altaret, stort nog för ett utsäde av två seamått. Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden.
Sedan sade han: "Fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden." Han sade vidare:
"Gör så en gång till." De gjorde så för andra gången. Därefter sade han: "Gör så för tredje gången." De gjorde
så för tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var
inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade: " Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt
det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!1
PREDIKOUTKAST
[email protected]
har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och
omvänd du deras hjärtan." Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och
torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: "Det är
Herren som är Gud! Det är Herren som är Gud!" Men Elia sade till dem: "Grip Baals profeter. Låt inte en
enda av dem komma undan." De grep dem och Elia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där. Elia
sade till Ahab: "Bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn." Då begav sig Ahab upp för att äta och
dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han
sade till sin tjänare: "Gå upp och se utåt havet!" Han gick då upp och såg ut över havet, men sade: "Jag ser
ingenting." Sju gånger sade han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången, sade han: "Se, ett
litet moln, som en mans hand, stiger upp ur havet." Då sade han: "Gå och säg till Ahab: Spänn för och far ner,
så att inte regnet håller dig kvar." I ett nu blev himlen mörk av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och
Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisreel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp
sina kläder och sprang framför Ahab ända till Jisreel. (Första Kungaboken 18:20-24 SFB)
Inledning
Bakgrunden till den här texten är att Israels folks avfall från Gud, deras ogudaktiga ledare,
kung Ahab, och deras dyrkan av avguden Baal lett till långvarig torka i landet. Men Gud
kallar profeten Elia till ett redskap för att få till stånd en förändring av läget och få folket att
omvända sig så att torkan kan upphöra. Elia samlar hela folket på berget Karmel och
utmanar där Baalsprofeterna på en duell som skall uppenbara vem det egentligen är som är
Gud.
Predikan
1. Hur länge skall ni halta på båda sidor?
1.1. Halta (hebr. pasach, jfr pesach = gå förbi, påsk) har betydelsen hoppa, hoppa över, halta,
dansa.
1.2. Sidor (hebr. saiph saiph) har betydelsen delad (i sinnet), åsikt.
1.3. Man kan översätta Elias fråga till folket som: "Hur länge skall ni hoppa mellan två
ståndpunkter?"
1.4. Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom!
1.4.1. Wikipedia: Baal ('herre') var i fenicisk mytologi en storm- och fruktbarhetsgud,
son till El. Baal dyrkades av de semitiska folken i Syrien och i Kanaans land under
forntiden. Dyrkan av Baal fördes även till det forntida Egypten av hyksos, och till
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!2
PREDIKOUTKAST
[email protected]
Karthago av fenicierna. Baal omnämns i Bibeln som sinnebilden av en falsk gud
och en konkurrent till Jahve hos folket1.
1.4.2. Wikipedia: Beelzebub, Belsebub eller ursprungligen Beelzebul var i hebreisk
mytologi en utveckling av Baalzebul och en av den sammansatta guden Baals
(Bael) gestalter. Beelzebub tillbads i Kanaan av filistéerna då hebréerna trängde in
i landet. Etymologin är osäker, men tolkades i judendomen som ”Flugornas
Herre”. Enligt deras syn var Beelzebub en av många falska gudomar och
Beelzebubs namn används fortfarande ibland som namn på Satan2.
1.4.3. Hur kan då Elia uppmana folket att följa Baal? Men det gör han inte. Poängen
är inte att Baal är Gud eller att folket bör följa Baal, utan att de behövde
bestämma sig för vem de skulle följa!
1.4.4. Gud föredrar kallt eller varmt, inte ljummet: Jag känner dina gärningar. Du är varken
kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken
varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. (Johannes Uppenbarelse 3:15-16)
1.4.5. Att vara delad i sin överlåtelse är inte välbehagligt för Gud: Om någon av er brister i
visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.
Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas
av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon
är och ostadig på alla sina vägar. (Jakobs brev 1:5-8) Ett gammalt ord för detta är
tvehågsen, att vara tveksam, villrådig, obeslutsam, vacklande, kluven, ambivalent.
Det vill inte Gud att vi skall vara, utan han vill att vi skall vara fullständigt överlåtna.
1.5. Denna delning av deras liv mellan Herren och avgudarna var orsaken till den torka
som rådde i landet. När avgudarna kommer in, då blir det också andlig torka i Guds
församling. Regnet uteblir, ingenting växer, och ingenting kan skördas.
1.6. Det är därför Bibeln varnar för avgudarna:
1.6.1. Första budet: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur
träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. (2 Mos 20:1-2). Första
meningen - befrielsen från Egypten (syndens träldom) - är avgörande för andra
meningen.
1.6.2. Därför skriver Johannes: Kära barn, var på er vakt mot avgudarna (1 Joh 5:21)
1.6.3. Och Paulus instämmer: Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan (1 Kor 10:14)
1.7. Det är helt avgörande att vi som Guds folk inte följer avgudarna - hur de än ser ut utan följer HERREN. Idag är det betydligt vanligare med "riktiga" avgudar i Sverige
än det var för femtio år sedan, men även mer "abstrakta" avgudar måste vi hålla oss
undan: självviskheten, sexuell omoral, dryckenskap, pengabegär, maktbegär. Sådana
1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Baal
2
http://sv.wikipedia.org/wiki/Beelzebub
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!3
PREDIKOUTKAST
[email protected]
saker är avgudar som vi kan förslavas under, men Gud vill att vi skall tjäna honom och
endast honom.
2. Jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är fyrahundrafemtio man
2.1. Någon har sagt: om det finns en million vargar och tre får i en flock, så betyder det
inte att vargarna är mindre vargar bara för att de är många.
2.2. Någon annan har sagt: majoriteten har alltid fel.
2.3. Mängden anhängare som en företeelse eller avgud eller lära får har ingen betydelse
för om vi skall betrakta den som sann eller inte. På den tid som vår bibeltext utspelas
säger HERREN lite senare: Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för
Baal och som inte gett honom hyllningskyss (1 Kung 19:18). Det kan låta mycket, men enligt
vissa uppskattningar3 innebar det att 99% av befolkningen inte var trogna HERREN
utan följde avgudarna. Men Guds befallning är istället: Tjäna HERREN med fruktan och
gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart
kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. (Ps 2:11-12). Vem är denne
Sonen? Hebr 1:1, 5:5 menar att det är Kristus, honom skall vi böja oss för, inte Baal.
2.4. Mängden ledare som en företeelse eller avgud eller lära får har ingen betydelse heller
för om vi skall betrakta den som sann eller inte. Elia säger ju: Jag är ensam kvar som
HERRENS profet, och Baals profeter är fyrahundrafemtio man. Det handlar om
promillenivåer i jämförelse...-inte kanske så konstigt att Elia tappar sugen och säger:
Nu är det nog, HERRE. Tag mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. (1 Kung 19:4).
2.5.Jesus varnar oss och säger: Den port är trång, och en väg är smal som leder till livet, och det är få
som finner den (Matt 7:14). Det är inte mängden ledare eller mängden anhängare som
avgör vad som är riktigt, utan hur vi ställer oss till den trånga porten och den smala
vägen. Även om vi är få, skall vi hålla oss till HERREN och akta oss för avgudarna.
3. Den gud som svarar med eld, han är Gud
3.1. Ytligt betraktat, kan detta enbart ses som det kriterium efter vilket utmaningen skulle
avgöras: den gud som svarar med eld, han är Gud, ungefär som om man skulle välja mellan
två kandidater vid en anställningsintervju: den som svarar bäst på våra frågor, honom eller
henne anställer vi. Vi vet ju också redan av hur berättelsen slutar, att Baal visar sig vara
det sämre alternativet.
3.2. Men här finns något mycket djupare än så. Frågan gäller inte bara om eld skulle falla
från himmelen, utan den Gud som svarar (hebr. ánah = svara, höra, vittna, tala, ropa) ...
han är Gud. Bibelns Gud är till skillnad från avgudarna, en bönhörande Gud, en Gud
som hör när vi ber och som svarar! Avgudarna kan inte höra och inte hjälpa, även om
det finns andemakter bakom dem, men HERREN både hör och svarar.
3
http://www.jewishhistory.org/life-and-times-of-elijah/
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!4
PREDIKOUTKAST
[email protected]
3.3. Av alla avgudar vi lockas av, finns det ingen som kan hjälpa oss när vi är i verklig nöd.
Men Gud har sagt: Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig (Ps
50:15).
3.4. Bön finns i alla religioner, men sann religion, sann kristendom, har den innerliga
bönen och tron på bönesvar som ett av sina främsta kännetecken. Var och en som åkallar
Herrens namn skall bli frälst (Rom 10:13).
4. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sade: "Det är HERREN som är
Gud!"
4.1. Bekännelsen till HERREN Gud är avgörande
4.2. Att böja sig - de föll ner på sina ansikten - är också avgörande
4.3. Låt oss inte glömma att målet med Kristi försoningsverk och upphöjelse är att alla
knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern till
ära, att Jesus Kristus är Herren (Fil 2:10-11).
4.4. Ett ord till alla Herrens tjänare: Namnet Elia betyder Javhe (HERREN) är Gud eller min
Gud är Jehovah. Det överenstämmer på pricken med folkets bekännelse när elden har
fallit på altaret, och det var målet för Elias uppmaning till omvändelse i början av
berättelsen om Karmel. Lärdomen för alla som vill tjäna Gud är att den som vill tjäna
Gud 'framgångsrikt' måste bli ett med sitt uppdrag och sitt budskap. Inte alla bär namn som
vittnar om deras gudomliga uppdrag - Elia gjorde det, och Herren Jesus (Jahves
frälsning) själv gjorde det - men alla som vill tjäna Gud måste bära avtrycket av sitt
budskap och sitt uppdrag i sina liv.
5. I ett nu blev himlen mörk av moln och ett kraftigt regn föll
5.1. När uppgörelsen med avgudarna var över och HERREN hade omvänt folkets hjärta
- notera att det är Guds verk - kvarstod att torkan skulle upphöra. Elia ger sig då in i
förbön för landet.
5.1.1. Elia hade fått Guds tilltal i 1 Kung 18:1 att torkan skulle upphöra
5.1.2. Men det är först efter segern över Baal på Karmel som har talade om det
offentligt: jag hör bruset av regn (1 Kung 18:41) för då förstod han att
förutsättningarna fanns. Först måste synden bort, sedan kan välsignelsen komma.
5.2. Elia bad - böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna - sju ggr. Sex gånger
ser det lönlöst ut, men sjunde gången kommer hans tjänare tillbaka med orden: Se, ett
litet moln, som en mans hand, stiger upp ur havet. Vikten av uthållighet i bönen kan inte
överskattas.
5.3. När bönesvaret ännu var långt borta och såg obetydligt och otillräckligt ut,
uppmanade Elia omgivningen att förbereda sig: Gå och säg till Ahab: Spänn för och far ner,
så att regnet inte håller dig kvar.
5.4. När det fulla bönesvaret väl kom var det överväldigande: I ett nu blev himlen mörk av moln
och ett kraftigt regn föll.
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!5
PREDIKOUTKAST
[email protected]
Avslutning
För många år sedan var jag på predikantveckan i Stockholm och satt där och lyssnade på
samtalen. Det var någon som hade föreslagit ett av ämnena för samtalen i stil med "Är det
dags att bygga ett nytt Karmel?", men det ämnet ignorerades av den församlade
predikantkåren. Tydligen fanns det annat som var mer intressant. Hursomhelst, jag tror dock
att den som föreslagit ämnet hade uppfattat något från Gud som var riktigt redan då, men
ännu mer viktigt nu. Vi har i stort sett haft andlig torka i vårt land under flera decennier, och
vi är mer än någonsin förut i behov av ett andligt regn. Men regnet kommer inte förrän vi
insett att det är HERREN som är Gud, gör oss av med avgudarna, inser att det är en smal
väg vi måste gå även om vi får bara en liten skara med oss och den stora massan emot oss,
låter vårt uppdrag prägla våra liv, går in i förbön får vårt land, och förbereder oss när vi ser
att regnet är på väg. Amen!
PINGSTKYRKAN LINDESBERG WWW.PINGSTLINDESBERG.SE
!6
Download