ATT LÄRA SIG…
Här har vi samlat något av det viktigaste
inom vår kristna tro. När vi slutar lägret
kommer du att ha lärt dig allt utantill. Du får
gärna börja träna redan nu. En del kan du
säkert redan.
FADER VÅR
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.
10 BUDORDEN (Dekalogen)
1. Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha
andra gudar.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din
Guds, namn.
3. Tänk på att hålla vilodagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor.
5. Du skall inte dräpa
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
HERRENS VÄLSIGNELSE
L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er
och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er
och give er frid.
I Faderns och + Sonens och den heliga
Andens namn.
F Amen.
TROSBEKÄNNELSE
F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
10. Du skall inte ha begär till din nästas
hustru eller hans tjänstefolk, hans boskap
eller något annat som tillhör din nästa.
DOP- OCH MISSIONSBEFALLNINGEN
Jesus sa: Åt mig har getts all makt i himlen
och på jorden, gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och
den heliga Andens namn och lär dem att
hålla alla de bud jag har gett er. Och se jag
är med er alla dagar till tidens slut.
GYLLENE REGELN
Allt vad ni vill att andra människor skall göra
mot er, skall ni göra mot dem.
Här kan du ”kruxa” av det som du kan:
□
Gyllene regeln□
Fader vår□
Dop- och missionsbefallningen□
10 budorden□
Trosbekännelsen□
Herrens välsignelse
LYCKA TILL!