behov av förbättrad kontroll till havs genom kameraövervakning

Statsrådet Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Cc
Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten
Ingvar Lindholm, Kustbevakningen
Stefan Berggren, Miljö- och energidepartementet
Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Riksförbund
BEHOV AV FÖRBÄTTRAD KONTROLL TILL HAVS GENOM
KAMERAÖVERVAKNING
Naturskyddsföreningen anser att kontrollen av svenskt fiske, inte minst inom det svenska
nordhavsräkfisket, behöver förbättras. Det finns sedan flera år tillbaka en rad kända problem
inom det svenska räkfisket, särskilt vad gäller utkast av småräkor1 kopplat till dålig kontroll
och dålig lönsamhet inom fisket. Detta har lett till svårigheter vid beståndsuppskattningar,
risk för överfiske och också omfattande offentlig kritik vilket i sin tur påverkat försäljningen
och lönsamheten. Med tanke på detta samt att utkast av fångst i syfte att öka det ekonomiska
värdet på fångsten inte är tillåtet inom EU samt att det från och med 2016 kommer att råda
totalförbud mot utkast av de flesta kommersiella fiskar och skaldjur i Skagerack, anser
Naturskyddsföreningen att problemet torde få högsta prioritet inom förvaltningen. Därför är
vi förvånade och besvikna att inte mer har gjorts i frågan.
I den rapport 2 som Havs och Vattenmyndigheten, HaV, tog fram på uppdrag från
regeringen i maj 2014 föreslås en kontrollstrategi för räkfisket som i korthet går ut på att öka
kvaliteten på befintliga räkfiskeinspektioner samt att öka kommunikationen mellan
myndigheter och näring. Dessutom betonas vikten av att nå högre lönsamhet i fisket. Just
vad det gäller lönsamheten välkomnar föreningen de nya regler som möjliggör fördelning av
månadsransoner mellan fartyg. Men tyvärr ser vi trots strategin ännu inga förbättringar vad
gäller kontrollen och minskning av de stora utkasten.
I rapporten från HaV betonades att den enda riktigt verksamma strategin för att komma åt
utkast, inte bara i räkfisket, är kameraövervakning av fångsten, så kallat Fullt Dokumenterat
Fiske. Samma slutsats nåddes i en rapport från HaV som släpptes 2013 och där myndigheten
försökte identifiera hur kontroll av utkast kunde nås för hela fisket i Skagerack.3 I jämförelse
med kontrollobservatörer och flygplansövervakning är kameraövervakning betydligt billigare,
1
2013 uppskattade ICES utkastet av svenska småräkor till 18 % av den totala mängden räkor landade i Sverige.
L2014/715/JFS Regeringsuppdrag – kontrollstrategi för det svenska räkfisket
3 L2013/1017/JFS Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerack
2
ger en full dokumentation av fångsten och utkasten under resan, samt ger en detaljerad
position på båten. Kameraövervakning kommer att leda till förbättrade data inför
beståndsuppskattningar vilket i slutändan kommer att gynna yrkesfisket samt ge unika
möjligheter till dokumentation av bifångster av t.ex. säl, fågel och tumlare. Men enligt HaV
saknas både politisk vilja och legala instrument för att införa kamerövervakning i svenska
fisken. Samtidigt har det i våra grannland varit fullt möjligt och också från näringen
uppskattat med frivilliga pilotprojekt med kameror. Våra frågor till regeringen är därför:
•
•
•
Varför har ni inte påbörjat den nödvändiga omställningen till Fullt Dokumenterat
Fiske som den egna myndigheten rekommenderar? Trots ett motstånd centralt i
yrkesfiskeorganisationerna, torde det gå att hitta enskilda yrkesfiskare som ser
fördelen med metoden och är beredda att gå före. På så sätt kan också de farhågor
som finns runt metoden belysas och bemötas.
Om det finns juridiska hinder med att införa system för fullt dokumenterat fiske, hur
har ni agerat för att lösa det?
Om ni inte vill gå vidare med kameraövervakning, finns det några andra konkreta
planer på hur kontroll av fångster ska kunna göras bättre? För tillfället utförs
kontroller med hjälp av flygövervakning och kontrollobservatörer som båda är
väldigt kostsamma och har det visat sig, ineffektiva.
Naturskyddsföreningen representerar 221 000 medlemmar. Många av dessa älskar att äta
nordhavsräka och vill främja svenskt uthålligt fiske. Men utan effektiv förvaltning, inklusive
kontroll, kan inte fisket miljöcertifieras eller produkterna rekommenderas. Att en god
förvaltning inte finns på plats är inte yrkesfiskarnas fel utan myndigheternas och i slutändan
regeringens.
Stockholm den 16 april 2015
Naturskyddsföreningen
Mårten Wallberg
vice ordförande
Ellen Bruno
sakkunnig marina ekosystem och fiske
2