Styrelsens förslag till fiskestämma 2017
KONTRAKT FÖR UPPLÅTELSE AV FISKERÄTT INOM VARPANS
FISKEVÅRDSOMRÅDE
Upplåtare: Varpans fiskevårdsområde, organisationsnummer 802427-2661
Postadress: c/o Per Kollander, Varbo 8, 791 91 FALUN
Nyttjanderättsinnehavare: Djuptjärns Intresseförening
Postadress:
1. Upplåtelsen innefattar fiskerätt i Djuptjärn
Området är inringat på bifogade karta.
2. Upplåtelsens ändamål är fritidsfiske och ej yrkesfiske eller annat fiske av väsentlig
betydelse for nyttjanderättsinnehavarens försörjning.
3. Arrendeavgiften är 800 kr/år. Nyttjanderättsinnehavaren är därutöver skyldig att erlägga
mervärdesskatt och alla övriga avgifter och skatter som är förenade med fisket inom det
upplåtna området. Betalning av avgiften ska ske senast 30 mars varje år till bankgiro
5010-3886.
4. Nyttjanderättsinnehavaren äger rätt att låta annan fiska inom det upplåtna området.
Nyttjanderättsinnehavaren skall utfärda skriftligt bevis (fiskekort) för den som medges rätt
till fiske, och skall tillse att kortet medföres vid fiske. Avgiften för fiskekort får tas ut.
5. Utan medgivande av upplåtaren äger nyttjanderättsinnehavaren ej rätt att till annan
överlåta fiskerätten enligt detta kontrakt.
6. Det åligger nyttjanderättsinnehavaren att:
a) Tillse att fiskande följer villkoren i detta avtal
b) Noga iaktta gällande lagar och förordningar angående fiske samt god fiskesed.
c) Bedriva fisket och verksamheten i övrigt med hänsyn till naturvårdens och jaktvårdens
krav.
d) Tillse att olovligt eller olaga fiske ej äger rum.
Nyttjanderättsinnehavaren får/ska i fiskevårdande syfte vidta följande åtgärder:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
För andra åtgärder skall upplåtaren ge tillstånd innan åtgärden vidtas.
7. Nyttjanderättsinnehavaren förbinder sig att då fisket ingår i Varpans fiskevårdsområde
ställa sig till efterrättelse de beslut angående fiskets utövande som kan meddelas av
fiskevårdsområdesföreningen.
8. Upplåtelsen gäller för en tid av 10 år räknat från tillträdesdagen som är 19 mars 2017.
Avtalet förlängs med 10 år i taget om det inte sägs upp av någon av parterna senast 12
månader innan avtalstidens utgång. Detta gäller inte om avtalet sägs upp eller upphör att
gälla enligt punkterna 9 och 10.
9. Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras till följd av händelse varöver
parterna inte kunnat råda eller genom myndighets beslut eller av annan omständighet, som
inte skäligen kunnat förutses, har vardera parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart
upphörande.
10. Om nyttjanderättsinnehavaren inte i rätt tid erlägger stadgade avgifter eller i övrigt inte
iakttager i kontraktet stadgade villkor eller missbrukar fiskerätten, är fiskerätten förverkad
och upplåtaren berättigad uppsäga avtalet med omedelbar verkan.
11. För upplåtelsen skall härutöver gälla följande villkor:
Att nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att själv utverka erforderliga tillstånd för att få
anordna bryggor, slogbodar mm samt att själv utverka tillstånd för inplantering av
ädelfisk.
12. Detta kontrakt är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort:
Datum:
Ort:
Datum:
Upplåtare:
Nyttjanderättsinnehavare:
___________________________________
_________________________________
Formuläret upprättat av Sveriges Vattenägareförbund i samarbete med juridiska byrån LRF. Kontraktet får
ej mångfaldigas utan angivande av källa.