Att starta livsmedelsverksamhet

advertisement
livsmedels
februari 2012
INFORMATION
FRÅN MILJÖKONTORET
Att starta livsmedelsverksamhet
Planerar du att starta ett företag i
livsmedelsbranschen? Då krävs det att
verksamheten och lokalen där du
tänker hålla till godkänns eller registreras.
Läs här hur du tar de första stegen för att nå
det målet.
Från den första december 2009 så registreras istället för
godkänns, så gott som alla livsmedelsverksamheter (utom
animalieanläggningar som slakterier, styckningsanläggningar, mejerier). Det gör att det går snabbare för dig som
företagare att komma igång.
Välj en lokal som är så pass stor att utrymmena räcker
till för det du tänker göra. Ytan i en livsmedelslokal är
oftast det som begränsar vad en lokal kan användas för.
Finns det någon i närheten som kan bli störd av din restaurang, t ex om du spelar musik? Ta reda på det!
Bolla gärna dina idéer med miljökontoret.
Miljökontorets uppgift är att kontrollera om din
lokal samt din livsmedelshantering i lokalen uppfyller lagens krav.
Kontrollera med stadsbyggnadskontoret om
det behövs bygglov eller bygganmälan. Om du
planerar att servera alkoholdrycker så hör med
kommunens alkoholhandläggare.
Lämna in anmälan om att öppna livsmedelsanläggning
till oss. Den måste lämnas in senast 10 arbetsdagar före
du startar. För animalieanläggningar ska en ansökan
lämnas in senast 6 veckor före du startar. För animalieanläggningar krävs att du skickar med en ritning. För
övriga anläggningar som ska registreras får du gärna
skicka med en ritning, men det är inget krav. Se exempel
på sista sidan på hur en ritning kan se ut.
Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11
Telefon: 0920-45 30 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.lulea.se/miljokontoret
Att starta livsmedelsverksamhet
Vissa ytterst enkla, tillfälliga verksamheter
behöver inte registreras. Om såna verksamheter kan du läsa i faktabladet ”Marknader, mässor, festivaler och allmänna
hanteringsråd” .
Du hittar snabbast blanketter, faktablad,
och mer information kring avgifter, ansökan/registrering av godkännande/
anmälan om livsmedelsanläggning på vår
hemsida.
www.lulea/livsmedel/
Undvik korskontamination
Korskontamination innebär att ett livsmedel och dess hantering
förorenar ett annat livsmedel. Fel bakterier på vissa livsmedel kan
orsaka t ex matförgiftning.
Hantera jordiga grönsaker
och rotfrukter i ett eget avskilt utrymme, ett rotfruktsrum, så att inte jordbakterier
hamnar på andra matvaror.
Hantera allt kött på en egen
arbetsyta. Att få bakterier från
rått kött på t ex grönsallad gör
ingen glad.
Om du gör mycket deg kan
du behöva ett degrum för
att inte sprida mjöldamm
överallt.
Rensa och hantera fisk skilt
från övrig mat.
Glöm inte att skapa en egen
plats för kallskänksarbetet.
INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET
Att starta livsmedelsverksamhet
Tänk på flödet i din livsmedelslokal
så att det som är smutsigt och det
som är rent inte kommer i kontakt
med varandra. Detsamma gäller för
råa varor och färdiglagade rätter.
Smutsig disk ska separeras från ren
disk.
Materialen på väggar, tak,
golv och inredning ska
vara täta, släta och lätta att
rengöra.
Tvättar händerna gör man ofta.
Se därför till att handtvättställen
är placerade på bra ställen.
Tänk på att göra lokalerna
lättstädade. Se till så att du
kommer åt att städa överallt
på ett enkelt sätt. Då sparar
du både tid och kraft!
Arbetskläder och privata kläder ska skiljas åt för att förhindra att bakterier förs över från de privata kläderna till arbetskläder.
INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET
Att starta livsmedelsverksamhet
Förvaringsutrymmen och avställningsytor går åt i massor.
Ta gärna till extra ytor för dessa. För dig som tänker ansöka om
alkoholtillstånd krävs ett förrådsutrymme för förvaring av alkoholhaltiga drycker.
Alla behöver en rast då och
då. Ordna därför gärna ett
trevligt pausrum.
Städutrymmet ska rymma både
städutrustning, rengöringsmedel
och utslagsvask. Städutrymmen
behöver ofta mer plats än vad
man kan tro.
Ventilationen i lokalen ska
vara fläktstyrd och rätt
dimensionerad.
Varumottagning och
sortering av avfall tar
plats. Tänk på det vid
planeringen av din
lokal.
Kontakta sotaren för att
Du får inte släppa ut vad som helst i
få reda på om husets
avloppsnätet. Ibland kan fettavskiljare
ventilation duger elbehöva installeras för att förhindra att
ler om du måste ha en
avloppet sätter igen. Hör med Tekniska egen kanal. Imkanalen i
förvaltningen på 0920-45 44 44.
kök ska sotas regelbundet.
INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET
Att starta livsmedelverksamhet
Företaget ska själv kontrollera riskerna i sin livsmedelshantering.
Genom goda rutiner i ditt företag
kan du minimera riskerna att någon blir dålig av din mat.
Många branschorganisationer har
tagit fram branschriktlinjer som
visar hur du kan uppfylla lagkraven
och sälja/servera säker mat.
Din verksamhet får öppnas 10 arbetsdagar efter att miljökontoret fått din
anmälan, om inte miljökontoret meddelar
något annat. När miljökontoret kommer
ut på sin första inspektion kontrolleras om
din verksamhet uppfyller lagkraven.
Om det då finns brister kan miljökontoret
ge dig tid att åtgärda bristerna, förelägga
dig att göra det, begränsa vad du får göra
eller, i sämsta fall, förbjuda din verksamhet.
Animalieanläggninger ska slutbesiktigas
och godkännas innan de får öppna.
Om du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet, eller gjort en förändring, t ex byggt om eller
ändrat i sortimentet utan att ha anmält detta till miljökontoret bryter du mot livsmedelslagstiftningens
krav. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas.
Du kan dessutom bli åtalad. Detsamma gäller en verksamhet som kräver godkännande.
Vill du göra ändringar i lokalen eller ändra i sortimentet ska du kontakta miljökontoret.
Om verksamheten ska byta ägare krävs det en ny
anmälan om registrering. Om organisationsnumret
förändras så räknas det som en ny ägare.
Samma regler gäller för en godkänd lokal fast där
krävs det en ny ansökan om godkännande.
En del ändringar kan kräva bygganmälan så hör med
stadsbyggnadskontoret också.
Registreringen kostar 830
kr (år 2012) och det är en
engångsavgift.
En årlig kontrollavgift tillkommer också för miljökontorets offentliga kontroll av
verksamheten. Den årliga
avgiften är som lägst 830 kr
och ökar successivt
beroende på risk och verksamhetens storlek.
Läs mer om avgifter på:
www.lulea.se/livsmedel
Ansvaret för att
verksamheten uppfyller
lagens krav ligger på
livsmedelsföretagaren.
INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET
Att starta livsmedelsverksamhet
Ytterligare regler
Den här broschyren är till för att ge dig en
inblick i hur det går till att starta en livsmedelsverksamhet. Den är inte på något sätt heltäckande.
Kontakter och mer information
Miljökontoret
Kontakta gärna oss på miljökontoret på telefon
0920-45 37 66, vardagar 9-12 och 13-16.
Vi har också en bra hemsida på
www.lulea.se/livsmedel med mycket mer information för just livsmedelsföretag.
Kansliet
Tillstånd för att servera och sälja alkohol, söks
hos kommunkansliet. Alkoholhandläggaren
nås på telefon 0920-45 34 79 eller via hemsidan
www.lulea.se.
Stadsbyggnadskontoret
Kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning. De nås säkrast under vardagar
mellan kl 10-12 och 13-14 på telefon
0920-45 35 45 eller 45 35 42. Stadsbyggnadskontorets hemsida hittar du på www.lulea.se
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen kan svara på frågor om
bl a avfall och avlopp. Kontakta Tekniska på
0920-45 44 44.
Sotningsväsendet
Kontakta sotningsväsendet för frågor om
ventilation. AB Luleå Sotning, 0920-683 12.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har på sin hemsida en guide
för att ”Starta och driva livsmedelsföretag”. Du
hittar också mängder av annan information där
och adressen till hemsidan är www.slv.se
Andra som kan hjälpa dig
Verksamt har en bra checklista på
http://bit.ly/verksamt. Branschen har i många
fall tagit fram branschriktlinjer som hjälper dig
att sälja och servera säker mat. Du hittar länkar
via vår hemsida:
www.lulea.se/livsmedel
Exempel på ritning
Ritning från Miljöförvaltningen, Västerås
Illustrationerna i denna broschyr tillhör om inte annars uppges Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar.
Miljökontoret i Luleå har köpt rätten att använda illustrationerna.
Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11
Telefon: 0920-45 30 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.lulea.se/miljokontoret
Checklista för livsmedelslokaler- observera att allt som står här behöver inte alltid finnas i en livsmedelsverksamhet
1. Är lokalen lätt att göra ren?
Är alla ytor släta?
2. Är lokalen skadedjurssäkrad?
Är alla håligheter där skadedjur kan ta sig in lagade?
Är rörgenomförningar tätade?
3. Är flödet mellan smutsig och ren hantering bra i lokalen?
Bra flöde smutsig disk?
Bra flöde oförpackade livsmedel?
Finns varuskydd för livsmedel som exponeras för kund?
4. Är ventilationen anpassad till verksamheten?
Finns imkåpa över varma enheter?
Finns imkåpa över diskenheter?
Går mekaniskt luftflöde från rent till förorenat område?
5. Finns tillräckligt med beredningsutrymmen?
Smörgåsberedning/kallskänk?
Grönsaksbänk?
Köttbänk?
Fiskbänk?
Avställningsyta?
Renseri för jordiga produkter?
Degrum?
6. Finns tillräckligt med handtvättställ?
Kök?
Servering?
Renseri?
Degrum?
7. Finns separat diskutrymme?
Plats för att separera smutsig och ren disk?
8. Finns personaltoalett?
Finns förrum mellan toalett och beredningsutrymme?
9. Finns omklädningsutrymme?
Finns plats för att separera privata- och arbetskläder?
10. Finns utrymme för varumottagning?
Finns utrustning för uppackning/avemballering?
11. Finns tillräckligt med kyl och frysutrymmen?
Finns möjlighet att separera olika råvaror i kylutrymmen?
Kylrum?
Köttkyl?
Fiskkyl?
Grönsakskyl?
Kyl för färdiglagad mat?
Mejerikyl?
Nedkylningsutrustning?
Upptiningskyl?
Ja Nej Kommentar
Checklista för livsmedelslokaler- observera att allt som står här behöver inte alltid finnas i en livsmedelsverksamhet
12. Finns torrförråd?
13. Finns städutrymme?
Finns utslagsvask?
Hyllor/krokar för städutrustning och kemprodukter?
14. Finns avfallsutrymme?
Går det att göra rent?
Är det skadedjurssäkert?
15. Finns ett framtaget egenkontrollprogram?
Mer information från miljökontoret
www.lulea.se/livsmedel
Ja Nej Kommentar
Download