Genetically Modified Organism (GMO)

advertisement
Hur regleras insekter i
livsmedelslagstiftningen?
Zofia Kurowska
Statsinspektör
Kontrollavdelningen
Förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel
Gäller utsläppande på marknaden av livsmedel eller
livsmedelsingredienser vilka inte konsumerats i större
omfattning innan den 15 maj 1997 och som tillhör någon
av följande kategorier;
• ny eller avsiktligt förändrad primär struktur på molekylär
nivå
• som består av eller har isolerats ur mikroorganismer,
svampar eller alger
• isolerad ur växter eller djur (insekter)
• ny produktionsmetod, t. ex. UV-bestrålning
Godkännandeprocessen
Sökanden lämnar
en ansökan till
behörig myndighet
Ett KOM-beslut
fattas på SKLD –
godkännande
eller avslag
Myndighetsrapporten
remitteras till
medlemsstaterna
EFSA yttrar
sig om
riskvärderingsaspekter kvarstår
Nuläget för insekter
• Kommissionen och medlemsländerna har utrett
om insekter har konsumerats i större omfattning
innan den 15 maj 1997
• Statistik saknas
• Ingen ansökan har inkommit för godkännande av
insekter
• Uppdrag till Efsa att utvärdera de 10 vanligaste
insektsarterna (klart 2015)
• Flera länder kommer med riskvärderingar inom
kort
Insekter som finns på EU:s marknad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mealworm
Giant mealworm
Lesser mealworm
Buffaloworm
Greater wax moth
Lesser wax moth
Silkworm
House cricket
Field cricket
•
•
•
•
•
•
•
•
Banded cricket
African migratory locust
American grasshopper
Giant toasted ants (leaf cutter
ants) and its eggs
Black Asian tarantula
Chinese yellow scorpion
Mopani worms
Chinese yellow scorpion
BE, DE, FR, NL och UK har kommit in med uppgifter om konsumtionen
Den kommande reviderade förordningen om
nya livsmedel
• Tredje lands traditionella
(säkra?) livsmedel får ett
”fast track” godkännande
• Efsa tillsammans med MS
kommer att utföra riskvärderingarna
• Nya tekniker som nanoteknologi omfattas
Shield bug snacks
• kloning har uteslutits
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards