Utflyktsguide Överbo

advertisement
hZIVFS naturreservat
(mVXEPPEVFEVOIRZEPPEV
mot Lycksele
”Stora skogar av tall står öde och fåfäng, ty
ingen behöver timret, som faller omkull och
ruttnar bort”WOVIZ'EVP0MRRqYWZMHWMR
VIWE KIRSQ 0]GOWIPI WSGOIR -HEK
mVKEQQIPWOSKEVHmVXVmHIRJoVPIZESGL
H} M WMR IKIR XEOX IR WXSV WmPPW]RXLIX
- hZIVFS OER QER Jo IR FMPH EZ LYV HI
WOSKEV0MRRqQ}XXIWoKYX
E12
Vilan
mo
tU
(}HEXVmHmVPIZERHI
l^MZJWqZM\\JZIM`MUXMTXsP]ZLM\VWZZTqVL[SI
landskapet en gång kan ha sett ut.
Skogen är urskogsartad barrskog. På den torrare
marken växer det mest tallar medan det vid bäcken
och i andra blötare partier växer granar.
0qZÅVV[OW\\WULLI\ZqL·MV^QS\QOZM[]Z[Q
gammelskogen! Även de döda träden är levande.
Innerbarken äts av insekter, svampar lever av ved,
insekter lever av svampar, mossor växer på ved, fåglar
äter insekter i ved, insekter och snäckor övervintrar
QLL^MLUaZWZWKPJQVJaOOMZJWI^^MLÆILLMZmöss sover i hålträd och där bygger fåglar bon.
Um
eä
lve
n
TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Väg
Stig
Vattendrag
Granskog
Sumpgranskog
Tallskog
me
å
Parkering
Rastplats
Dass
Vandringsled
7OSKWFVERH
Det mesta av skogen har vuxit upp efter en skogsbrand i början av 1700-talet. Senare har mindre
bränder förekommit omkring 1760 och 1850. Tallar
med ärr i barken – ”brandljud” – från den senaste
JZIVLMVÅVV[Q[LZILMTMVI^ZM[MZ^I\M\6a^ML
övervallar så småningom skadan. Här och där ser
man ensamma stubbar, spår av att människor har
huggit enstaka träd.
*EOXESQhZIVFS
Överbo är ett av Västerbottens äldsta naturreservat,
bildat 1947. Det är 9 hektar stort. Syftet är att bevara
områdets urskogsartade karaktär. En skyltad naturstig
SGLVEWXTPEXW½RRWMVIWIVZEX
Besök gärna närliggande reservaten Tuggensele och
Tjäderberget. Skogsmuseet i Lycksele har mer information om skogshistoriken i området.
,MXXE Överbo ligger vid E12 ca 15 km söder om
0]GOWIPI4EVOIVMRKSGLMRJSVQEXMSRWWO]PX½RRWZMHZmKIR
40
Ur: ”Utflyktsguide från kust till fjäll i Västerbottens län” utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 2014
Grafisk formgivning och illustrationer: Gun Lövdahl, Listera AB. Publiceringstillstånd: Ur kartmaterial från lantmäteriets medgivande 94.04.10
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards