INSEKTSHOTELL

advertisement
Naturliga Nossan
INSEKTSHOTELL
VÄRDEFULLA DJUR. Gillar du inte
insekter och andra småkryp? Kanske
tror du att alla insekter sticks och
ställer till skada för oss människor? Det
gäller bara en liten bråkdel! Nästan alla
insekter är harmlösa och fascinerande
organismer som spelar en viktig roll i
det ekologiska systemet, till exempel
som pollinatörer.
HÅL FÖR STEKLAR. Insektshotellet
som du har framför dig har tagits fram
för att gynna olika insekter. Många
vildbin (humlor och solitärbin), rovsteklar och guldsteklar letar efter
hål där deras larver kan utvecklas,
exempel­vis hål i döda träd, gamla
plankor eller liknande. Ihåliga vas�strån i vasstak är också populära. I
hålen lägger honan mat (pollen och
nektar) och ett ägg. Sedan bygger
hon en vägg av till exempel växt­
material. Därefter börjar hon om
med mer mat, ett ägg, en vägg och
så vidare. Slutligen muras hålets öppning igen. När äggen kläcks är maten
framdukad för larverna, som så småningom förpuppas. Ur puppan kläcks
sedan den färdiga stekeln, som får
krypa ut själv.
Ett murarbi
lägger ägg vid
pollen- och
nektar­samling
Skyltarna är delfinansierade med bidrag
från Lokala Naturvårdssatsningen
Produktion: Naturcentrum AB, Stenung­sund 2014. Illustrationer: P. Elfman.
SNYLTARNA. Vissa
steklar är bo­­­­para­siter.
De lägger sina ägg
i hål där en annan
stekel redan lagt
ägg och pollen. Bo­
parasitens ägg kläcks
tidigare än den andra
stekelns, och larverna
äter upp maten och
sedan även de andra
larverna som kläcks!
En guldstekel
lurpassar på ett
murarbi.
BIDRA TILL MÅNGFALDEN. Vill du att
blommor och fruktträd i din trädgård
ska frodas? Bygg ett stekel­batteri! En
enkel metod är att borra en massa hål
i en träkloss, gärna många tätt intill
varandra. Hålen ska vara 5-8 mm breda
och 7-10 cm djupa. En mer avancerad
men också mer dekorativ lösning är att
bygga en fågelholksliknande ram och
fylla den med olika material.
Ett insektshotell kan
vara ett dekorativt
inslag i trädgården,
samtidigt som det
gör stor nytta för
våra värdefulla
insekter!
Download