Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03

advertisement
Klimatförändringar
Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29
Svante Bodin
Sustainable Climate Policies
Bella Centre, Köpenhamn 2009
Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när
avtalet om utsläpp 2030 ska tas?
Sustainable Climate Policies
Intergovernmental Panel on Climate
Change
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
bildades i Geneve 1988.
UNEP och WMO startade panelen med Professor Bert
Bolin som dess förste ordförande i 10 år.
• IPCCs första utväredringsrapport, FAR, antogs i
Sundsvall, 31 August 1990.
• Den fjärde rapporten, AR4, antogs 17 November 2007
in Valencia.
• Den femte rapporten/Arbetsgrupp 1 antogs i
Stockholm 27 september 2013
• Hela AR5-Synthesis Report kommer att antas i
Köpenhamn 31 oktober 2014
IPCC AR 5 - WG1 2013
Uppvärmningen av klimatsystemet är
otvetydig (extremely likely) och sedan
1950 har många av de observerade
förändringarna inte haft sin
motsvarighet sedan decennier till
årtusenden tillbaka i tiden. Atmosfären
och haven har uppvärmts, mängderna
snö och is har minskat, havsytans nivå
har höjts och koncentrationen av
växthusgaser ökat.
Globala årsmedeltemperaturen 1850-2012
M
M
Globala medeltemperaturen
1855 till 2002
Sustainable Climate Policies
Globala årsmedeltemperaturen 1850-2012
M
M
Globala medeltemperaturen
1855 till 2002
Sustainable Climate Policies
Stockholm
Uppsala
Sustainable Climate Policies
Från IPCC AR5 2013
Sustainable Climate Policies
Förändringar i havsytans nivå globalt 1900-2012
Sustainable Climate Policies
Halt av CO2 i
atmosfären (ppm)
och
CO2 och PH vid
havsytan
Sustainable Climate Policies
Framtida Klimat
Sustainable Climate Policies
Växthuseffekten
• Vattenånga och koldioxid de viktigaste växthusgaserna
– ger en medelmarktemperatur på jorden om +15o C
istället för -18 C utan VHG
• Koldioxid står för ca. 8-10o av den naturliga
växthuseffekten om 33 grader C
• Koldioxid och andra växthusgaser (metan, kväveoxider
m.fl) påverkas av människan
• Ökningarna av halterna i atmosfären ger en förstärkt
växthuseffekt – redan Svante Arrhenius räknade ut
detta för CO2 för över hundra år sedan.
• Men klimatet påverkas av många andra faktoreralbedoförändringar, vulkanutbrott, skogsbränder,
skogsavverkning och antropogena aerosoler som sot
och svavel.
Sustainable Climate Policies
Simulering med många modeller av den globala temperaturen med
mänsklig påverkan (ökning av VHG, rött) och naturlig variation
(utan ökning av VHG, blått)
Helsvarta linjen anger 10-årsmedelvärden av observerad global temperatur
Från IPCC AR5 2013
Sustainable Climate Policies
Earth System
Models
Sustainable Climate Policies
NYTT
Representativa
KoncentrationsScenarier
(RCPs)
(Tidigare sk SRESscenarier)
Sustainable Climate Policies
Förändringar i den globala medeltemperaturen
Sustainable Climate Policies
Sverige
SMHI/Rossbycentret
Sustainable Climate Policies
Framtida förändringar av havsisens utbredning i
september på norra halvklotet
Sustainable Climate Policies
Höjning av Havsytans nivå för de olika RCPerna 20812100
Sustainable Climate Policies
Vad kan man göra?
• Minska utsläppen av växthusgaser kraftigt –
kan räknas i koldioxidekvivalenter
• Förhindra utsläppen att nå klimatssystemet
genom lagring (”sequestration” ex. CCS)
• Öka, eller åtminstone inte minska, upptagen i
s.k. sänkor – ex. skog -> förhindra fortsatt
avskogning och återbeskoga
• Anpassning till oundvikliga klimatförändringar
Sustainable Climate Policies
Temperaturökning och utsläppstrajektorier
Sustainable Climate Policies
+2C och GHG utsläpp
Sustainable Climate Policies
Isutbredning
16 september
2012
Sustainable Climate Policies
Arktis, Sot och Kortlivade Klimatpåverkande Ämnen
• I Arktis och andra istäckta områden på jorden ökar
temperaturen med 2-2.5 ggr den globala uppvärmningen
• Till detta bidrar bl.a. utsläpp av sot, som värmer luften och
som faller ner på snön och gör att den smälter snabbare.
• Genom att minska utsläppen av sk Kortlivade
Klimatpåverkande ämnen (SLCPs), metan,svart sot, ozon,
skulle uppvärmningen kunna bromsas upp på kort tid-2030 år
• 16 åtgärder riktade mot metan och sot skulle göra att 2/3 av
den förväntade uppvärmningen i Arktis skulle kunna
undvikas
• Den största källan till sotutsläpp i Norden, inkl. Sverige är
vedeldning. Som sker nära Arktis dessutom.
• Att lära sig elda rätt är ett bra första steg för att minska
utsläppen av sot! Gå hem och praktisera!
Utdrag ur broschyr som nu delats ut i Västerbottens och
Kronobergs län:
International Cryosphere Climate Initiative
Tack
Sustainable Climate Policies
Sustainable Climate Policies
Den globala uppvärmningens fördelning över
jorden från flera modeller
Liten förändring jämfört
med naturlig variabilitet
Stor förändring jämfört med
naturlig variabilitet
Sustainable Climate Policies
Förändringar i nederbörd i procent 2081-2100
jämfört med 1986-2005 från flera
modellbeärkningar.
RCP 2.6 till vänster och RCP 8.5 till höger
Från IPCC AR5 2013
Sustainable Climate Policies
Download