PRAKTISK PROJEKTLEDNING

advertisement
PRAKTISK PROJEKTLEDNING
Varför används projekt så ofta inom alla typer av verksamheter och varför ser projekt ut som de
gör? Det är två grundläggande frågeställningar som har stark koppling till att och styra företag och
organisationer på ett så effektivt sätt som möjligt. För att lyckas med projekt behövs både en karta
för hela resan samt förmåga att agera på hur verkligheten ser ut. Genom att delta i den här kursen
i Praktisk Projektledning kommer du att få en ökad förståelse för att arbeta och leda i projektform
och ett övergripande ramverk för hur man ska genomföra projekt och vilka de olika stegen är.
Målgrupp
O Blivande projektledare
O Gruppledare och projektmedlemmar
Mål för kursen Praktisk Projektledning
Kursen ska ge deltagarna:
O Ökad teoretisk kunskap om projekt som arbetsform.
O Verktyg och praktisk träning i de viktigaste momenten inom projektledning.
O Kunskap om projektmodellen ”Project-Base”.
O Grundläggande kunskaper för att kunna driva både små och stora projekt.
Ur kursens innehåll
O Projekt som arbetsform.
O Introduktion till projektmodellen samt grundläggande projektdokument.
O Definiera tydliga projektmål.
O Projektets organisation – roller och ansvar.
O Projektplanering och projektstart.
O Fastställ projektets omfattning med en WBS (Work Breakdown Structures).
O Ta fram projektets tidslinje i ett Gantt-schema.
O Projektets ekonomi.
O Riskhantering – att identifiera, värdera och planera för risker.
O Att följa upp projektet.
O Effektiv kommunikation i projektgruppen, projektmöten och god möteskultur.
O Projektets avslut och utvärdering.
Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.
Arbetssätt
Kursen omfattar teorigenomgångar, reflektioner samt övningar. Under kursen går vi igenom
projektets olika faser från start till mål i ett verklighetsbaserat projektfall.
Kursmaterial
Deltagarna får kursmaterial som är baserat på boken ”Projektledning” av Bo Tonnquist och den
generella projektmodellen ”Project-Base”.
Kursens längd
2 dagar, 09.00-16.30
Download