Projektledning, analys och presentation av löpande

advertisement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsuppgifter:
Projektledning,analysochpresentationavlöpandevarumärkestrackingochkampanjmätningar,dutarfram
ochpresenterarsåvältaktiskasomstrategiskainsikter.
Projektledning,analysochpresentationavandraundersökningarsomvarumärkespositioneringar,
köpprocesser,marknadssegmenteringaretc.
Analysavt.ex.försäljning,besökellerdigitalanyckeltalmedmåletattutvärderaocheffektiviserafrämst
kommunikationen.
Omvärldsanalysavtrender,konkurrenter,socialamedia,nyheteretc.
Kompetenser:
Duharerfarenhetavvarumärkesarbeteoch/elleranalysavvarumärkenochkommunikation.Duharinsikteri
mediaplaneringochmedier.
Viseratt…
Duharenstarkanalytisksåvälsomkommunikationsstrategiskförmåga.
Dugillarattjobbasjälvständigtmedproblemlösning.
Duärstresstålig,vanattarbetamotdeadlines.
Duharförmåganattpresenterapåettinspirerandeochpedagogisktsätt.
Duärkommunikativochserviceinriktad.
Duhargoddatorvana,lärdigsnabbtnyasystemochhanterarenkeltWord,Excel&PowerPoint.
Meriterande
Djuparekunskapinomdigitalamedier.
Universitets-/högskolestudierinommarknadsföring,ekonomiellerstatistik.
Förmåganatthandledaellergenomföraekonometriskaprojekt,s.k.MarketMixModeling.
Visökerävendigsomkommerdirekt/nyligenfrånuniversitetellerhögskola,medrättattitydochintresse!
SkickaindinansökantillvårVDPerDavidsonsomdunårpå[email protected]åhonomensignalpå
0709600100.
©XtremeInsight
Download