Fokusmaterial E-nivå

advertisement
1
Klimat, klimatzoner och befolkning
Klimat är ett mönster i temperatur och nederbörd i ett område under 30 år.
Det finns flera anledningar till att vi har olika klimat på jorden.
Solens olika instrålning. Vid ekvatorn faller solens strålar rakt på området vilket
ger varmare klimat. Ju längre bort från ekvatorn ett område ligger, desto snedare
faller solens strålar vilket ger ett kallare klimat.
Jordens topografi= jordytans form. Höjd över havet har betydelse eftersom luften
blir tunnare högre upp så värms den inte upp av solens strålar på samma sätt som
den gör närmare havsytan. Alltså, även om ett område ligger ex. i den tropiska
zonen och det borde vara varmt så kan området ligga högt över havet och därför
vara kallt.
Mänsklig påverkan. Människan förändrar jordens förutsättningar genom att
hugga ned skog, bygga städer, bränna fossila bränslen mm vilket gör att klimatet
förstärks/förändras på olika platser på jorden.
Närhet till havet. Vatten värms upp långsammare än land men behåller också
värmen under längre tid vilket gör att havet fungerar som ett element för de
områden som ligger nära havet.
Vad är klimat?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Beskriv med egna ord tre anledningar till att jorden har olika klimat:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2
Jorden har 4 olika klimatzoner. I varje zon är temperaturen och nederbörden
ungefär lika. Närmast ekvatorn ligger den varma och regniga tropiska zonen
med regnskog (röd). Bredvid denna ligger den subtropiska zonen med jordens
stora öknar (gul). Närmare polerna ligger de tempererade zonerna med sina 4
årstider och barr- och lövskog (grön). Vid polerna ligger polarzonerna med is, snö
och den lågväxta tundran (blå).
Vad heter de olika klimatzonerna? Fyll i namnen på kartan.
3
90% av jordens befolkning bor i fem tätbygdsområden. Dessa ser du på kartan.
Människor har bosatt sig så här eftersom de behöver olika saker som jorden kan ge
dom för att överleva. Försörjningsmöjligheter måste finnas, exempelvis;
1. Tillgång till hav för fiske och transporter så att det går att handla med andra.
2. Tillgång till sötvatten att dricka
3. Tillgång till floder för dricksvatten och möjlighet att odla kring flodområdet.
4. Odlingsbar jord för att odla livsmedel och bördig jord för att hålla djur
5. Gynnsam (lagom) medeltemperatur
6. Gynnsam (lagom) medelnederbörd
2. Beskriv med egna ord tre naturgivna anledningar till att människan har
bosatt sig så som kartan visar:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4
Här ser du två klimatdiagram för två olika platser. Ett klimatdiagram visar
platsens temperatur och nederbörd. Den röda grafen visar temperatur och de
blå staplarna visar nederbörd.
Vad visar ett klimatdiagram?
_______________________________________________________
Titta på klimatdiagrammen. För att utläsa temperaturen följer du den röda grafen.
För att utläsa nederbörd tittar du på de blå staplarna. Värdena kan du utläsa på
sidorna av diagrammet, temperatur till höger och nederbörd till vänster.
Svara på påståendena i tabellen nedan genom att sätta ett kryss för det
diagram som stämmer överens med påståendet.
Klimatdiagram 1 /
plats 1
Här är medeltemperaturen -5C i
december.
Denna plats har störst
årsnederbörd.
Här är november den torraste
månaden.
Här kommer 400 mm regn i juli.
Här är medeltemperaturen 20C i
december
Klimatdiagram 2
/plats 2
5
Befolkningen på jorden ökar för varje dag. Folkökningen är störst i de fattiga
länderna exempelvis Nigera i Afrika, här föds många barn och dödstalet har börjat
sjunka. Enligt prognoserna kommer jordens befolkning att öka från ca 7 miljarder
(2017) till ca 9 miljarder år 2050. Om folkökningen kommer att fortsätta som
prognoserna säger kommer jordens resurser (mat, vatten, mark) inte att räcka till
alla människor.
Var sker den största folkökningen 2017?
________________________________________________________________
Varför bör vi förhindra en fortsatt folkökning?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6
Bilden visar en modell över den demografiska övergången. Den visar hur
världens länder övergår från att ha höga födelsetal och dödstal till att ha låga
födelsetal och dödstal. Denna har Sverige genomgått och befinner sig i fas 4 eller
kanske 5. De fattiga länderna befinner sig i fas 2 där folkökningen är stor. Genom
att hjälpa de fattiga länderna att snabbt komma igenom den demografiska
övergången kan vi begränsa folkökningen.
Beskriv med egna ord vad bilden visar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Hur kan bilden hjälpa oss att förstå hur vi kan begränsa folkökningen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7
Befolkningspyramider kan studeras för att se på vilket sätt befolkningen i ett land
är sammansatt. En befolkningspyramid består av två delar; en högerdel som visar
hur många kvinnor det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt och en vänsterdel
som visar hur många män det finns i olika åldrar vid en viss tidpunkt. Det går alltså
att ta reda på hur många barn mellan 0-4 år som finns i landet och hur många av
dessa som är pojkar eller flickor. Det går också att se medellivslängd i ett land
genom att studera befolkningspyramider. Befolkningspyramider kan användas
till att planera ett samhälle, exempelvis så att det är möjligt att veta hur många
skolor som kommer att behövas i framtiden eller för att planera äldreomsorgen.
Studera bilden (finns också på sidan 315 i Geografi 9). Vad kan du ta reda på
genom att studera dessa befolkningspyramider?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Vilket av dessa länder har den högsta medellivslängden?
________________________________________________________________
I vilket av dessa länder föds det flest barn?
________________________________________________________________
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards