Förändringar i förordningen om yrkeshögskolan (95,9 KB )

advertisement
1 (2)
Förändringar i förordningen om yrkeshögskolan, från och
med 25 december 2013.
Förändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

4 kap 1 § andra stycket
En ledningsgrupp för utbildningar som är av särskilt värde för individen och samhället
inom ett eller flera smala yrkesområden får vara gemensam för flera
utbildningsanordnare.
Den nya bestämmelsen möjliggör att en ledningsgrupp får vara gemensam för flera
utbildningsanordnare. Förutsättningen är att det är en utbildning inom ett eller flera smala
yrkesområden som är av särskilt värde för individen och samhället.

4 kap 3 § första-tredje styckena
Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska varje sådan
person som avses i 6 § samma kapitel ingå i gruppen.
Den, eller om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, de
ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som anges i första och
andra styckena. Flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen ska dock vara företrädare för
arbetslivet.
Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta att en ledningsgrupp för en
eller flera utbildningar som är av särskilt värde för individen och samhället inom ett eller
flera smala yrkesområden får ha en annan sammansättning än vad som följer av första–
tredje styckena.
Första stycket innebär att det finns ett krav att en utbildningsledare från varje
utbildningsanordnare ska delta i den gemensamma ledningsgruppen.
Andra stycket innebär att kraven för sammansättningen av ledningsgruppen är
densamma för en ledningsgrupp som är gemensam för flera utbildningsanordnare som
för övriga ledningsgrupper.
Tredje stycket innebär att en sådan gemensam ledningsgrupp kan få ha en annan
sammansättning än andra ledningsgrupper, men då krävs ett särskilt beslut från
Myndigheten för yrkeshögskolan.
YH2000, v1.4, 2013-03-05

4 kap 4 § första stycket
Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
1. minst en företrädare för skolväsendet, och
2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som utsetts av universitetet
eller högskolan.
Den nya bestämmelsen i punkt 1 innebär att företrädaren från skolväsendet inte längre
behöver utses av den kommunen där utbildningen bedrivs. Företrädaren behöver heller
inte komma från utbildningens lägeskommun. En utbildning inom skolväsendet kan
anordnas av det allmänna och av enskilda. I skolväsendet ingår skolformerna förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare. Dessutom ingår fritidshem i begreppet skolväsendet.
Utbildningsanordnaren kan välja om de vill utse företrädaren från fristående skolor eller
från andra skolor inom skolväsendet.

4 kap 4 § andra stycket
Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta om undantag från kraven i
första stycket när det gäller en utbildning som är av särskilt värde för individen och
samhället inom ett smalt yrkesområde, om sådana företrädare som anges i första stycket
med hänsyn till utbildningens innehåll och karaktär eller av något annat skäl inte behövs i
ledningsgruppen.
Andra stycket innebär att en ledningsgrupp för en utbildning som är av särskilt värde för
individen och samhället inom ett smalt yrkesområde kan undantas från kravet att ha
företrädare från dels skolväsendet och dels universitet eller en högskola. Hänsyn måste
tas till utbildningens innehåll och karaktär eller om representanterna inte behövs av något
annat skäl. Myndigheten fattar ett särskilt beslut om undantaget.
2 (2)
Download