Proposition om arvoden - Sveriges Psykologförbund

advertisement
Proposition om
arvoden
1 (5)
Proposition om arvoden
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Proposition om arvoden
Bakgrund
Under kongressperioden har styrelsen diskuterat hur ersättningar och arvoden ser ut inom
förbundet.
Vid en översyn av förbundets arvoden konstaterade styrelsen att medlemmarna saknar insyn i
beslutsprocessen och att sättet att hantera arvoden är inkonsekvent.
Styrelsen har därför tagit fram en proposition som rör ersättningar och arvoden till förtroendevalda som har centrala förtroendeuppdrag i förbundet.
Förslaget innehåller dels vilka principer som bör råda för ersättningar och dels förslag till
ersättningsnivåer.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att fastställa principerna för ersättningar
att fastställa ersättningsnivåerna
att under 4.6 Ärenden på kongressen lägga till följande punkt: Beslut om ersättningar och arvoden för förtroendevalda
att under 5.5 Förbundsstyrelsens uppgifter i stadgarna lägga till följande skrivning:
Till kongress bereda förslag till arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Kongress 2016 Sveriges Psykologförbund
2 (5)
Proposition om arvoden
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Principer
Transparens
För att skapa insyn och möjlighet att påverka ska medlemmarna genom kongressen besluta
om principer och nivåer för de ersättningar som ska utgå. Principerna för hur förtroendeuppdrag ersätts ska vara kända för alla i organisationen.
Förbundsstyrelsen arbetar fram underlaget som sedan kongressen beslutar om.
Indexreglerat
Ersättningarna i systemet ska indexregleras. Förbundsstyrelsen föreslår att inkomstbasbelopp
(ibb) är den princip Psykologförbundet ska utgå från.
Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner
eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och
justera för inflationen i samhället. Det finns flera olika sorters basbelopp. Inkomstbasbelopp
används vid beräkning av pensioner och speglar löneutvecklingen.
Inkomstbortfall
Grunden för fackligt arbete är enligt FML (Lag om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen) att det för lokalt fackligt förtroendevalda sker på betald arbetstid. Det gäller
både fackligt arbete på den egna arbetsplatsen och facklig utbildning.
Centrala uppdrag, t ex i förbundsstyrelsen, ger inte automatiskt rätt till bibehållen lön och
det krävs därför någon form av ersättning från förbundet.
Grundprincipen för de centrala uppdragen ska vara att förbundet ersätter inkomstbortfall i
enlighet med intyg om faktiskt bortfall. För vissa uppdrag kompletteras inkomstbortfallet
med t ex sammanträdesarvode/ansvarsarvode.
Styrelsen föreslår att gränsen för hel- och halvdagssammanträde fastställs till att ersättning för
halvdag utgår för sammanträden som är upp till fyra timmar inklusive restid och ersättning
för heldag utgår för sammanträden som är över fyra timmar inklusive restid.
Förbundsordförande godkänner i förväg ledamöters möten.
Studenter och företagare
Ett system som bygger på faktiskt inkomstbortfall är svårt att beräkna för förtroendevalda
som är studenter eller företagare. Studenter med extrajobb kan behöva avstå från inkomster
trots att de inte har en fast anställning. Företagare har ett bortfall i sin verksamhet som
innefattar både lön och egenavgifter, men har ofta fasta kostnader för personal och lokaler.
I de fallen förslår styrelsen två schablonbelopp som ska tillämpas. Uppgifter om föregående
års statistik blir klara under våren varför beloppen höjs från och med 1 juli varje år.
För studenter föreslås ett belopp som motsvarar dagslönen för PTP psykologer, 10:e percentilen. Beloppet omräknat till dagsarvode blir 1 250 kr för 2016.
Om studerandeledamot blir PTP under mandatperioden ersätts det faktiska inkomstbortfallet.
För företagare föreslås ett belopp som motsvarar medianvärdet av företagares timarvode
(4 timmar = 1 dag), enligt förbundets årliga arvodesstatistik. Arvodet 2015 omräknat till
dagsarvode blir 5 000 kr.
Kongress 2016 Sveriges Psykologförbund
3 (5)
Proposition om arvoden
Ersättningar
5
6
7
8
Förbundsstyrelseuppdrag
9
10 Förtroendeuppdrag Ersättning idag
11
12 Förbundsordförande
86 286 kr/mån för heltid (ordförande arbetar
13
85 %)
14
15
16
17 Vice ordförande
1 prisbasbelopp om
18
44 300kr/år
19
+ 3 000 kr/mötesdag
20
21 FS-ledamot
3 000 kr/mötesdag
22
23
24 FS-student
3 000 kr/mötesdag
25
26
27
28
29
30
31
32 FS-ledamot som är
3 000 kr/mötesdag
33 egenföretagare
34
35
36
37
Samma som FS38 Studerandesuppleant
student om ersätter
39
ordinarie ledamot
40
41 Telefonmöte
250 kr/telefonmöte
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kongress 2016 Sveriges Psykologförbund
Förslag till ersättning
Medellön för alla psykologer 37 600 kr/mån
(nov 2015) + 0,8 inkomstbasbelopp per månad
(47 440 kr 2016)= 85 040 kr/mån för heltid
Inkomstbortfall
Arvodesdel
Ja
1 ibb per år
(= 59 300 kr 2016)
Ja
¼ ibb per år
(14 825 kr 2016)
Schablonbelopp:
¼ ibb per år
Inkomstbortfall per
mötesdag med 1226
kr/dag baserat på
en lön på 25 750 kr/
mån (10:e percentil
PTP psykolog nov
2015)
(14 825 kr 2016)
Schablonbelopp:
¼ ibb per år
Inkomstbortfall per
mötesdag med 5000
kr/dag baserat på
arvodesstatistik 2015
(14 825 kr 2016)
Samma som FS-student om ersätter ordinarie
ledamot
350 kr/telefonmöte
4 (5)
Proposition om arvoden
5 Övriga förtroendeuppdrag
6
Förtroendeuppdrag
Ersättning idag
7
8
9
10 Ordförande
3 000 kr/mån
11 Etikrådet
12
Inkomstbortfall
13 Ledamöter
Etikrådet
Sekreterare för 500 kr/
14
möte
15
16 Ordförande
1 100 kr/mötesdag
17 Studeranderådet
18
Ingen ersättning utgår
19 Ledamöter
Studeranderådet
20
21 Ordförande
Inkomstbortfall
22 Specialistrådet
23
Inkomstbortfall
24 Ledamöter
Specialistrådet
25
26 Ordförande
Inkomstbortfall
27 Vetenskapliga rådet
28
Inkomstbortfall
29 Ledamöter
Vetenskapliga
rådet
30
31
Valberedningen
Inkomstbortfall
32
33 Förtroenderevisor
Ingen ersättning utgår
34
Arbete på betald ar35 Fackligt
förtroendevalda
betstid (FML, AFF/
36
LAFF) eller inkomst37
bortfall vidvissa god38
kända uppdrag.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kongress 2016 Sveriges Psykologförbund
Förslag till ersättning
Inkomstbortfall
Arvodesdel
Inkomstbortfall/
mötesdag
0,8 ibb per år
(=47 440 kr/år 2016)
Inkomstbortfall/mötesdag
0,8 ibb per år
(=47 440 kr/år 2016)
Ingen ersättning utgår
Inkomstbortfall/mötesdag
Inkomstbortfall/mötesdag
Inkomstbortfall/mötesdag
Inkomstbortfall/mötesdag
Inkomstbortfall/mötesdag
Ingen ersättning utgår
Arbete på betald arbetstid (FML, AFF/LAFF)
eller inkomstbortfall vid vissa godkända uppdrag.
5 (5)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards